Home / Informationen / Data Privacy Policy for clients of CMS Reich-Rohrwig...

Data Privacy Policy for clients of CMS Reich-Rohrwig Hainz

Verzia z: 28. mája 2018

CMS Reich-Rohrwig Hainz s. r. o., Staromestská 3, 811 03 Bratislava (ďalej len „CMS“ alebo „my“) získava a spracúva Vaše osobné údaje, a to za účelom poskytovania právnych služieb.

Tieto Zásady na ochranu osobných údajov upravujú, aké typy osobných údajov spracúvame, na aké účely osobné údaje získavame a tretie strany, s ktorými si tieto osobné údaje vymieňame. Okrem toho Vás budeme informovať o Vašich právach súvisiacich s Vašimi osobnými údajmi a o tom, akým spôsobom nás môžete kontaktovať.

1. Kto je zodpovedný za spracúvanie osobných údajov a koho môžem kontaktovať?

Prevádzkovateľom osobných údajov je:

CMS Reich-Rohrwig Hainz s. r. o.
Staromestská 3
811 03 Bratislava
SLOVENSKO

Môžete nás kontaktovať na:
Tel: +421 2 3214 1414
Email: [email protected]   

Osobou zodpovednou za spracúvanie osobných údajov je:
Peter Šimo

2. Aké osobné údaje spracúvame?

2.1 Všeobecné informácie o osobných údajoch

Osobné údaje znamenajú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. K takýmto osobným údajom môže patriť napríklad meno, poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia, vek, pohlavie, rodné číslo, videozáznamy, fotografie, osobné hlasové záznamy, ale aj biometrické údaje ako napríklad odtlačky prstov. Za osobné údaje sa považujú aj osobitné kategórie osobných údajov, ako sú údaje o zdravotnom stave alebo údaje týkajúce sa trestného konania.

Osobné údaje budeme získavať len v prípade, ak je to potrebné na účely nášho poskytovania právnych služieb, na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme, alebo v prípade, ak nám tieto osobné údaje dobrovoľne poskytnete alebo súhlasíte s ich spracúvaním. V prípade neposkytnutia potrebných osobných údajov Vám nebudeme vedieť poskytnúť právne služby, resp. ich nebudeme vedieť poskytnúť na dostatočnej úrovni.

2.2 Osobné údaje, ktoré spracúvame vždy

Spracúvame nasledujúce osobné údaje:

 • Meno klienta alebo kontaktnej osoby
 • Adresa
 • E-mail
 • Telefónne číslo
 • Číslo faxu
 • Bankové údaje
 • Záznamy o čase strávenom poskytovaním právnych služieb pre klienta
 • Korešpondencia s klientmi a orgánmi verejnej moci
 • Informácie týkajúce sa konaní pred orgánmi verejnej moci
 • Daňové identifikačné číslo
 • Osobné údaje, ktoré získavame z verejných registrov (napr. obchodný register, živnostenský register atď.)

2.3 Ďalšie osobné údaje, ktoré získavame v závislosti od konkrétneho prípadu

Ako advokátska kancelária môžeme v prípade potreby získavať ďalšie osobné údaje, a to v závislosti od konkrétneho prípadu. Na požiadanie Vám radi poskytneme ďalšie informácie o jednotlivých kategóriách nami spracúvaných osobných údajov.

3. Na aký účel a na akom právnom základe spracúvame Vaše osobné údaje?

Ako advokátska kancelária môžeme získavať, spracúvať a používať osobné údaje v zmysle článku 2.2 a 2.3 na nasledujúce účely:

3.1 spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste, alebo aby sa na základe Vašej žiadosti vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR)

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na poskytovanie právnych služieb klientovi. Účel vo veľkej miere závisí od konkrétneho typu poskytovaných právnych služieb (napr. konzultačné služby, vypracovanie alebo revízia zmlúv, právna pomoc v súvislosti s konaním pred súdom, právna pomoc v súvislosti s vykonávaním právnych úkonov atď.)

3.2 spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré my ako prevádzkovateľ osobných údajov sledujeme (článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR)

V potrebnom rozsahu budeme spracúvať Vaše osobné údaje za účelom ochrany našich oprávnených záujmov, a to najmä v nasledujúcich prípadoch:

 • konzultácie a prenos osobných údajov našim partnerom v rámci siete CMS, a to za účelom poskytovania právnych služieb;
 • marketingové aktivity, pokiaľ Vám súčasne poskytujeme právne služby a neodhlásili ste sa z odberu marketingových materiálov;
 • uplatnenie právnych nárokov a obhajoba v prípadných súdnych sporoch;
 • predchádzanie a vyšetrovanie trestných činov.

3.3 z dôvodu plnenia zákonnej povinnosti (článok 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR)

Okrem toho, ako advokátska kancelária podliehame rôznym právnym povinnostiam (napr. Advokátsky poriadok atď.). Napríklad na účely predchádzania praniu špinavých peňazí môžeme vykonávať kontrolu totožnosti, a to s cieľom určiť, kto je „konečným užívateľom výhod“ alebo či je klient politicky exponovanou osobou (PEP).

3.4 pretože ste nám dali svoj súhlas (článok 9 ods. 2 písm. a) GDPR)

Ak sa spracúvajú osobitné kategórie osobných údajov (napr. zdravotné záznamy, členstvo v odboroch), alebo ak ste súhlasili so spracúvaním osobných údajov na osobitné účely, zákonnosť spracúvania je založená na Vašom súhlase. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to u partnera zodpovedného za poskytovanie právnych služieb.

To platí aj pre odvolanie súhlasu, ktorý nám bol udelený pred dňom nadobudnutia účinnosti nariadenia GDPR, t.j. pred 25. májom 2018. Odvolanie súhlasu bude účinné len do budúcnosti a nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na Vašom súhlase pred jeho odvolaním.

4. Kto disponuje mojimi osobnými údajmi?

Za účelom poskytovania právnych služieb a plnenia s Vami uzatvorenej zmluvy môže vzniknúť potreba poskytnúť Vaše osobné údaje iným príjemcom. Takýmito príjemcami môžu byť:

 • protistrana,
 • poverené advokátske kancelárie,
 • poisťovne,
 • sprostredkovatelia osobných údajov, ktorí vykonávajú určité služby v našom mene,
 • naše partnerské advokátske kancelárie, ktoré sú súčasťou siete CMS (cms.law), a to za predpokladu, že prípad obsahuje zahraničný prvok,
 • súdy,
 • iné orgány verejnej moci, alebo
 • iní príjemcovia, ktorých nám oznámite.

Niektorí z vyššie uvedených príjemcov Vašich osobných údajov sa nachádzajú mimo Európskej únie. Úroveň ochrany osobných údajov v iných krajinách nemusí byť totožná s úrovňou ochrany osobných údajov na Slovensku. Vaše osobné údaje však prenesieme buď do krajín, ktoré zabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov v zmysle rozhodnutia Európskej komisie alebo príjemcom, ktorí sú zapojení do Štítu na ochranu osobných údajov existujúcim medzi EÚ a USA, alebo Vám zaručíme, že príjemcovia Vašich osobných údajov zachovajú primeranú úroveň ochrany osobných údajov tým, že budú súhlasiť so štandardnými zmluvnými doložkami (2010/87/ES a/alebo 2004/915/ES). Za účelom vyžiadania si kópie týchto štandardných zmluvných doložiek kontaktujte prosím: [email protected].

5. Z akých zdrojov sa budú moje osobné údaje získavať?

Vezmite prosím na vedomie, že v rámci právneho zastúpenia a právneho poradenstva poskytovaného našou advokátskou kanceláriou budú informácie týkajúce sa Vás, ako aj Vášho prípadu získavané od tretích strán alebo z verejne dostupných zdrojov (napr. z Centrálneho registra dlžníkov Slovenskej republiky, z katastra nehnuteľností, z obchodného registra, z tlače alebo z internetu). Tretími stranami môžu byť napríklad partnerské advokátske kancelárie v  rámci siete CMS a mimo nej, ktoré nás v priebehu poskytovania právnych služieb dopytovali (napr. preto, že určitá právna záležitosť zahŕňala zahraničný prvok týkajúci sa slovenského právneho poriadku).

Na Vašu žiadosť Vám radi poskytneme informácie o konkrétnych tretích stranách, od ktorých sme obdržali osobné údaje.

6. Ako dlho budú moje osobné údaje uchovávané?

Vaše osobné údaje spracúvame a uchovávame v súlade s bodmi 2.2 a 2.3, pokiaľ je to nevyhnutné na splnenie účelov uvedených v bode 3. Ak spracúvanie Vašich osobných údajov už naďalej nie je potrebné na účely našich oprávnených záujmov (napr. spracúvanie osobných údajov na účely právnej ochrany v prípadnom spore týkajúcom sa zodpovednosti za škodu spôsobenú advokátom v súvislosti s výkonom advokácie), Vaše osobné údaje budú vymazané. To isté platí aj v prípade, ak sú Vaše osobné údaje získané na základe Vášho súhlasu a tento súhlas je odvolaný.

7. Aké sú moje práva na ochranu osobných údajov?

Máte právo na prístup k Vašim osobným údajom vrátane informácií o zdrojoch, príjemcoch a účele spracúvania osobných údajov, ako aj právo na ich opravu, právo na prenosnosť osobných údajov, právo namietať spracúvanie, právo na obmedzenie spracúvania a vymazanie osobných údajov, ktoré boli nezákonne spracúvané alebo ktoré sú nesprávne.

Ak sa Vaše osobné údaje zmenia, žiadame Vás, aby ste nás o tom informovali.

Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely je možné kedykoľvek odvolať, a to tak, že nás kontaktujete na e-mailovej adrese [email protected].

Ak sa domnievate, že spracúvaním Vašich osobných údajov došlo k porušeniu platných zákonov na ochranu osobných údajov alebo nejakým iným spôsobom došlo k porušeniu Vašich práv na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na príslušný dozorný orgán. Pre Slovenskú republiku je príslušným dozorným orgánom Úrad na ochranu osobných údajov.