De foto van Katrien Leijnen

Katrien Leijnen

Senior Associate

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Nederlands, Frans, Engels, Duits

Katrien is gespecialiseerd in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Zij verleent advies en vertegenwoordigt cliënten in het kader van juridische geschillen voor de (arbeids-)gerechten. Haar werkdomein behelst alle wettelijke aspecten van het human ressources management, van aanwerving tot ontslag, van individuele geschillen tot collectieve arbeidsconflicten en herstructureringen.

Meer Minder

Opleidingen

  • 2008 - Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix Namur, FUNDP (Bachelor in de Rechten)
  • 2010 - Universiteit Antwerpen, UA (Master in de Rechten)
Meer Minder

Publicaties

  • Treft de sociale antimisbruikbepaling ook bonuspensioenplannen?, Life & Benefits (Kluwer), april 2013
  • Hoe bereken je de opzeggingsvergoeding bij deeltijdse arbeid?, HR Magazine, 11 september 2012
  • Werkgever betaalt gelag bij ontslag na klacht wegens pesterijen, HR Magazine, 16 april 2012
Meer Minder

Feed

Toon alleen
28/09/2018
Sep­tem­ber 2018 News­let­ter
20-09-2018
Frau­du­leu­ze A1-de­ta­che­rings­for­mu­lie­ren: het Hof van Cas­sa­tie be­slist
1. Con­text Om als werk­ge­ver een werk­ne­mer te la­ten wer­ken in het bui­ten­land, heeft de werk­ge­ver be­paal­de at­tes­ten no­dig, zo­als het A1-de­ta­che­rings­for­mu­lier. Dit for­mu­lier is een ver­kla­ring be­tref­fen­de de so­ci­a­le ze­ker­heids­wet­ge­ving die op de werk­ne­mer van.
31/03/2017
Ju­ne 2017 News­let­ter
26-01-2018
Niet-re­cur­ren­te re­sul­taats­ge­bon­den voor­de­len: uit­ge­slo­ten in ge­val...
Sinds 1 ja­nu­a­ri 2008 kun­nen werk­ge­vers on­der het stel­sel van niet-re­cur­ren­te re­sul­taats­ge­bon­den voor­de­len (“NR­RV”) een bo­nus toe­ken­nen die af­hangt van de col­lec­tie­ve re­sul­ta­ten van de on­der­ne­ming, van de groep waar­toe de on­der­ne­ming be­hoort, of van een wel­om­schre­ven.
31/01/2017
Ja­nu­a­ry 2017 News­let­ter
26-01-2017
Snel­le­re in­ning van on­be­twis­te RSZ-schul­den met het dwang­be­vel
Se­dert 1 ja­nu­a­ri 2017 voor­ziet de wet uit­druk­ke­lijk in een al­ge­me­ne mo­ge­lijk­heid voor de Rijks­dienst voor So­ci­a­le Ze­ker­heid (“RSZ”) om on­be­twis­te geld­schul­den in te vor­de­ren door mid­del van een dwang­be­vel.