Blockchain & Smart Contracts

Netherlands

CMS investeert graag in innovatieve ontwikkelingen die onze dienstverlening, maar ook die van uw onderneming kunnen raken. Ook als wij niet tevoren weten wat de uitkomst is. Dat is inherent aan het vroegtijdig instappen in vernieuwing.

Blockchain
U kunt tegenwoordig geen krant openslaan zonder een artikel te lezen over Blockchain. Is Blockchain een tijdelijke hype of staan we aan de vooravond van grote veranderingen in de wijze waarop wij omgaan met data? U vraagt zich misschien af wat Blockchain is en waarom het impact kan hebben. Blockchain is kort gezegd een speciaal soort database waarin  data betrouwbaar en op een voor een ieder toegankelijke manier vastgelegd kan worden. Door het integreren van cryptographische elementen, zogenaamde hashes, is het nagenoeg onmogelijk om eenzijdig hier veranderingen aan te brengen. Hierdoor ontstaat een publiek toegankelijke database, waarop een ieder die dat wil kan lezen en schrijven, waarbij de integriteit van de data altijd gewaarborgd is, zonder dat daar een derde partij voor nodig is om dat te controleren, waar we dat momenteel vaak nog wel nodig hebben. Dat maakt Blockchain zeer betrouwbaar, transparant en heeft het de potentie om hele nieuwe industrie en procesmodellen te kunnen ondersteunen. Gegevens die aan reeds vastgelegde data worden toegevoegd, kunt u misschien het beste visualiseren als een ketting waar iedere keer een nieuw blokje aan wordt geregen.

Smart Contracts
Door de wijze waarop data in Blockchain wordt vastgelegd, is het mogelijk om afspraken digitaal vast te leggen en om bepaalde gevolgen van een afspraak of contract geautomatiseerd te laten verlopen. Deze manier van in een Blockchain vastleggen van afspraken wordt Smart Contracts genoemd, alhoewel er nog de nodige discussie is over wat Smart Contracts precies zijn. Deze toepassing van Blockchain staat nog in de kinderschoenen, maar kan op termijn toegevoegde waarde hebben door bijvoorbeeld handelingen van nu nog allerlei tussenpersonen, via een digitaal proces te laten verlopen. Partijen die zich bezighouden met de ontwikkeling van Smart Contracts voorzien dat deze toepassing de (transactie-)kosten voor handelingen aanzienlijk zal verlagen.

Dutch Blockchain Coalition
De technische ins- en outs van Blockchain en Smart Contracts kunnen wij u (nog) niet bijbrengen. Daarom is CMS onlangs partner geworden van de Dutch Blockchain Coalition (BC3), een initiatief van de TU Delft, TNO en het Ministerie van Economische Zaken. Dit partnership geeft ons de gelegenheid om al lerend aan de basis te staan van ontwikkelingen van en rondom Blockchain in Nederland. Tegelijkertijd brengen wij binnen BC3 onze juridische kennis in met als doel Blockchain toepasbaar te maken binnen (nieuwe) wet- en regelgeving. Het delen van kennis met de andere partners van BC3 en het werken aan Blockchain oplossingen voor ondernemingen uit alle sectoren heeft alle ingrediënten in zich van een leerzame tocht waarvan wij de uitkomsten graag met u delen.

A.I.
Toen wij de kans kregen om samen met Ortec in een pilot met IBM Watson te stappen, hebben we niet geaarzeld om deze kans met twee handen aan te nemen. De pilot biedt ons een uitgelezen kans om te onderzoeken of IBM Watson sneller, effectiever en kwalitatief betere oplossingen biedt dan onze juristen.

CMS Legal Tech Academy
Onze juristen scholen we nu niet opeens om naar tech lawyers. We willen wel graag dat onze juristen inhoudelijke kennis opdoen van innovatieve ontwikkelingen die voor cliënten en voor CMS relevant zijn. Kennis op het gebied van Blockchain, Smart Contracts, A.I. (kunstmatige intelligentie), Cyber Security en andere ontwikkelingen. Daarom starten we binnenkort met de CMS Legal Tech Academy waar onze juristen worden bijgeschoold in deze onderwerpen. Doel daarvan is om onze juristen te leren hoe zij met deze nieuwe ontwikkelingen kunnen werken om vervolgens samen met u de vertaalslag te maken naar uw sector en wat dit voor uw bedrijfsvoering betekent.

Meer weten? 
We houden u op deze pagina op de hoogte van de kennis die we op doen over onder meer Blockchain en A.I. Mocht u hier meer over willen weten dan horen wij dat graag.

Read more Read less
13/02/2018
The EU Gen­er­al Data Pro­tec­tion Reg­u­la­tion
Jan 2018
Net­work Shar­ing 3.0
In­fra­struc­ture shar­ing and in­vest­ment 2017
28/02/2018
Top de­vel­op­ments and pre­dic­tions for the TMT Sec­tor...

Feed

Show only
Dr. Gerlind Wisskirchen
May 2018
Ar­ti­fi­cial In­tel­li­gence and Ro­bot­ics: From a La­bour...
#law­volu­tion
28/03/2018
Ini­tial Coin Of­fer­ings - New means of fun­drais­ing