Home / Evenementen / Congres Windenergie

Congres Windenergie

WTC RotterdamBeursplein 37 3011 AA Rotterdam

Evenementenarchief
18 November 2010, 09:30 - 17:00

Provincies weigeren regierol bij wind op landprojecten op zich te nemen
publicatie: 22 november, bron: Energeia Energienieuws

Provincies maken nauwelijks gebruik van de regierol voor onshore windplannen die hen is toegewezen in de Crisis- en herstelwet. Dat zei advocaat en partner Luurt Wildeboer van advocatenkantoor CMS Derks Star Busman donderdag tijdens het congres Windenergie 2010 in Rotterdam. De gewenste versnelde realisatie van middelgrote windparken die de wet beoogt blijft daarmee uit, aldus Wildeboer. De advocaat pleit voor een meer verplichtend karakter van de wet.

De in maart dit jaar ingevoerde Crisis- en herstelwet is een creatie van de vorige premier Jan Peter Balkenende. Door procedures te verkorten zouden geplande projecten die in het slop zijn geraakt door de economische crisis een duwtje in de rug krijgen, zo was de gedachte. De wet zou in zijn oorspronkelijke vorm tot 2014 van kracht zijn. Het nieuwe kabinet heeft aan de Crisis- en herstelwet echter een permanent karakter gegeven.

Een wezenlijk onderdeel van de wet is de bevoegdheid die provincies hebben gekregen om plannen voor middelgrote wind op landprojecten door te drukken. In het oorspronkelijke plan betrof het windparken van 15 tot 100 MW, maar inmiddels is die ondergrens verlaagd naar 5 MW en is daarmee de invloed van de provincie op onshore windprojecten nog een stukje groter geworden. Analoog aan de Rijkscoördinatieregeling waarmee het rijk op planologisch en vergunningengebied de touwtjes bij grote energieprojecten (boven de 100 MW) in handen kan nemen als lagere overheden tegenstribbelen, hebben provincies sinds eind maart van dit jaar dus een zelfde soort bevoegdheid bij de realisatie van middelgrote windparken binnen de provinciegrenzen.

Van die bevoegdheid wordt echter nauwelijks gebruik gemaakt, aldus Wildeboer. Volgens de advocaat ligt de oorzaak daarvan deels bij de provincies zelf. Zo zijn provinciebestuurders bang om de goede bestuurlijke relatie met gemeentes op het spel te zetten. "Veel provincies geven gemeentes twee jaar de tijd om met een nieuw bestemmingsplan dat een windpark mogelijk moet maken te komen. Pas na die tijd zijn ze bereid om zelf met een provinciaal inpassingsplan [dat zo'n bestemmingsplan overrulet indien nodig, red.] daarvoor te komen." Daarmee wordt niet de versnelling gerealiseerd die met de wet is beoogd, aldus Wildeboer.

Tegelijkertijd is de huidige Crisis- en herstelwet te weinig dwingend om provincies die regierol op te leggen, aldus Wildeboer. "Ik denk dat het verstandig zou zijn om elke provincie een verplichting op te leggen als het gaat om windvermogen dat binnen een bepaalde periode gerealiseerd moet worden. Die verplichting zou in een algemene maatregel van bestuur kunnen worden vastgelegd." Begin 2009 werd nog besloten om een dergelijke verplichting juist niet meer aan provincies op te leggen, dit na onenigheid tussen provincie en rijk over de te behalen winddoelen. Sindsdien wordt er gebroed op een plan (het Ruimtelijk Perspectief Wind) waarin het streven van elke provincie voor de realisatie van onshore windparken wordt uitgedrukt in MW, maar dat zijn dus geen harde eisen.

Volgens advocaat Jochem Spaans van Allen & Overy zijn er meerdere van dit soort wetten die op zichzelf met de goede intenties tot stand zijn gekomen, maar niet altijd de duidelijkheid en zekerheid brengen die zijn beoogd. Spaans noemt de op 1 oktober van dit jaar nieuw ingevoerde Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) als voorbeeld. De wet maakt het mogelijk om alle vergunningen die nodig zijn voor wind op land samen te voegen tot een omgevingsvergunning. De vergunningaanvrager kan terecht bij één loket.

De Wabo kan in zijn algemeenheid rekenen op de goedkeuring van Spaans. Tegelijkertijd plaatst hij enkele vraagtekens. "Er is niet altijd de noodzaak om alle vergunningen in bezit te hebben, maar een select aantal. Die differentiatie kan wel onder de Wabo, maar is erg ingewikkeld geregeld. Dat draagt niet bij aan de duidelijkheid."

In hoeverre de nieuwe wet leidt tot kortere procedures is volgens Spaans ook nog maar de vraag. Zo konden bezwaren in de Wet milieubeheer direct worden gericht aan de Raad van State. Bij de Wabo dient eerst de gang naar de rechtbank te worden ingezet.

Een ander voorbeeld van die onduidelijkheid is volgens Spaans de voorgestelde verandering van de Mer-beoordelingsplicht die naar verwachting vanaf het voorjaar van 2011 van kracht wordt. Tot op heden is de grens voor zo'n beoordelingsplicht 15 MW of 10 molens. Spaans: "Die grens is straks slechts indicatief. Dan gaan ook andere factoren een rol spelen in de beslissing of een Mer-beoordeling nodig is, bijvoorbeeld de locatie van een beoogd windpark."


Op 18 november 2010 spreekt Luurt Wildeboer van CMS Derks Star Busmann op het Congres Windenergie over een aantal juridische aspecten zoals vergunningen, nieuwe kansen die de crisis- en herstelwet biedt en de rijksprojectenprocedure.

De EU lijkt de doelstelling van 20% duurzame energie in 2020 te gaan halen. Wat Nederland gaat doen was tot begin deze maand onzeker. Er is echter een nieuwe regering met nieuwe plannen, die zeker ook de energiesector enorm zullen gaan raken.

Tijdens dit congres hoort u alles over:

· De plannen van onze nieuwe regering
· De energiemix van de toekomst en de rol van wind daarbij
· Het rendabel inzetten en bekostigen van windenergie
· De vergunningen van de toekomst
· De lessen die collega's in binnen en buitenland hebben geleerd

Programma
Luurt Wildeboer spreekt van 12:00 – 12:30 uur.
Om het volledige programma te bekijken klikt u hier.

Aanmelden
Wilt u zich aanmelden voor dit congres, klik dan hier.

Sprekers

De foto van Luurt Wildeboer
Luurt Wildeboer
Advocaat
Amsterdam