Home / Publications / Vas zanima, kaj bo inšpektor za delo preverjal pri...

Vas zanima, kaj bo inšpektor za delo preverjal pri vas?

2014-05

Vlada RS je v juniju obravnavala Poročilo Inšpektorata RS za delo za leto 2013, v katerem Inšpektorat izpostavlja, da so inšpektorji vseh treh inšpekcij skupno opravili 18.745 inšpekcijskih pregledov. Večino, oziroma 10.958 nadzorov, so inšpektorji opravili na področju nadzora delovnih razmerij, nekaj manj 7.596 pa na področju varnosti in zdravja pri delu, kjer so raziskali tudi 117 nezgod pri delu. Na področju socialne inšpekcije je bilo opravljenih 191 inšpekcijskih nadzorov.

Na področju inšpekcijskega nadzora delovnih razmerij so inšpektorji v letu 2013 evidentirali kar 6.515 novih prijav. Kot najpogostejše kršitve Inšpektorat za delo navaja predvsem kršitve na področju plačila za delo in drugih prejemkov delovnega razmerja, ki se pojavljajo predvsem v zadnjih petih letih zaradi likvidnostnih težav delodajalcev. Veliko je tudi kršitev zaposlovanja v širšem smislu, kot je kršitev določb Zakon o delovnih razmerjih, ki se nanašajo na pogodbo o zaposlitvi, zaposlovanje na črno ter nepravilno zaposlovanje tujcev. Prav tako pa tudi nepravilnosti glede evidenc na področju dela in socialne varnosti. Na področju nadzora varnosti in zdravja pri delu so v zadnjih letih najpogostejše kršitve v zvezi z ocenjevanjem tveganj in izdelavo varnosti z oceno tveganja.

Inšpektorat za delo je v letu 2013 izrekel 12.121 prekrškovnih in upravnih ukrepov iz naslova nedavčnih prihodkov (globe, sodne in upravne takse, stroški postopka ipd.) ter na ta način obračunal za več kot 4 milijone EUR terjatev. Najpogosteje inšpektorji izrekajo ureditvene odločbe, v katerih delodajalcem odredijo odpravo nepravilnosti ter odločbe o prepovedi opravljanja delovnega procesa oz. uporabe sredstev za delo do oprave nepravilnosti.

In kaj bo Inšpektorat za delo preverjal v letu 2014? V tem letu bodo inšpektorji usmerjene akcije nadzora izvajali predvsem nad predpisi, kjer so že v preteklosti ugotovili največ kršitev ali v dejavnostih, kjer subjekti nadzora že dalj časa niso bili nadzorovani. Akcije nameravajo izvajati v krajših intenzivnejših intervalih na območju celotne države ter z večjim številom inšpektorjev hkrati. Posebno pozornost bodo inšpektorji namenili veriženju pogodb za določen čas in prepovedi sklepanja pogodb civilnega prava, v kolikor so podani elementi delovnega razmerja. Usmerjene akcije bodo izvajali predvsem v zdravstveni dejavnosti, na področju šolstva, prometa in pri komunalnih podjetjih. Na področju varstva in zdravja pri delu bodo inšpektorji še naprej nadzorovali zagotavljanje dostojnega delovnega okolja in varstvo pred vplivom psihosocialnih dejavnikov (mobing, stres, trpinčenje, šikaniranje ipd.) na zdravje zaposlenih. Nadzor bodo izvajali predvsem na začasnih in premičnih gradbiščih, v gostinskih obratih in v pekarnah ter prav tako pri naključno izbranih delodajalcih.

Kljub zgornji statistiki, pa je verjetnost, da bodo inšpektorji nadzor opravili prav v vaši družbi, majhna. Največji delež vseh pregledov namreč predstavljajo izredni nadzori, ki jih Inšpektorat za delo izvede na podlagi individualnih prijav, medtem ko je Inšpektorat v okviru usmerjenih akcij v letu 2013 opravil le 6.055 naključnih inšpekcijskih pregledov, kar je le približno ena tretjina vseh pregledov.

Glede na dejstvo da je bilo po podatkih AJPES-a konec leta 2013 v Sloveniji registriranih 193.412 poslovnih subjektov, je Inšpektorat za delo naključen pregled opravil zgolj v dobrih 3% vseh delodajalcev. Verjetnost, da vas inšpektor obišče naključno je majhna tudi iz razloga, ker se število poslovnih subjektov v zadnjih letih povečuje, nasprotno pa se število inšpektorjev zmanjšuje. Prav tako Inšpektorat v svojem poročilu opozarja na velik porast pripada zadev, zaradi česar inšpektorji vseh odrtih zadev ne morejo reševati niti sproti.