Lisbeth Depypere

Advocaat

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Nederlands, Frans, Engels, Duits

Lisbeth vervoegde CMS in 2012. Ze specialiseert zich in intellectuele eigendom, meer bepaald in merken, modellen, auteursrechten, octrooien en domeinnamen en in reclame en marketing. Ze specialiseert zich ook in handelsgeschillen.

Meer Minder

Relevante ervaring

 • Deeltijds praktijkassistent aan het KULeuven Centrum voor IT & IE Recht
 • Lisbeth studeerde aan de Humboldt Universiteit te Berlijn in het kader van het Erasmusprogramma
Meer Minder

Opleidingen

 • 2011 - Katholieke Universiteit Leuven, KUL (Master in de Rechten)
 • 2012 - King's College London (LL.M. in Intellectual Property Law)
 • 2012 - Ingeschreven aan de Balie (Brussel, België)
Meer Minder

Lidmaatschappen

 • Lid van de Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht (B.M.M.)
Meer Minder

Publicaties

 • M-C. Janssens. & L. Depypere, "Overzicht van de Europese- en Beneluxrechtspraak inzake Gemeenschaps- en Beneluxmerken (2013-2015)”, ICIP 2016, 241-319.
 • L. Depypere, “Vormmerken: een overzicht van recente rechtspraak”, IRDI 2015/3
 • T. Heremans & L. Depypere, “Marketing, intellectuele rechten en sociale media”, in E. Lievens, E. Wauters & P. Valcke (ed.), Sociale Media anno 2015 - Actuele juridische aspecten, Antwerpen, Intersentia, 2015, 1-38
 • T. Heremans & L. Depypere, “The Design Dossier – Belgium”, ITMA Review July August 2013, www.itma.org.uk
 • T. Heremans & L. Depypere, “Zal het nieuwe Wetboek van economisch recht eindelijk de Concessiewet van 1961 afschaffen?”, in Dupont, R. (Ed.), Retail – Juridisch Bekeken, Brussel, Larcier, 2014, 143-167
Meer Minder

Feed

Toon alleen
30/11/2018
No­vem­ber 2018 News­let­ter
23-01-2018
Hof van Be­roep Brus­sel oor­deelt dat Al­di’s Bu­val pils geen in­breuk...
  In een ar­rest van 12 de­cem­ber 2017 heeft het Hof van Be­roep Brus­sel ge­oor­deeld dat Al­di’s Bu­val-pils geen in­breuk uit­maakt op In­bev’s mer­ken­rech­ten, en niet in strijd is met de eer­lij­ke markt­prak­tij­ken.
22/06/2018
Ju­ne 2018 News­let­ter
20-09-2016
Het ge­za­men­lijk aan­bod van een com­pu­ter met voor­ge­ïn­stal­leer­de soft­wa­re...
Op 7 sep­tem­ber 2016 heeft het Hof van Jus­ti­tie van de EU (HJEU) in de zaak C-310/15 (Vin­cent De­roo-Blan­quart/So­ny Eu­ro­pe Li­mi­ted) een in­te­res­san­te prak­ti­sche pre­ju­di­ci­ë­le vraag be­ant­woord over de rechts­gel­dig­heid van een ge­za­men­lijk aan­bod van een com­pu­ter.
31/01/2018
Ja­nu­a­ry 2018 News­let­ter
26-04-2016
Geen merk­in­breuk door voor­ma­lig er­ken­de ga­ra­ge­hou­der bij in­ter­net­ad­ver­ten­ties...
Vo­ri­ge maand heeft het Hof van Jus­ti­tie van de EU (HJEU) in de zaak C-179/15 (Daim­ler/Egy­üd Ga­ra­ge) een in­te­res­san­te prak­ti­sche pre­ju­di­ci­ë­le vraag be­ant­woord over de aan­spra­ke­lijk­heid van voor­ma­li­ge er­ken­de ga­ra­ge­hou­ders voor ad­ver­ten­ties waar­in hun naam nog.
31/03/2017
Ju­ne 2017 News­let­ter
31/03/2017
April 2017 News­let­ter
28/10/2016
Oc­to­ber 2016 News­let­ter
30/09/2016
Sep­tem­ber 2016 News­let­ter
02/05/2016
April 2016 News­let­ter
01/02/2016
Ja­nu­a­ry 2016 News­let­ter