Home / Publications / Novela Zakona o starševskem varstvu in družinskih...

Novela Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

2014-04

Dne 29. aprila 2014 je v veljavo stopil nov Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (»ZSDP-1«). Primarni cilj novele je implementacija evropskega pravnega reda v slovensko zakonodajo in želja po uvedbi ukrepov za enakomernejšo porazdelitev obveznosti varstva in nege otrok med staršema. Nadalje si zakonodajalec z dodatnimi pravicami staršev prizadeva ustvariti pogoje za povečanje rodnosti. S predlogom se v slovensko zakonodajo implementirata Direktiva Sveta 2010/18/EU z dne 8. marec 2010 o starševskem dopustu in Direktiva Sveta 92/85/EGS z dne 19. oktober 1992 o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav na področju varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo.

Z novim zakonom se tako prenavlja sistem dopustov ob rojstvu otroka. Zaradi uskladitve terminologije se dosedanji (pojmi) porodniški dopust, posvojiteljski dopust in dopust za nego in varstvo otroka preimenujejo v materinski dopust, očetovski dopust in starševski dopust. Medtem ko materinski dopust ostaja dolg 105 dni, se spreminja dolžina starševskega in očetovskega dopusta. Zakon starševski dopust ureja kot pravico vsakega od staršev v trajanju 130 dni, pri čemer sme oče celoten dopust prenesti na mamo, za mamo pa je 30 od skupno 130 dni neprenosljivih. Predviden očetovski dopust znaša 30 dni, pri čemer je predvideno koriščenje 15 dni do dopolnjenega šestega meseca otrokove starosti, preostanek pa do konca prvega razreda osnovne šole dotičnega otroka. Oče lahko dopust po novem koristi bodisi v obliki polne, bodisi delne odsotnosti z dela. Uvedba očetovskega dopusta v tej dolžini je predvidena postopno in je vezana na gospodarsko rast v Republiki Sloveniji. Upoštevajoč zgoraj navedeno, se podaljšuje celotno trajanje dopustov ob rojstvu otroka z 12 na 12,5 mesecev.

Posvojiteljski dopust se zaradi implementacije Direktive 2010/18/EU ukinja kot samostojna kategorija, saj se pravice ob rojstvu otroka in njegovi posvojitvi z uvedbo zakona izenačujejo. Zakon torej ne razlikuje več med pravicami posvojiteljev in bioloških staršev, saj bodo posvojitelji upravičeni do starševskega dopusta v enakem obsegu kot biološki starši. Nastop dopusta je predviden najpozneje v 15 dneh po namestitvi otroka v družino z namenom posvojitve ali po izvedeni posvojitvi, v preostalem pa glede koriščenja veljajo enaka pravila kot pri bioloških starših.

Kot novost zakon uvaja tudi nadomestilo v času odmora za dojenje, ki pripada materi, zaposleni za polni delovni čas, in sicer do devetega meseca starosti otroka na podlagi potrdila specialista pediatra. Nadomestilo se odmeri za eno uro dnevno v višini sorazmernega dela minimalne plače v Republiki Sloveniji (po podatkih za mesec april okvirno 4,5 EUR/uro). Delodajalec na podlagi nove pravice ne bo dodatno obremenjen, saj se bo nadomestilo izplačevalo iz zbranih socialnih prispevkov. Omenjena določba bo v uporabi že od 1. septembra 2014.

Med druge novosti ZSDP-1 spadajo pravica enega od staršev, ki neguje in varuje dva ali več otrok, do krajšega delovnega časa, in sicer do končanega prvega razreda osnovne šole najmlajšega otroka, 20 % dvig izjemne višine otroškega dodatka za otroke v enostarševski družini (otroški dodatek se poviša za 30 %), kakor tudi izenačitev statusa socialnih staršev (torej staršev, ki dejansko negujejo in varujejo otroka, vendar niso biološki starši) z biološkimi.