Publications

Sort by
Decree establishing the infrastructure for alternative transport fuels
31/08/2017 Slovenia finally transposed the Directive 2014/94/EU on the deployment of alternative fuels infrastructure into national law (hereinafter: ““Directive”) by adopting the Decree establishing the infra...
EN
#
Energy
publication
Decree on self-supply of electricity from the renewable energy sources
31/08/2017 After its adoption at the end of 2015, some amendments to the Decree on the self-supply of electricity from the renewable energy sources (hereinafter: “Decree”) are now on their way.The Decree not lon...
EN
#
Energy
publication
Personal Income Tax and Corporate Income Tax changes in Slovenia
29/12/2016 The end of 2016 has brought many changes in the field of taxation with personal income tax (PIT) and corporate income tax (CIT). The most important changes are summarized below:Change in the tax...
EN
#
Tax
publication
Notarial sale of real estate suspended
2014-10 The latest amendments to the Financial Collateral Act (ZFZ-C) have introduced the possibility of out-of-court sale of real estate encumbered with the notarial mortgage (i.e. which is entered based...
EN
#
Real Estate & Construction
publication
Zadržanje notarske prodaje nepremičnin
2014-10 Zadnja novela Zakona o finančnih zavarovanjih (ZFZ-C) je uvedla možnost izvensodne prodaje nepremičnin, obremenjene z notarsko hipoteko (t.j. hipoteko, nastalo na podlagi neposredno izvršljivega not...
EN
publication
Nova Kolektivna pogodba za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije
2014-10 Sredi oktobra so predstavniki delodajalcev (Gospodarska zbornica Slovenije in Združenje delodajalcev Slovenije) in sindikati s področja kovinske in elektro industrije sklenili novo kolektivno p...
EN
publication
Vzpostavljena je večja transparentnost poslovanja javnega sektorja
2014-10 Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) ureja postopek, ki omogoča posameznikom prost dostop in ponovno uporabo informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo subjekti v javnem se...
EN
publication
The transparency of the public sector has been improved
2014-10 The Public Information Access Act (ZDIJZ) regulates the procedure enabling individuals free access and reuse of public information being at the disposal of public sector institutions. Amendments to...
EN
#
Procurement & Public Law
publication
A new Collective Agreement for Slovenia’s Metal and Foundry Industry
2014-10 The representatives of employers (Chamber of Commerce and Industry of Slovenia and the Association of Employers of Slovenia) and trade unions of metal and electro industry concluded a new collective...
EN
#
Employment & Pensions
publication
Predlog novele Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2H)
2014-10 Na spletni strani Ministrstva za finance je bil konec oktobra objavljen predlog Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2H).Glavna poudarka predloga zakona ...
EN
publication