De foto van Delphine Phan

Delphine Phan

Junior Advocaat
Advocaat

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Nederlands, Frans, Engels

Delphine werkt sinds september 2016 bij het departement publiek recht van CMS. Ze legt zich toe op gezondheidsrecht, meer bepaald ziekenhuiswetgeving en het juridisch kader met betrekking tot geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en klinische studies. Daarnaast heeft ze ervaring in andere aspecten van Lifesciences waaronder de regelgeving omtrent voedingsproducten en cosmetica.
In 2015 rondde Delphine haar opleiding rechten af aan de Universiteit Gent waarna ze een LL.M behaalde aan de Université Libre de Bruxelles. Ze nam in 2014 deel aan het Erasmusproject waarbij ze zes maanden verbleef aan de universiteit van Montpellier.

Meer Minder

Relevante ervaring

  • 2016 - Spreker bij de opleidingsworkshop van het subregionale bureau voor Centraal-Azië van de FAO:  "Biosafety Regulations: topics of national, regional and international significance"
  • 2014 – Stage bij het Parket bij het Hof van Beroep te Gent
Meer Minder

Opleidingen

  • 2016 – Toelating Balie (Brussel, België)
  • 2016 – Université Libre de Bruxelles, ULB (LL.M Public International Law)
  • 2015 – Universiteit Gent, UGent (Master in Law)
Meer Minder

Expertise

Feed

Toon alleen
30/11/2018
No­vem­ber 2018 News­let­ter
05-12-2018
Nieu­we wij­zi­gin­gen in het ge­zon­heids­zorg­land­schap
Een nieu­we wet werd aan­ge­no­men op 30 ok­to­ber 2018 hou­den­de di­ver­se be­pa­lin­gen in­za­ke ge­zond­heid. De­ze nieu­we wet be­vat tal van wij­zi­gin­gen van uit­een­lo­pen­de wet­ge­ving in het do­mein van de ge­zond­heids­zorg.
16/03/2018
March 2018 News­let­ter
25-04-2018
Het ju­ri­disch ka­der voor de op­rich­ting van zie­ken­huis­net­wer­ken wordt...
Ter na­vol­ging van haar con­cep­tu­e­le no­ta van 18 mei 2017, heeft mi­nis­ter van So­ci­a­le Za­ken en Volks­ge­zond­heid Mag­gie De Block nu een voor­ont­werp van wet voor­ge­steld dat een ju­ri­disch ka­der op­richt voor het cre­ë­ren van zie­ken­huis­net­wer­ken.
31/01/2018
Ja­nu­a­ry 2018 News­let­ter
25-04-2018
Bin­nen­kort zal de­zelf­de laag­va­ri­a­be­le zorg voor el­ke pa­ti­ënt in elk...
De mi­nis­ter­raad heeft tij­dens haar ver­ga­de­ring op 30 maart 2018 het voor­ont­werp van wet van mi­nis­ter van So­ci­a­le Za­ken en Volks­ge­zond­heid Mag­gie De Block goed­ge­keurd over de ge­bun­del­de fi­nan­cie­ring van de zie­ken­huis­ac­ti­vi­tei­ten.
30/11/2017
No­vem­ber 2017 News­let­ter
20-03-2018
De her­vor­ming van het on­der­ne­mings­recht: ook van be­lang voor zie­ken­hui­zen...
Sinds eni­ge maan­den werkt de re­ge­ring aan de twee­de ver­sie van een voor­ont­werp van wet tot in­voe­ring van het Wet­boek van Ven­noot­schap­pen en Ver­e­ni­gin­gen. Op 1 mei 2018 zal ook het vol­le­dig her­vorm­de in­sol­ven­tie­recht in wer­king tre­den.
31/03/2017
Ju­ne 2017 News­let­ter
31-01-2018
Nieu­we wet moe­digt kie­zen voor goed­ko­pe ge­nees­mid­de­len ver­der aan
Op kerst­dag 2017 heeft het par­le­ment een nieu­we pro­gram­ma­wet aan­ge­no­men. Eén van de doel­stel­lin­gen er­van was het voor­schrij­ven en de te­rug­be­ta­ling van goed­ko­pe ge­nees­mid­de­len te be­vor­de­ren. Ge­nees­mid­de­len wor­den vol­gens prijs in­ge­deeld: aan de hand van ver­schil­len­de.
31/03/2017
April 2017 News­let­ter
07-12-2017
Zorg­ver­le­ners heb­ben voort­aan één cen­traal plat­form voor hun in­for­ma­tie-uit­wis­se­ling:...
De FOD Volks­ge­zond­heid, het RI­ZIV, het Vlaams Agent­schap Zorg en Ge­zond­heid, het zijn maar en­ke­le van de in­stan­ties waar­mee zorg­ver­le­ners re­gel­ma­tig in­for­ma­tie moe­ten uit­wis­se­len. De ge­ge­vens­ban­ken van de­ze over­heids­in­stan­ties (zo­wel op fe­de­raal als op ge­meen­schaps­ni­veau).