Home / Publications / Sistem »Vse na enem mestu« po novem tudi za tuj...

Sistem »Vse na enem mestu« po novem tudi za tujce

2014-04

Glavni namen najnovejše novele Zakona o tujcih (ZTuj-2A), sprejete aprila 2014, je uskladitev slovenske zakonodaje z dvema direktivama EU.

S prenosom Direktive 2011/98/EU v slovenski pravni red se uveljavlja t.i. enotno dovoljenje za prebivanje in delo, ki bo skrajšalo postopke zaposlitve za državljane iz tretjih držav, saj bodo slednji za vstop na slovenski trg delovne sile namesto dovoljenja za prebivanje ter tudi dovoljenja za delo morali pridobiti zgolj enotno dovoljenje za prebivanje in delo (podobno kot pri postopku za pridobitev modre karte EU). Slednje jim bo izdano v obliki samostojne listine kot biometrično dovoljenje za prebivanje, ki bo dovoljevalo tako vstop v Slovenijo kot tudi delo za največ eno leto z možnostjo podaljšanja za nadaljnji dve leti.

Tujci ali njihovi delodajalci, ki bodo zaprosili za izdajo takega dovoljenja za prebivanje zaradi zaposlitve ali dela, oziroma tujci, ki bodo zaprosili za enotno dovoljenje zaradi sezonskega dela ali opravljanja dela kot samozaposlena oseba ter za čezmejno delo kot napoteni delavec ali kot dnevni delovni migrant, bodo to lahko naredili pri enem samem organu (upravni enoti ali diplomatskem predstavništvu oz. konzulatu Republike Slovenije v tujini) z eno samo vlogo in z enim samim dokumentom. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, ki je prej vodil postopke pridobitve delovnih dovoljenj, bo po uradni dolžnosti le podajal soglasja k izdaji enotnega dovoljenja. Sistem enotnega postopka torej tudi za tujce uveljavlja načelo »vse na enem mestu«.

Pričakovano je, da bodo iz tega razloga odpravljene nekatere administrativne ovire pri zaposlovanju tujcev, saj bo odpravljena potreba po pridobitvi ločenega delovnega dovoljenja, določene osebe pa bodo lahko prvo dovoljenje za prebivanje pridobile celo po samem vstopu v Republiko Slovenijo (seveda pod pogojem, da je tak vstop zakonit) in jim zanj ne bo potrebno zaprošati predhodno preko diplomatskih predstavništev v matični državi. Nadalje zakon tudi skrajšuje roke za izdajo dovoljenja za prebivanje iz dosedanjih 90 dni na 30 dni oz. izjemoma 60 dni.

V posledici implementacije Direktive 2011/51/EU pa bodo imele po novem tudi osebe s priznano mednarodno zaščito možnost pridobitve statusa rezidenta za daljši čas ter določene pravice do združitve družine.

Z izjemo nekaterih določb, ki so se začele uporabljati že z dnem uveljavitve novele dne 29. aprila 2014 in ki se nanašajo predvsem na zapustitev države, odpoved prebivanja ter na prostovoljno vračanje in odstranjevanje tujcev, se bodo najpomembnejše spremembe začele uporabljati s 1. januarjem 2015.