De foto van Marie-Cécile Kinif

Marie-Cécile Kinif

Advocaat

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Frans, Nederlands, Engels

Marie-Cécile is gespecialiseerd in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht.

Meer Minder

Relevante ervaring

  • Stage in het advocatenkantoor Louis European Law, Europees ambtenarenrecht, december - februari 2014
Meer Minder

Opleidingen

  • 2012 - Université Catholique de Louvain-la-Neuve, UCL (Master in Recht)
  • 2013 - Tilburg University, UvT (LL.M International and European Public Law)
  • 2014 - Ingeschreven aan de Balie (Brussel, België)
Meer Minder

Feed

Toon alleen
16/03/2018
March 2018 News­let­ter
16-04-2018
De wet­ge­ver in­tro­du­ceert een over­leg­ver­plich­ting met be­trek­king tot...
Ver­trek­ken­de van de vast­stel­ling dat werk­ne­mers steeds meer ge­con­nec­teerd zijn, ook bui­ten de nor­ma­le werk­uren, waar­door de grens tus­sen werk en pri­vé ver­vaagt, heeft de wet­ge­ver de ar­ti­kels 15 tot 17 van de wet be­tref­fen­de de ver­ster­king van de eco­no­mi­sche.
27/10/2017
Oc­to­ber 2017 News­let­ter
11-04-2018
Kor­te­re op­zeg­gings­ter­mij­nen bij het be­gin van de ar­beids­over­een­komst
De wet van 26 maart 2018 be­tref­fen­de de ver­ster­king van de eco­no­mi­sche groei en de so­ci­a­le co­he­sie werd op 30 maart 2018 ge­pu­bli­ceerd in het Bel­gisch Staats­blad. De­ze wet wij­zigt de op­zeg­gings­ter­mij­nen in ge­val van be­ëin­di­ging van de ar­beids­over­een­komst door.
11/04/2017
CMS heeft Chaus­sea bij­ge­staan bij de over­na­me van ver­schil­len­de...
31/03/2017
March 2017 News­let­ter
30/09/2016
Sep­tem­ber 2016 News­let­ter
02/03/2015
Fe­bru­a­ry 2015 News­let­ter
23/12/2014
De­cem­ber 2014 News­let­ter