detail of spirit level with spot light on background

Publiek Recht

België

Ons team is gespecialiseerd in publiek en administratief recht en heeft uitgebreide ervaring op alle gebieden van deze tak. Het behandelt de voornaamste aspecten van de financiering van overheidsprojecten, van PPP’s (Publiek-Private Partnerschappen) en van dienstverlening aan nutsbedrijven. Wij zorgen ook voor de vertegenwoordiging bij de regelgevende overheid, bij de Europese Commissie, bij de Raad voor Mededinging in België en bij gerechtelijke instanties. Of u nu een gemeentelijke, regionale of federale overheidsorgaan of -dienst bent of een Europese instelling, onze advocaten zullen altijd uw verzoek behandelen met het oog op de sector waarin u actief bent.

Onze advocaten helpen hun cliënten bij het opstellen van wetten en verordeningen (meer bepaald voor het omzetten van Europese richtlijnen), en de documenten die nodig zijn om nieuwe openbare of private operatoren op te richten of te herstructureren. Wij hebben een grondige kennis van de manier waarop de overheid ingrijpt in de economie, vooral op gebied van concurrentie, overheidshulp, overheidsparticipaties, intercommunales, wetten inzake economische ontwikkeling, openbare dienstverleningsconcessies, beheercontracten, exclusieve en speciale rechten, Eurostat-criteria enz.

Lees meer Lees minder

"Business-oriented, accessible and flexible"

Feedback from a client, Chambers Europe, 2018

"Clear, structured and well-prepared advice."

Feedback from a client, Chambers Europe, 2018

"Sources laud the 'very competent and pragmatic' lawyers and highlight their responsiveness."

Chambers Europe, 2018

"The team was very flexible. They delivered complex output within a very short timeframe and they gathered the right resources to help us. I always feel supported by the CMS team."

Feedback from a client - Chambers Europe, 2017

“[The team leaves a] really good impression due to its perfect reactivity and really good knowledge of the subject," and adds that it delivers "concrete opinions and advice to the questions asked."

Feedback from a client - Chambers Europe, 2017

"Virginie Dor [...] is praised by interviewees for providing 'hands-on, pragmatic advice to clients whose business she understands very quickly'."

Chambers Europe, 2018

“Annabelle Lepièce van CMS is van gevestigde waarde op de Belgische markt. Ze heeft een opmerkelijke kennis van concurrentie en overheidssteun, in het bijzonder in het kader van de luchtvaartsector.”

Chambers Europe - 2015

Selecteer een gebied

  Overheidsopdrachten & PPS

  De kwaliteit van de overheidsdiensten wordt meer en meer bepaald door een vakkundig beheer van de aanbestedingsprocedures. Uw zaak en alle mogelijke vastgoedprojecten, joint ventures, herstructurerings- of verkoopprogramma's kunnen niet functioneren zonder een grondig inzicht in hoe aanbestedingen uw plannen bepalen. Als aanbestedende overheidsdienst of inschrijver in lokale, Europese en internationale aanbestedingsprocedures, kunt u een beroep doen op onze juridische adviseurs met ruime ervaring aan beide zijden van het proces. Wij kunnen u doorheen complexe infrastructuur-, transport- en IT-projecten loodsen, niet alleen in de overheidssector maar ook in de nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, gas en luchthavens. Wij kunnen u ook vertegenwoordigen in aanbestedingsgeschillen en -rechtszaken.

  Lees meer

  Feed

  Toon alleen
  Virginie Dor
  11/01/2019
  VIR­GI­NIE DOR HER­BE­NOEMD ALS DES­KUN­DI­GE IN OVER­HEIDSOP-DRACH­TEN...
  30 Apr. 19
  Com­plexe plaat­sings­pro­ce­du­res: het in­no­va­tie­part­ner­schap,...
  Lunch over­heids­op­drach­ten | Op­lei­dings­cy­clus
  15-06-2018
  In­schrij­vers moe­ten het UEA voor­leg­gen op het mo­ment van de in­die­ning...
  De Raad van Sta­te heeft in twee re­cen­te ar­res­ten haar licht la­ten schij­nen over het lot van of­fer­tes, die niet ver­ge­zeld wa­ren van een Uni­form Eu­ro­pees Aan­be­ste­dings­do­cu­ment (hier­na: het “UEA”), waar­mee de­ze in­schrij­vers moesten ver­kla­ren te vol­doen aan al­le.
  29/06/2018
  De Lar­cier Wet­boe­ken – Deel VII: Mi­li­eu­recht
  1ste edi­tie 2018
  04-10-2017
  Toe­pas­se­lij­ke drem­pel voor de plicht om de ver­de­ling van de op­dracht...
  Ar­ti­kel 58 van de wet van 17 ju­ni 2016 in­za­ke over­heids­op­drach­ten legt aan al­le aan­be­ste­den­de over­he­den op om de ver­de­ling van de op­dracht in per­ce­len te over­we­gen, en in ge­val zij be­slui­ten niet in per­ce­len op te de­len, de voor­naams­te re­de­nen daar­voor te ver­mel­den.
  22/06/2018
  Ju­ne 2018 News­let­ter
  03-10-2017
  Keu­ze van cri­te­ria in­za­ke eco­no­mi­sche en fi­nan­ci­ë­le draag­kracht, een...
  In zijn ar­rest van 13 ju­li 2017, in zaak C-76/16, Ing­steel en Me­trostav, heeft het Hof van Jus­ti­tie van de Eu­ro­pe­se Unie be­ves­tigd dat de aan­be­ste­den­de over­he­den een "ta­me­lijk rui­me vrij­heid" heb­ben bij de keu­ze van de cri­te­ria in­za­ke eco­no­mi­sche en fi­nan­ci­ë­le.
  20/06/2018
  Jaar­boek Om­ge­ving Te­Recht 2017
  1ste edi­tie 2018 - Gre­go­ry Ver­helst (ed.)
  02-05-2017
  Nieu­wig­he­den in­za­ke uit­slui­tings­gron­den: cor­ri­ge­ren­de maat­re­ge­len
  De nieu­we wet­ge­ving in­za­ke over­heids­op­drach­ten (die naar al­le waar­schijn­lijk­heid op 30 ju­ni 2017 in wer­king zal tre­den) be­vat een be­lang­rij­ke nieu­wig­heid met be­trek­king tot de se­lec­tie van kan­di­da­ten (in de niet-open­ba­re pro­ce­du­res) en in­schrij­vers (in de open­ba­re.
  30/11/2017
  No­vem­ber 2017 News­let­ter
  27-04-2017
  On­der­aan­ne­ming in over­heids­op­drach­ten: ei­sen dat de op­dracht­ne­mer...
  U her­in­nert zich waar­schijn­lijk dat het Hof van Jus­ti­tie in een ar­rest van 14 ju­li 2016 (C-406/14) heeft ge­oor­deeld dat een aan­be­ste­den­de dienst niet kan be­din­gen dat de on­der­ne­mer aan wie de op­dracht wordt ge­gund, een be­paald ab­stract per­cen­ta­ge van de on­der.
  20/11/2017
  Mar­chés pu­blics co­deX over­heids­op­drach­ten