Home / Publications

Publications

Discover thought leadership and legal insights by our legal experts from across CMS. In our Expert Guides, written by CMS lawyers from across the jurisdictions where we operate, we provide you with in-depth legal research and insights that can be read both online and offline. You can also find Law-Now articles with focused legal analysis, commentary and insights to help you anticipate future challenges and much more.


21/07/2020
CMS On your radar | Is­sue 13
In this edi­tion of On Your Radar we look at in­ter­na­tion­al re­sponses to lift­ing lock­down and re­turn­ing to the work­place. Pan­dem­ics press fast for­ward on change, and we wanted to un­der­stand the glob­al re­sponse...
13/11/2019
CMS On your radar | Is­sue 11
Evol­u­tion or re­volu­tion? How should em­ploy­ment law ad­apt to re­spond to the chan­ging pace of the world of work?  The glob­al growth in the gig eco­nomy has brought a vari­ety of loc­al chal­lenges. Laws which...
29/09/2017
New rules on tax re­gis­tra­tion in the Fed­er­a­tion of Bos­nia and Herzegov­ina
Fed­er­al Min­istry of Fin­ance has ad­op­ted a new Rule­book on as­sig­na­tion of ID num­bers, re­gis­tra­tion, iden­ti­fic­a­tion and re­cords on tax­pay­ers on the ter­rit­ory of the Fed­er­a­tion of Bos­nia and Herzegov­ina...
28/06/2017
Check Lists
On its of­fi­cial web­site, the Fed­er­al Ad­min­is­tra­tion for In­spec­tion Af­fairs has pub­lished the check­list of all in­spect­or­ates with­in its au­thor­ity. The check­lists provide in­form­a­tion on leg­al re­quire­ments...
28/12/2016
Some of the nov­el­ties in with­hold­ing tax ("WHT") reg­u­la­tions in Fed­er­a­tion...
New Law on cor­por­ate in­come tax in Fed­er­a­tion of Bos­nia and Herzegov­ina ("CIT FBiH") and the re­cently ad­op­ted Rule­book on ap­plic­a­tion of the said Law have es­tab­lished some nov­el­ties in rules re­gard­ing...
06/07/2014
Čakal­ne dobe pri dr. Sod­niku
Ve­lika ver­jet­nost je, da se tudi sami čudite ali celo pritožujete nad dol­go­tra­jnostjo sod­nih postop­kov in se pritožujete nad tem, za­kaj sod­niki ne delajo tudi med sod­n­imi počit­nicami (Kaj delajo med...
05/07/2014
Vas zan­ima, kaj bo in­špek­t­or za de­lo pre­ver­jal pri vas?
Vlada RS je v ju­niju obravnava­la Poročilo In­špek­t­orata RS za de­lo za leto 2013, v kater­em In­špek­t­or­at iz­postavlja, da so in­špek­t­orji vseh treh in­špek­cij skupno opravili 18.745 in­špek­cijs­kih preg­le­dov...
04/07/2014
Razvel­javitev določb v zvezi z izvršbo na pod­lagi menice
Ustavno sodišče je z odločbo U-I-286/12 dne 4. ju­nija 2014 razvel­javilo določbe Za­kona o izvršbi in za­v­arovan­ju (ZIZ-I), ki ure­jajo poseben postopek izvršbe na pod­lagi menice (šesti odstavek 45...
03/07/2014
DURS - Poz­iv k iz­pol­nitvi ob­veznosti
Služba za odnose z javnostmi DURS ponovno poziva vse dav­čne dolžnike, da poravnajo svo­je ob­veznosti in se tako izognejo stroškom in dru­gim neprijet­nos­tim dav­čne izvršbe.Ker DURS dosledno izvaja...
01/07/2014
Po­zor! Vsak­do je lahko in­špek­t­or
Nov­ela Za­kona o in­špek­cijskem nad­zoru (Ur. l. RS, št. 40/14, ZIN-B), ki je stopila v vel­javo konec ju­nija 2014, da­je in­špek­t­or­jem novo poo­blastilo, in sicer smejo in­špek­t­orji po novem v ok­viru izva­janja...
01/07/2014
Be­ware! Any­one could turn out to be a dis­guised in­spect­or
The re­cent amend­ment of the In­spec­tion Act (Of­fi­cial Gaz­ette of the Re­pub­lic of Slov­e­nia, No 40/14; here­in­after: the ZIN-B), which entered in­to force at the end of June 2014 provides in­spect­ors with a...