side view of scientist looking into microscope in bright research lab

Life Sciences & Healthcare

België

Met meer dan 150 gespecialiseerde advocaten verspreid over heel Europa en de steun van het Lifesciences Asia-Pacific Network (LAN), begrijpen wij de wetenschappelijke en commerciële, zowel als de wettelijke voorschriften die van belang zijn voor uw bedrijf. Wij hebben duurzame relaties uitgebouwd met de top 100 van de levenswetenschappelijke bedrijven in de sector van de farmaceutica, medische apparatuur, biotechnologie, landbouw en voeding.

Veel van onze experts hebben in uw sector gewerkt en hebben een grondige kennis ontwikkeld op het gebied van farmaceutica, biotechnologie, medische apparatuur en diagnostiek. Wij zijn leden en partners van belangrijke instellingen zoals de ABPI, ABHI, BIVDA, PAGB, EFPIA en EUCOMED, en helpen zo de juridische kaders voor de sector van de levenswetenschappen vorm te geven. 

Wij geven regelmatig advies aan onze cliënten over hun dagelijkse operationele behoeften zoals afdwingbaarheid van octrooien, commerciële en klinische-testovereenkomsten, bescherming van de privacy en bedrijfsgeheimen, e-gezondheid, reclame en promotie van geneesmiddelen, openbare aanbestedingen, prijszetting en terugbetaling, zowel als reglementair advies.

Ons bedreven team kan u ook binnen de sector van de levenswetenschappen specifiek advies verlenen op het vlak van strategische overeenkomsten, bij de planning van een bedrijfstransactie of een rechtsvordering (al dan niet in verband met productaansprakelijkheid).

Lees meer Lees minder

Feed

Toon alleen
Bruno Fonteyn
15/03/2019
Een­heids­ver­pak­king en PICS-nor­men: een nieuw ju­ri­disch...
05-12-2018
Nieu­we wij­zi­gin­gen in het ge­zon­heids­zorg­land­schap
Een nieu­we wet werd aan­ge­no­men op 30 ok­to­ber 2018 hou­den­de di­ver­se be­pa­lin­gen in­za­ke ge­zond­heid. De­ze nieu­we wet be­vat tal van wij­zi­gin­gen van uit­een­lo­pen­de wet­ge­ving in het do­mein van de ge­zond­heids­zorg.
30/11/2018
No­vem­ber 2018 News­let­ter
25-04-2018
Het ju­ri­disch ka­der voor de op­rich­ting van zie­ken­huis­net­wer­ken wordt...
Ter na­vol­ging van haar con­cep­tu­e­le no­ta van 18 mei 2017, heeft mi­nis­ter van So­ci­a­le Za­ken en Volks­ge­zond­heid Mag­gie De Block nu een voor­ont­werp van wet voor­ge­steld dat een ju­ri­disch ka­der op­richt voor het cre­ë­ren van zie­ken­huis­net­wer­ken.
Laurine Georgis
16/03/2018
March 2018 News­let­ter
25-04-2018
Bin­nen­kort zal de­zelf­de laag­va­ri­a­be­le zorg voor el­ke pa­ti­ënt in elk...
De mi­nis­ter­raad heeft tij­dens haar ver­ga­de­ring op 30 maart 2018 het voor­ont­werp van wet van mi­nis­ter van So­ci­a­le Za­ken en Volks­ge­zond­heid Mag­gie De Block goed­ge­keurd over de ge­bun­del­de fi­nan­cie­ring van de zie­ken­huis­ac­ti­vi­tei­ten.
31/01/2018
Ja­nu­a­ry 2018 News­let­ter
20-03-2018
De her­vor­ming van het on­der­ne­mings­recht: ook van be­lang voor zie­ken­hui­zen...
Sinds eni­ge maan­den werkt de re­ge­ring aan de twee­de ver­sie van een voor­ont­werp van wet tot in­voe­ring van het Wet­boek van Ven­noot­schap­pen en Ver­e­ni­gin­gen. Op 1 mei 2018 zal ook het vol­le­dig her­vorm­de in­sol­ven­tie­recht in wer­king tre­den.
30/11/2017
No­vem­ber 2017 News­let­ter
31-01-2018
Nieu­we wet moe­digt kie­zen voor goed­ko­pe ge­nees­mid­de­len ver­der aan
Op kerst­dag 2017 heeft het par­le­ment een nieu­we pro­gram­ma­wet aan­ge­no­men. Eén van de doel­stel­lin­gen er­van was het voor­schrij­ven en de te­rug­be­ta­ling van goed­ko­pe ge­nees­mid­de­len te be­vor­de­ren. Ge­nees­mid­de­len wor­den vol­gens prijs in­ge­deeld: aan de hand van ver­schil­len­de.
31/03/2017
Ju­ne 2017 News­let­ter
07-12-2017
Zorg­ver­le­ners heb­ben voort­aan één cen­traal plat­form voor hun in­for­ma­tie-uit­wis­se­ling:...
De FOD Volks­ge­zond­heid, het RI­ZIV, het Vlaams Agent­schap Zorg en Ge­zond­heid, het zijn maar en­ke­le van de in­stan­ties waar­mee zorg­ver­le­ners re­gel­ma­tig in­for­ma­tie moe­ten uit­wis­se­len. De ge­ge­vens­ban­ken van de­ze over­heids­in­stan­ties (zo­wel op fe­de­raal als op ge­meen­schaps­ni­veau).