Home / Publications / Ste že uskladili prejemke iz delovnega razmerja?

Ste že uskladili prejemke iz delovnega razmerja?

2014-07

Več kolektivnih pogodb dejavnosti iz zasebnega sektorja določa, da je potrebno v mesecu juliju skladno z makroekonomskimi kazalci uskladiti plače in/ali povračila stroškov v zvezi z delom.

Konkretno Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije določa, da se morajo 1. julija tekočega leta uskladiti vsa povračila stroškov v zvezi z delom z izjemo nadomestila za ločeno življenje. Povračila stroškov se usklajujejo s povprečnim letnim indeksom cen življenjskih potrebščin za obdobje prve polovice tekočega leta glede na enako obdobje preteklega leta. Ker je povprečna letna inflacija v obdobju od januarja do junija 2014 v primerjavi z obdobjem od januarja do junija 2013 znašala 0,6%, so se za ta količnik povišala povračila stroškov v letu 2014. Nova višina povračil stroškov v dejavnosti trgovine tako od 1. julija 2014 dalje znaša:

(i) za prehrano med delom 4,27 EUR,

(ii) za dnevnico za službena potovanja od 6-8 ur 6,17 EUR,

(iii) za dnevnico od 8-12 ur 8,81 EUR in

(iv) za dnevnico nad 12 ur 17,40 EUR.

Nadalje določila več drugih kolektivnih pogodb dejavnosti na področju zavarovalstva, gostinstva in turizma, komunalnih dejavnosti in drugih področjih določajo, da se dosedanja višina povračila stroškov za prehrano s 1. julijem 2014 poveča za kazalec gibanja rasti cen prehrambnih izdelkov. Ob upoštevanju rasti cen izdelkov v obdobju prve polovice leta 2014 bo povračilo stroškov od julija do decembra 2014 tako višje za 0,7%.

Posebna pozornost velja za delodajalce v sektorju poštnih in kurirskih dejavnostih, kjer so predmet usklajevanja, poleg povračila stroškov prehrane v mesecu januarju, tudi najnižje osnovne plače iz posameznih tarifnih razredov. Na podlagi Kolektivne pogodbe za poštne in kurirske dejavnosti se osnovne plače julija uskladijo s predvideno povprečno inflacijo pomnoženo s količnikom 0,85.