Home / Publications / Konec predhodnim odredbam na podlagi sklepa o izvršbi...

Konec predhodnim odredbam na podlagi sklepa o izvršbi ali plačilnega naloga

2014-06

Ustavno sodišče Republike Slovenije je dne 10. julija 2014 razveljavilo prvo točko prvega odstavka 258. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) in s tem odpravilo privilegirano obravnavno upnikov s plačilnim nalogom ali sklepom o izvršbi na podlagi verodostojne listine v primerjavi s tožniki, ki so vložili tožbo v pravdnem postopku.

Skladno z dosedanjo ureditvijo je bilo mogoče na upnikovo zahtevo predhodno odredbo izdati kar na podlagi plačilnega naloga ali sklepa o izvršbi na podlagi verodostojne listine, proti katerima je bil vložen pravočasen ugovor in ki torej sploh še nista bila pravnomočna. Na ta način so možnost pridobiti predhodno odredbo pred izdajo sodbe prve stopnje pridobili le upniki iz postopkov za izdajo plačilnega naloga oziroma na podlagi sklepa o izvršbi na podlagi verodostojne listine. Ti so prišli do dokaza o verjetnosti obstoja terjatve oziroma temelja za izdajo predhodne odredbe v (praviloma) pisnem postopku, brez naroka, na podlagi enostransko prispevanega procesnega gradiva in na podlagi vloge, ki ne izpolnjuje meril za popolno tožbo po Zakonu o pravdnem postopku (ZPP).

Upniki, ki so svoje terjatve morali uveljavljati s tožbo v rednem pravdnem postopku, pa so morali verjetnost obstoja svoje terjatve dokazati s sodbo na prvi stopnji, izdano po običajnem kontradiktornem postopku, ki se je vodil na podlagi popolne tožbe, ter po ustnem in neposrednem javnem obravnavanju. S tem so bili upniki z neizvršljivo sodbo iz rednega pravdnega postopka v bistveno težjem položaju od upnikov s plačilnim nalogom ali sklepom o izvršbi na podlagi verodostojne listine.

Ker ustavno sodišče ni našlo razumnega in stvarnega razloga za to, da bi se v korist določenih kategorij upnikov izdajale predhodne odredbe že na podlagi nepravnomočnega plačilnega naloga ali sklepa o izvršbi na podlagi verodostojne listine, proti kateremu je vložen ugovor, je prvo točko prvega odstavka 258. člena ZIZ razveljavilo.