Home / Publications / Zaostrovanje kaznovalne politike Agencije za varstvo...

Zaostrovanje kaznovalne politike Agencije za varstvo konkurence

2014-08

V zadnjem času v medijih vse pogosteje zasledimo poročila o visokih globah, ki jih izreka Agencija za varstvo konkurence (»AVK«) za kršitve konkurenčnega prava ali oviranja preiskave na tem področju. Če je AVK v preteklosti (če sploh) izrekal globe na še dopustni spodnji predvideni meji predvidene kazni, ki jo je predvideval star Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence iz leta 1999 z dopolnitvami, je novejša praksa navedenega organa povsem drugačna.

Tako je AVK npr. v decembra 2013 družbo Geoplin d.d. za oviranje preiskave oglobil s skoraj 1 mio. EUR (0,2% letnega prometa od 1% možnega za tovrstno kršitev), zdravniško zbornico pa z 238 tisoč EUR (6% letnega prometa od 10% možnega za tovrstno kršitev) za dogovarjanje minimalnih cen zdravstvenih storitev. Ob tem pa najbolj izstopa odločitev AVK v letošnjem poletju, da družbo PRO PLUS d.o.o. oglobi z 4,9 mio. EUR globe, kar glede na razpoložljive podatke o prometu v preteklem poslovnem letu nanese skoraj 10% letnega prometa navedene družbe. Četudi odločitev še ni pravnomočna, predstavlja nadaljevanje prikazanega trenda AVK. Če smo bili pred časom priča zadržanosti pri vodenju postopkov omejevalnih ravnanj in pri izrekanju glob, se je aktivnost in zlasti kaznovalna politika navedenega organa v bližnji preteklosti močno zaostrila. Kot je razvidno iz objave na spletni strani AVK, je PRO PLUS d.o.o. po ugotovitvah AVK zlorabljal prevladujoč položaj na trgu televizijskega oglaševanja tako, da je od oglaševalcev, ki oglašujejo v televizijskih programih, zahteval ekskluzivnost (100% delež oglaševanja) oziroma jih vezal nase s ponujanjem pogojnih popustov za zvestobo, s čimer jih je odvračal od oglaševanja pri konkurentih, ki jih je na ta način izrinjal s trga oziroma omejeval njihov dostop do trga in rast na trgu. Pri globi je AVK glede na objavo na svoji spletni strani upoštevala težo in trajanje kršitve, vpliv na trg in geografski obseg, posebej pa tudi dejstvo, da PRO PLUS d.o.o. s kršitvijo ni prenehal vse do izdaje upravne odločbe.

Večja aktivnost AVK in jasno zaostrena kaznovalna politika predstavljata jasen signal gospodarskim subjektom, da bodo kršitve konkurenčnega prava v obliki omejevalnih sporazumov in zlorab prevladujočega položaja v prihodnosti deležne posebne pozornosti in tudi ostrega sankcioniranja v okviru prekrškovnih pooblastil AVK. Zavedanje o pomembnosti konkurenčnega prava med poslovodnimi osebami in vodilnimi delavci bo po pričakovanju zaradi večje aktivnosti in strožje politike varuha konkurence pri nas v prihodnje še naraščala. Četudi utegne navedena zaostritev v luči pomanjkanja lastnih smernic AVK kratkoročno pri gospodarskih subjektih povzročiti nekaj negotovosti, je izrekanje višjih glob in večji pomen konkurenčnega prava v praksi, ki ga na ta način pridobiva, gotovo dobrodošel in utegne srednje in dolgoročno znatno prispevati k blagostanju potrošnika v Sloveniji.

Ravno tako je odkrivanje in ostro sankcioniranje kršitev konkurenčnega prava nujen pogoj, da v praksi končno zaživi program prizanesljivosti (t.i. leniency), ki je bil v slovenski pravni red prenesen z uveljavitvijo novega Zakona o preprečevanju konkurence aprila 2008, a v praksi večjega učinka do sedaj ni imel. Bistvo navedenega instituta je v možnosti opustitve oz. znižanja globe udeležencem v kartelih v primeru prijav in polnega sodelovanja z AVK, pri čemer je oprostitev globe možna le za prvega prijavitelja, stopnja »popusta« pri globi pa pada po vrstnem redu prijav. Osnovni namen navedenega instrumenta je torej v destabilizaciji inherentno nestabilnih kartelnih struktur s spodbujanjem samoprijav udeležencev v kartelih, pri čemer je dejavnik pričakovane globe in njene višine ključnega pomena za uspeh navedenega instituta.