Home / Publications / Sprejeta nova kolektivna pogodba dejavnosti trgovine...

Sprejeta nova kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije

2014-03

Z dnem 1.5.2014 je stopila v veljavo prenovljena Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije (»KPDTS«). Po skoraj letu dni pogajanj in po tem, ko je dne 31. 12. 2013 prenehala veljati dosedanja KPDTS, so Sindikati delavcev trgovine Slovenije, kot predstavniki delojemalcev, skupaj s Trgovinsko zbornico Slovenije, Združenjem delodajalcev Slovenije in Gospodarsko zbornico Slovenije, kot predstavniki delodajalcev, dne 24. 3. 2014 uspeli dogovoriti in skleniti novo panožno kolektivno pogodbo. Le-ta je sklenjena za obdobje do 31.12.2016. Pogodba v tem trenutku velja zgolj za delodajalce, ki so člani pogodbenih strank (torej združenj, ki so podpisniki pogodbe). Na pristojno ministrstvo je bil že posredovan predlog za razširjeno veljavnost kolektivne pogodbe, ki bo v primeru soglasja (enako kot doslej) zavezovala vse delodajalce, ki opravljajo dejavnost trgovine kot svojo glavno dejavnost.

KPDTS prinaša kar nekaj novosti, predvsem pa docela olajšuje izvajanje nekaterih določb ZDR-1.

  1. Sklenitev pogodbe za določen čas: KPDTS ureja dodaten primer, ko je dopustna sklenitev pogodbe za določen čas in sicer za namen pripravništva. Poleg tega ohranja izjemo, ki velja za male delodajalce – ta lahko pogodbe za določen čas sklepa izven razlogov določenih z ZDR-1, ob upoštevanju dvoletne omejitve za zaposlitev na istem delovnem mestu.
  2. Nova KPDTS ne posega več omejevalno v določbe ZDR-1, ki urejajo postopek odpovedi. Za razliko od prejšnje KPDTS, ki je povzemala določbe ZDR o odpovedi pogodbe o zaposlitvi, KPDTS ne povzema določb ZDR-1 in ureja zgolj blažje pogoje za dopustnost redne odpovedi iz krivdnih razlogov. Kadar delavec po prejemu opozorila ponovno krši pogodbene in druge obveznosti iz delovnega razmerja, mu sme delodajalec pogodbo o zaposlitvi odpovedati iz krivdnega razloga v 15-tih mesecih od podaje pisnega opozorila (s tem se podaljšuje enoletni rok po ZDR-1).
  3. KPDTS nadgrajuje določbe ZDR-1 glede disciplinske odgovornosti: KPDTS tako določa možnost izreka opomina, denarne kazni ali odvzema bonitet. Denarna kazen je predvidena v razponu sorazmernem s kršitvijo, pri čemer lahko znaša največ 15 % osnovne mesečne plače delavca, ukrep pa sme trajati od enega (1) do šest (6) mesecev. Mesečni obračun plače po odbitku denarne kazni ne sme biti nižji od minimalne plače. Ukrep odvzema bonitete zadeva bonitete, ki so dogovorjene s pogodbo o zaposlitvi dotičnega delavca. Omenjeni ukrepi so bili sprejeti s strani sindikatov iz razloga, ker se pričakuje, da bi se z izrekom disciplinskega ukrepa v določenih primerih lahko izognili izreku odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga. Na tem mestu je potrebno opozoriti, da je izterjava denarne kazni težavna, saj delavec ne mora vnaprej pristati na tak odtegljaj od plače, temveč je zanj potrebno njegovo soglasje. Če takšnega soglasja delavec ne poda, pa je izterjava denarne kazni dopustna zgolj po sodni poti.
  4. Poenotenje dodatka na delovno dobo in postopen prehod na dodatek na delovno dobo pri zadnjem delodajalcu: KPDTS uvaja enoten dodatek na delovno dobo v višini 0,5 %, za vsako leto dopolnjene delovne dobe. Dodatki se obračunava mesečno, pri čemer je osnova vsakokratna osnovne plače delavca. Za delavce, ki po uveljavitvi kolektivne pogodbe ostajajo zaposleni pri delodajalcu, se z uvedbo KPDTS ohranja dodatek v višini 0,5 % od osnovne plače za vsako leto skupne delovne dobe. Delavci, ki bodo po uveljavitvi KPDTS sklenili pogodbo o zaposlitvi z delodajalcem, ki je podpisnik KPDTS, pa bodo upravičeni do dodatka v višini 0,5 % od osnovne plače za vsako izpolnjeno leto delovne dobe do 1. 5. 2014 (dodatek za skupno delovno dobo) in poleg tega tudi do dodatka v višini 0,5 % od osnovne plače za vsako leto delovne dobe pri zadnjem delodajalcu (s katerim bodo sklenili pogodbo o zaposlitvi po 1. 5. 2014).
  5. Spreminjajo se določbe glede nadomestila plače: Nadomestilo za čas opravičene odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki nista povezani z delom, se usklajuje z ZDR-1 in tako v primerjavi s prejšnjo KPDTS, zniža iz 85 % na 80 %. Prav tako se spreminja tudi nadomestilo plače v času trajanja stavke. Višina nadomestila v višini 70% ostaja enaka, spreminja pa se osnova, ki jo po novem predstavlja osnovna plača delavca. Nadomestilo je omejeno na največ štiri delovne dni.Izplačilo regresa v nedenarni obliki: KPDTS predvideva izplačilo regresa v skladu z ZDR-1. Hkrati KPDTS omogoča, da delodajalec del regresa izplača v nedenarni obliki (največ 45%), pri čemer mora regres v takšnem primeru znašati najmanj 910,00 EUR.
  6. Odpravnina: Prejšnja ureditev, ki je dopuščala izplačilo odpravnine v roku 45 dni po prenehanju delovnega razmerja, se z uveljavitvijo nove KPDTS ukinja. KPDTS predvideva izplačilo odpravnine z zadnjo plačo oz. izplačilom njenega nadomestila. Tudi odpravnina v primeru upokojitve se za delavce ureja drugače, kot določa ZDR-1. KPDTS tako predvideva izplačilo le-te delavcu, ki je pri delodajalcu delal zadnjih pet let pred upokojitvijo, pri čemer je delavec upravičen do odpravnine v višini ene povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji v zadnjih treh mesecih. Če se delavec z najmanj petimi leti delovne dobe pri zadnjem delodajalcu upokoji predčasno ali pa če se upokoji najkasneje šestdesetih dnevih po izpolnitvi pogojev za starostno ali invalidsko upokojitev, temu pripada odpravnina v višini dveh povprečnih mesečnih plač v Republiki Sloveniji v zadnjih treh mesecih.
  7. Letni dopust: Na pobudo delodajalcev, se zvišuje kriterij za pridobitev dodatnega dneva letnega dopusta. Medtem ko so delavci v preteklosti pridobili pravico do dodatnega dneva dopusta po enem letu skupne delovne dobe, jo po novi ureditvi pridobijo šele po poteku dveh let. Dodatno se uvaja tudi dodaten dan dopust za delavce, ki so v preteklem koledarskem letu opravili najmanj 1500 ur nočnega dela. Skladno s tem opozarjamo na prehodno določbo v 82. členu, katera delodajalcem nalaga obveznost odmere letnega dopusta za 2014 skladno s KPDTS, če je uporaba nove KPDTS za delavca ugodnejša. Pri tem se zakonski kriteriji za zmanjšanje/povečanje števila dni letnega dopusta upoštevajo v tekočem koledarskem letu, kriteriji iz kolektivne pogodbe ali splošnega akta delodajalca pa v naslednjem koledarskem letu.

V tej novički izpostavljamo zgolj nekatere novosti, za katere smatramo, da bodo pomembno vplivale na pogoje dela v panogi. S KPDTS se med drugim tudi na novo določajo najnižje osnovne plače, medtem ko višine povračil stroškov in drugih prejemkov ostajajo nespremenjene.

Izjemo pri predstavljajo zgolj določbe glede dodatkov za posebne obremenitve pri delu in odpravnine ob upokojitvi, za katere je uvedeno prehodno obdobje, in sicer se bodo začele uporabljati šele s 1. 11. 2014.