De foto van Hanne Baeyens

Hanne Baeyens

Advocaat

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Nederlands, Frans, Engels

Hanne vervoegde het departement publiek recht van CMS in mei 2012. Ze specialiseert zich vooral in Europees recht, meer bepaald in mededingingsrecht (fusies, anti-trust regelgeving, staatsteun,…) en de Europese vrijheden (diensten, vestiging en kapitaal).

Ze is vooral actief in de volgende sectoren: transport, openbare investeringen en opdrachten van openbaar nut (financiering van activiteiten en infrastructuur).

Daarnaast heeft ze ook de nodige ervaring opgedaan in de medische sector (vrij verkeer van medische hulpmiddelen en medicijnen, parallelle import, misbruik dominante positie, …).

Hanne Baeyens breidt momenteel haar expertise verder uit in de luchtvaart sector. Zo vertegenwoordigt zij de Belgische Staat in het kader van de enquête van de Europese Commissie ten aanzien van de financiering ten gunste van de luchthaven van Charleroi en van Ryanair. Zij biedt ook de nodige ondersteuning bij het voorbereiden en indienen van steunaanmeldingen bij de Europese Commissie voor verscheidene regionale autoriteiten en Vlaamse, Nederlandse, Franse en Spaanse luchthavens.

Meer Minder

“CMS advises airports and airlines on a range of state aid and competition law issues. Recent work includes advising Montpellier Airport on the European Commission’s investigation into alleged aid granted to Ryanair. Swissport is another key client, for which the team has been handling litigation concerning the granting of licences to provide ground handling services, along with a stream of corporate and commercial issues. The ‘proactive and creative’ Annabelle Lepièce leads the team, which includes experienced associate Hanne Baeyens.”

Legal 500 EMEA 2018

Opleidingen

 • 2010 - Universiteit Gent, UG (Master in de rechten)
 • 2011 - Université Libre de Bruxelles, ULB ( LLM in Europees recht)
 • 2012 - Ingeschreven aan de Balie (Brussel, België)
Meer Minder

Publicaties

 • "Bevestiging door Gerecht van de EU dat de Duitse EEG wet van 2012 betreffende duurzame energie staatssteun uitmaakt", Jaarboek Marktpraktijken 2016, Wolters Kluwer (2018), p. 880. 
 • "Verordening (EU) nr 2017/352 van 15 februari 2017", RDIR, 2017/1, blz. 108.  
 • Mede-auteur van het artikel "Introduction of high-risk medical devices: national measures that can be taken under the current European legislation to put the patient interest central", Expert Review of Medical Devices, 4 februarie 2017.
 • Mede auteur van het boek "101 juridische vragen over concurrentie", Intersentia, 2016.
 • "Les obligations de service public dans le secteur du transport aérien en droit européen", met Annabelle Lepièce, RDIR, 2015/04, pp. 419 - 428
 • "Wetten van 13 februari 2015", RDIR, 2015/02, p. 257
 • Mede auteur van het KCE-rapport 249 "Towards a guided and phased introduction of high-risk medical devices in Belgium", gepubliceerd op 7 juli 2015, https://kce.fgov.be/publication/report/towards-a-guided-and-phased-introduction-of-high-risk- medical-devices-in-belgium
 • "Koninklijk Besluit van 25 april 2014 tot goedkeuring van het derde beheerscontract tussen de Staat en Belgocontrol", RDIR-TRNI 2014/3, 2014, p. 377
 • "EU competition law: price fixing in the e-book market", met Annabelle Lepièce, Journal of E- commerce Law & Policy, januari 2013
Meer Minder

Feed

Toon alleen
26/10/2018
Oc­to­ber 2018 News­let­ter
13-09-2017
De Bel­gi­sche Me­de­din­gings­au­to­ri­teit keurt over­na­me van Tho­mas Cook...
Op 11 sep­tem­ber 2017 heeft het Me­de­din­gings­col­le­ge van de Bel­gi­sche Me­de­din­gings­au­to­ri­teit (“BMA”) groen licht ge­ge­ven voor de over­na­me van de ac­ti­va van de char­ter­maat­schap­pij Tho­mas Cook Air­li­nes door Brus­sels Air­li­nes.
27/10/2017
Oc­to­ber 2017 News­let­ter
29-11-2016
Stop­zet­ting on­der­zoek Bel­gi­sche Me­de­din­gings­au­to­ri­teit na ver­bin­te­nis­sen...
Op 16 No­vem­ber 2016 heeft de Bel­gi­sche Me­de­din­gings­au­to­ri­teit haar on­der­zoek ten aan­zien van de po­pu­lai­re vast­goed­site Im­mo­web stop­ge­zet naar aan­lei­ding van de door Im­mo­web aan­ge­bo­den ver­bin­te­nis­sen. Het on­der­zoek werd be­gin vo­rig jaar ‘ex of­fi­cio’ (en dus.
29/09/2017
Sep­tem­ber 2017 News­let­ter
07-10-2016
Ge­recht van de EU be­ves­tigt Lund­beck be­slis­sing van de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie...
Op 8 sep­tem­ber 2016 heeft het Ge­recht van de EU voor de eer­ste maal een oor­deel ge­veld in een pay-for-de­lay zaak in de far­ma­ceu­ti­sche sec­tor. Zij be­ves­tig­de hier­bij het eer­de­re be­sluit van de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie van 19 ju­ni 2013 waar­bij aan Lund­beck en vier.
31/03/2017
April 2017 News­let­ter
13-06-2016
Ry­a­nair’s ta­rie­ven­ge­schil op de lucht­ha­ven van Ri­ga be­landt voor het...
Een ge­schil in­za­ke lucht­ha­ven­ta­rie­ven op de lucht­ha­ven van Ri­ga is voor het Hof van Jus­ti­tie van de EU be­land. Het Hoog­ge­rechts­hof van Let­land heeft im­mers op 17 maart 2016 de pre­ju­di­ci­ë­le vraag ge­steld of de­ze zaak on­der ‘an­ti­trust’ re­gels valt, dan wel dient.
30/11/2016
No­vem­ber 2016 News­let­ter
26-02-2016
De Bel­gi­sche Me­de­din­gings­au­to­ri­teit legt aan bat­te­rij­pro­du­cen­ten boe­te...
Het au­di­to­raat van de Bel­gi­sche Me­de­din­gings­au­to­ri­teit heeft in het ka­der van een trans­ac­tie­pro­ce­du­re aan zes pro­du­cen­ten van in­du­stri­ë­le bat­te­rij­en een boe­te op­ge­legd van 3. 857 mil­joen €. Het au­di­to­raat was van me­ning dat zij de prijs­con­cur­ren­tie op de markt.
28/10/2016
Oc­to­ber 2016 News­let­ter
24-02-2016
De Eu­ro­pe­se Com­mis­sie is een diep­gaand on­der­zoek ge­start naar ver­meen­de...
De Eu­ro­pe­se Com­mis­sie is op 15 ja­nu­a­ri 2016 een for­meel on­der­zoek ge­start naar mo­ge­lij­ke steun van de Bel­gi­sche Staat aan twee con­tai­ner­ter­mi­nal­uit­ba­ters op de ha­ven van Ant­wer­pen. De Com­mis­sie wil na­gaan of de ha­ven van Ant­wer­pen de­ze twee be­drij­ven (PSA Ant­werp.