Home / Insight / AVG

AVG

Terug naar GDPR

Het landschap voor privacyregelgeving, in het bijzonder de bescherming van persoonsgegevens, is grotendeels ongewijzigd gebleven sinds 1995. Dit landschap verandert binnenkort ingrijpend. Na uitgebreide onderhandelingen werd namelijk op 4 mei 2016 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) formeel vastgesteld. De AVG vervangt richtlijn 95/46/EG en daarmee een groot deel van de huidige EU-wetgeving betreffende persoonsgegevensbescherming (hierna: 'gegevensbescherming').

De AVG is rechtstreeks van toepassing in alle EU-lidstaten zonder dat omzetting in nationale wetgeving nodig is. Dit in tegenstelling tot richtlijn 95/46/EG (de Richtlijn bescherming persoonsgegevens, hierna: de Richtlijn), die in Nederland is geïmplementeerd in de Wet bescherming persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 vervangt de AVG dus een groot deel van de nationale wetgeving van de lidstaten op het gebied van gegevensbescherming.

De AVG introduceert nieuwe concepten in de regelgeving, zoals het recht op vergetelheid. Zij bevat uitgebreide nieuwe verplichtingen voor het bedrijfsleven en verandert de rol van de functionaris gegevensbescherming in een onderneming ingrijpend. De rechten voor particulieren zijn aanzienlijk versterkt en de maximale boetes die opgelegd kunnen worden bij niet-naleving zijn exponentieel gestegen tot € 20.000.000 of 4% van de jaarlijkse wereldwijde omzet van een onderneming.

Als u meer informatie wenst over de AVG of de Richtlijn, neem dan contact op met een van de leden van ons Data Protection & Privacy team.

January 2019
The ten­si­on bet­ween GD­PR and the ri­se of block­chain...
Da­ta Law Na­vi­ga­tor | The Ne­ther­lands
In­for­ma­ti­on on Da­ta Pro­tec­ti­on and Cy­ber Se­cu­ri­ty laws...

Feed

Toon alleen
Edmon Oude Elferink
15/07/2019
'Pri­va­cy­toe­zicht­hou­ders zijn zich be­wust van de pro­ble­men,...
ED­PO-op­rich­ter Ja­ne Murp­hy over de AVG en or­ga­ni­sa­ties...
23/05/2019
Een jaar AVG: wha­t's next?
10/04/2019
De im­pact van de AVG op de mo­bi­li­teits­in­du­strie
28/11/2018
Au­to­ri­teit Per­soons­ge­ge­vens be­boet Uber voor over­tre­den...
Barbara Veldmaat
18/05/2018
Is uw be­drijf al pri­va­cy proof?