blurred image of hong kong central business district

Sociaal recht & Pensioenen

België

Om succesvol te ondernemen, is uw relatie met uw werknemers en hun vertegenwoordigers in ondernemingsraden, comités en vakbonden van essentieel belang. Of het nu gaat om salarispakketten, arbeidscontracten, gelijke kansen, concurrentiebeperkingen, of om herstructureringen overnames en fusies, het arbeidsrecht en pensioenrecht in Europa zijn bijzonder complex en soms zelfs tegenstrijdig.

Europese richtlijnen, Europese rechtspraak, nationale wetten, reglementeringen en praktijken moeten allemaal in acht worden genomen voor een doeltreffend management.

Onze groep van 280 specialisten in het sociaal recht over heel Europa en daarbuiten, staat klaar om u te loodsen door de doolhof van HR-regels, hun praktische toepassingen en problemen waar u als onderneming dagelijks mee te maken krijgt.

Indien u de grenzen oversteekt om internationaal te ondernemen, wordt u geconfronteerd met bijkomende hindernissen om uw objectieven te kunnen realiseren.

Dankzij ons netwerk dat zich uitstrekt over 33 landen, kunnen wij u helpen bij het oplossen van uw juridische problemen in alle landen waar u operaties heeft of plant, zowel voor overeenkomsten, pensioenschema’s, reorganisaties, M&A, collectief arbeidsrecht, sociale zekerheid of rechtszaken.

Lees meer Lees minder

Clients praise the team's "meticulous" approach to their work: "They look into every detail and it's very reassuring."

Chambers Europe, 2018

[The lawyers are] "highly responsive, confident and capable."

Feedback from a client, Chambers Europe, 2018

‘Top choice for sensitive files’, CMS’ group impresses with its ‘quick responses and solutions’.

Legal 500, 2018

"I'm very satisfied, which is the reason why I work with them and continue to work with them – they are professional, straight to the point and explain well."

Feedback from a client, Chambers Europe, 2017

Feed

Toon alleen
Tom Heremans
30/11/2018
No­vem­ber 2018 News­let­ter
20-09-2018
Frau­du­leu­ze A1-de­ta­che­rings­for­mu­lie­ren: het Hof van Cas­sa­tie be­slist
1. Con­text Om als werk­ge­ver een werk­ne­mer te la­ten wer­ken in het bui­ten­land, heeft de werk­ge­ver be­paal­de at­tes­ten no­dig, zo­als het A1-de­ta­che­rings­for­mu­lier. Dit for­mu­lier is een ver­kla­ring be­tref­fen­de de so­ci­a­le ze­ker­heids­wet­ge­ving die op de werk­ne­mer van.
26/10/2018
Oc­to­ber 2018 News­let­ter
29-05-2018
Star­ter jobs: jon­ge werk­ne­mers goed­ko­per van­af ju­li!
Om de werk­ge­le­gen­heid voor jon­ge­ren te be­vor­de­ren, voor­ziet de wet van 26 maart 2018 be­tref­fen­de de ver­ster­king van de eco­no­mi­sche groei en de so­ci­a­le co­he­sie een sys­teem van « star­ter­jobs voor jon­ge­ren » van toe­pas­sing op de ar­beids­over­een­kom­sten die van­af.
Tom De Cordier
28/09/2018
Sep­tem­ber 2018 News­let­ter
16-04-2018
De wet­ge­ver in­tro­du­ceert een over­leg­ver­plich­ting met be­trek­king tot...
Ver­trek­ken­de van de vast­stel­ling dat werk­ne­mers steeds meer ge­con­nec­teerd zijn, ook bui­ten de nor­ma­le werk­uren, waar­door de grens tus­sen werk en pri­vé ver­vaagt, heeft de wet­ge­ver de ar­ti­kels 15 tot 17 van de wet be­tref­fen­de de ver­ster­king van de eco­no­mi­sche.
22/06/2018
Ju­ne 2018 News­let­ter
11-04-2018
Kor­te­re op­zeg­gings­ter­mij­nen bij het be­gin van de ar­beids­over­een­komst
De wet van 26 maart 2018 be­tref­fen­de de ver­ster­king van de eco­no­mi­sche groei en de so­ci­a­le co­he­sie werd op 30 maart 2018 ge­pu­bli­ceerd in het Bel­gisch Staats­blad. De­ze wet wij­zigt de op­zeg­gings­ter­mij­nen in ge­val van be­ëin­di­ging van de ar­beids­over­een­komst door.
24/05/2018
May 2018 News­let­ter
26-01-2018
Niet-re­cur­ren­te re­sul­taats­ge­bon­den voor­de­len: uit­ge­slo­ten in ge­val...
Sinds 1 ja­nu­a­ri 2008 kun­nen werk­ge­vers on­der het stel­sel van niet-re­cur­ren­te re­sul­taats­ge­bon­den voor­de­len (“NR­RV”) een bo­nus toe­ken­nen die af­hangt van de col­lec­tie­ve re­sul­ta­ten van de on­der­ne­ming, van de groep waar­toe de on­der­ne­ming be­hoort, of van een wel­om­schre­ven.
01/05/2018
Het ad­vo­ca­ten­kan­toor CMS wordt in Bel­gië ver­sterkt...
31-05-2017
Wet Pee­ters : tus­sen flexi­bi­li­teit en for­ma­lis­me
De Wet be­tref­fen­de werk­baar en wend­baar werk – ook be­kend als de wet “Pee­ters” - werd ge­pu­bli­ceerd in het Bel­gisch Staats­blad op 15 maart 2017. De­ze wet wil het ar­beids­recht mo­der­ni­se­ren door meer au­to­no­mie toe te ken­nen aan de werk­ne­mer bij de or­ga­ni­sa­tie.