Home / Publications / Trgovci, ste že pričeli z uporabo Kolektivne pogodbe...

Trgovci, ste že pričeli z uporabo Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije?

2014-06

V marcu sprejeta Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije (»KPDTS«) je s sklepom Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pridobila razširjeno veljavnost in tako postala zavezujoča za vse delodajalce, ki kot svojo primarno dejavnost opravljajo dejavnost znotraj področja »G-Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil« po Standardni klasifikaciji dejavnosti. Razširjena veljavnost je bila ugotovljena na podlagi predlagateljev Trgovinske zbornice Slovenije in Sindikata delavcev trgovine Slovenije – ZSSS.

Če je vaša primarna dejavnost znotraj kategorije G, ste torej od junija dalje zavezani k uporabi KPDTS, zato vam svetujemo, da preverite, ali ste poglavitne določbe KPDTS že pravilno uporabili pri vaših zaposlenih:

  • Letni dopust: KPDTS po novem določa, v katerem letu se upoštevajo kriteriji za povečanje ali zmanjšanje letnega dopusta. Zakonski kriteriji morajo biti upoštevani v tekočem koledarskem letu, medtem ko naj se kriteriji po kolektivni pogodbi upoštevajo v naslednjem koledarskem letu. Glede na to, da KPDTS velja tudi za dopust odmerjen v letu 2014, je pomembno upoštevati prehodne določbe KPDTS. Delodajalci ste tako obvezani preveriti, ali bi bil za delavca odmerjeni dopust ugodnejši po prej ali zdaj veljavni KPDTS. KPDTS v zvezi z dopusti namreč dopušča uporabo stare KPDTS v primeru, da je bil odmerjen dopust za leto 2014 po prej veljavni KPDTS za delavca ugodnejši, sicer je potreben izračun dopusta po trenutno veljavni KPDTS.
  • Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela: Po trenutno veljavni KPDTS se pravica delavca do povračila stroškov za prevoz na delo in z dela omeji na najkrajše relacije rednih linijskih prog javnih prevoznih sredstev. V primeru odsotnosti slednjih pa na najkrajšo cestno povezavo med prebivališčem delavca, navedenega v pogodbi, in krajem opravljanja dela. Delavcu je torej za povrnitev potnih stroškov kot minimum priznan zgolj najmanjši strošek javnega prevoza oz. najkrajša cestna povezava. Seveda imate kot delodajalec možnost, da delavcu zagotovite povrnitev višjih stroškov kot znaša predpisan minimum.
  • Dodatek na delovno dobo: KPDTS uvaja enoten dodatek na delovno dobo v višini 0,5 % za vsako leto dopolnjene delovne dobe. Delavci, ki ostajajo v delovnem razmerju tako pred kot po uveljaviti KPDTS, zgolj ohranijo dodatek za skupno delovno dobo, kot so ga prejemali poprej. Pozornost pa je potrebna pri novih delavcih, ki so delovno razmerje pri delodajalcu sklenili po uveljavitvi nove KPDTS. Ti so upravičeni do:◦dodatka na delovno dobo v višini 0,5 % za skupno delovno dobo, ki ga prejmejo za vsako izpolnjeno leto delovne dobe do dneva ali na dan uveljavitve KPDTS, kakor tudi do
  • ◦dodatka v višini 0,5 % od osnovne plače za vsako izpolnjeno leto delovne dobe pri zadnjem delodajalcu za čas od uveljavitve KPDTS dalje.

Z omenjenim sklepom o razširjeni veljavnosti KPDTS postaja obvezna in zavezujoča za vse delodajalce znotraj področja G in ne zgolj za člane podpisnikov omenjene kolektivne pogodbe. O podrobnejši vsebini sprememb, ki jih je prinesla KPDTS, lahko preberite v našem prejšnjem članku »Sprejeta nova kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije«