Home / Publications / Monitoring & Compliance in het Reclamerecht

Monitoring & Compliance in het Reclamerecht

18/06/2009

De Stichting Reclame Code ("SRC") bevordert in Nederland het op verantwoorde wijze maken van reclame. De bij de SRC aangesloten adverteerders, reclamebureaus en de media, hebben regels opgesteld waaraan reclame moet voldoen. Die regels (zelfregulering) zijn opgenomen in de Nederlandse Reclame Code ('NRC') van de SRC. Deze code bestaat uit een algemeen deel, met algemene regels waar álle reclame-uitingen aan dienen te voldoen, en een bijzonder deel met specifieke codes met (aanvullende) regels voor specifieke producten of diensten.

Iedereen die een reclame-uiting in strijd acht met de NRC kan een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie ("RCC") van de SRC. De RCC (en in hoger beroep het College van Beroep ("CvB")) beoordeelt die klacht en doet een openbare of een onderhandse aanbeveling als de klacht gegrond wordt geacht.

De afdeling Monitoring & Compliance van de Stichting Reclame Code
De SRC heeft sinds enige tijd een afdeling Monitoring & Compliance. Deze afdeling gaat na of de uitspraken (aanbevelingen) van de RCC en het CvB daadwerkelijk worden opgevolgd. Daarnaast onderzoekt deze afdeling of reclame-uitingen die vallen onder een bijzondere reclamecode (zoals bijvoorbeeld de Reclamecode Reisaanbiedingen en de Reclamecode voor Voedingsmiddelen) voldoen aan hetgeen in die code is bepaald.

De SRC wil met de afdeling Monotoring & Compliance het effect van de zelfregulering in de reclamebranche duidelijk maken en laten zien dat adverteerders de zelfregulering en de uitspraken van de RCC en het CvB serieus nemen.

De adverteerder die een aanbeveling heeft gekregen, krijgt na de uitspraak een zogenaamd Compliance-formulier toegestuurd en wordt verzocht aan te geven of aan de aanbeveling gevolg zal worden gegeven.

Het Rode Oor
Met ingang van 4 juni 2009 is nu de rubriek Het Rode Oor geïntroduceerd door de SRC. In die rubriek staan de reclame-uitingen die strijdig zijn bevonden met de NRC en ten aanzien waarvan de adverteerders het Compliance-formulier niet hebben teruggestuurd of hebben aangegeven de aanbeveling niet te zullen opvolgen.

Deze rubriek is door iedereen op de website van de SRC in te zien (en biedt de bij de SRC aangesloten media onder meer een handvat om de verdere publicatie van reclame-uitingen die in de rubriek staan te weigeren). Een adverteerder die een aanbeveling heeft gekregen dient er uiteraard voor te zorgen niet in de rubriek Het Rode Oor opgenomen te worden om reputatieschade te voorkomen.

Een adverteerder die met een reclame-uiting in de rubriek Het Rode Oor geregistreerd is, kan overigens wel - gedurende een kalenderjaar- de registratie ongedaan laten maken als hij alsnog de aanbeveling opvolgt.

Door de introductie van Het Rode Oor is het des te meer aan te raden aanbevelingen van de RCC en het CvB te respecteren en op te volgen. Het respecteren van aanbevelingen door adverteerders is daarbij uiteindelijk ook in ieders belang. Als immers de SRC kan aantonen dat haar zelfregulering écht serieus wordt genomen zal de overheid zich niet gedwongen voelen over te gaan tot (nadere) wetgeving voor het maken van reclame.

Authors

Picture of Marcoline van der Dussen
Marcoline van der Dussen
Advocaat
Amsterdam