95 Search Results
95
All
0
People
0
Expertise
0
Location
95
Information
0
Events
0
Other
Filter by

Sort by
Per­son­al In­come Tax and Cor­por­ate In­come Tax changes in Slov­e­nia
29/12/2016
en
#
Tax
Za­d­ržan­je not­arske proda­je ne­premičn­in
2014-10
en
Not­ari­al sale of real es­tate sus­pen­ded
2014-10
en
#
Real Estate & Construction
Vz­postavljena je večja trans­par­ent­nost poslov­anja javnega sek­t­orja
2014-10
en
The trans­par­ency of the pub­lic sec­tor has been im­proved
2014-10
en
#
Procurement & Public Law
Nova Kolekt­ivna po­god­ba za de­javnost kov­in­s­kih ma­ter­ia­lov in livarn Slov­en­ije
2014-10
en
A new Col­lect­ive Agree­ment for Slov­e­nia’s Met­al and Foundry In­dustry
2014-10
en
#
Employment & Pensions
Draft amend­ments to the Tax Pro­ced­ure Act (ZDavP-2H)
2014-10
en
#
Tax
Pred­log nov­ele Za­kona o dav­čnem postop­ku (ZDavP-2H)
2014-10
en
Glavni de­loda­ja­lec - defini­cija za po­trebe dav­kov
2014-10
en