Home / Nieuws / CMS publiceert 3de European M&A Study

CMS publiceert 3de European M&A Study

10/05/2011


Onderzoek van 2011 toont terugkeer naar een verkopersvriendelijke markt

CMS, de Europese juridische en fiscale dienstverlener, heeft de CMS European M&A Study 2011 gepubliceerd. Het onderzoek bevat een analyse van meer dan 1.000 M&A contracten in transacties waaraan CMS sinds 2007 gewerkt heeft, inclusief circa 300 transacties uit 2010. Het onderzoek toont een duidelijke terugkeer naar een markt in het voordeel van de verkoper, na de opvallende beweging in 2008 en 2009 richting een meer kopervriendelijke omgeving.

‘In 2010 zagen we een duidelijke versnelling van het algemene tempo van M&A-transacties, een trend die zich in de eerste maanden van 2011 voortzette’, zegt Thomas Meyding, Hoofd CMS Corporate Group. ‘De verschuiving van contractuele risico’s terug naar de kopers zal waarschijnlijk niet zo ver gaan dat het niveau van 2007 wordt bereikt, d.w.z het niveau van vóór de financiële crisis, maar er is zeker een beweging terug naar een verkopersmarkt, nu weer meer beleggers zaken willen doen.’

In het onderzoek zijn de belangrijkste trends uit 2010 beschreven, waaronder koopprijsaanpassingen, locked box-mechanismen, earn-outs, de minimis-clausules, basketbepalingen, aansprakelijkheidsmaxima en verjaringstermijnen. In het onderzoek worden ook trends over de vierjarige periode 2007-2010 geanalyseerd. Enkele van de belangrijkste bevindingen zijn:

  • Een afname van het aantal koopprijsaanpassingen (een verdere daling van 13% ten opzichte van 2009) en een frequenter gebruik op het Europese vasteland van locked box-mechanismen waarbij er na de afronding van de transactie per definitie geen aanpassing meer van de koopprijs plaatsvindt;

  • De termijnen voor het realiseren van een earn-out zijn korter geworden, een indicatie dat verkopers op sneller rendement rekenen;

  • Het aantal transacties met een de minimis drempel voor het instellen van een vordering wegens inbreuk op een garantie daalde licht;

  • Het aantal transacties waarbij er slechts met een basket is gewerkt (een bedrag aan claims dat moet eerst worden verzameld alvorens men schade kan vorderen wegens inbreuk op de garanties) is daarentegen toegenomen. Daarbij wordt steeds vaker overeengekomen dat bij het vollopen van de basket slechts het verschil (excess only) voor vergoeding door verkopers in aanmerking komt, zoals ook gebruikelijk in de Verenigde Staten;

  • Het percentage transacties met een aansprakelijkheidsmaximum voor verkopers (liability cap) van meer dan 50% van de koopsom daalde ten opzichte van de piek in de laatste twee kwartalen van 2009;

  • Het aantal transacties met een algemene garantieverjaringstermijn van meer dan 24 maanden stabiliseerde zich in het algemeen rond de 27% en nam duidelijk af in het laatste kwartaal van 2010;

  • Het gebruik van arbitrage als mechanisme voor geschillenbeslechting daalde. In 2010 had slechts 32% van de transacties een arbitrageclausule, tegen 40% in 2009.

Hoewel deze waarnemingen op een algemene trend in de richting van verkopersvriendelijke bepalingen in Europa in het algemeen lijken te duiden, blijken uit het onderzoek ook aanzienlijke regionale verschillen. In Nederland zijn de algemene garantietermijnen langer geworden ten opzichte van 2009, terwijl het gebruik van ‘MAC clauses’ (bepalingen waarbij het verkopers wordt toegestaan om de transactie niet af te ronden indien er sprake is van bijvoorbeeld een aanzienlijke verslechtering van de marktomstandigheden of van de financiële positie van de onderneming die het onderwerp van de transactie vormt) aanzienlijk is afgenomen. “Hoewel MAC clauses in de crisisjaren zeker niet in iedere transactie voorkwamen, is de afname daarvan een duidelijke indicatie dat kopers toch meer vertrouwen in de markt en de economie in het algemeen stellen”, aldus Roman Tarlavski, partner Corporate bij CMS Derks Star Busmann. Volgens Tarlavski zijn de langere garantietermijnen een duidelijke indicatie dat kopers steeds meer in staat zijn de risico’s voor een langere periode bij verkopers neer te leggen.

In het onderzoek wordt ook aandacht besteed aan belangrijke culturele verschillen tussen Europa en de Verenigde Staten. De meest in het oog springende verschillen zijn de volgende:

(a) een groot verschil in het gebruik van MAC clauses: 80% van de transacties in de VS bevat dergelijke bepalingen, tegen slechts 16% van de transacties in Europa;

(b) Basket thresholds voor claims onder de garanties komen veel vaker voor in de VS, terwijl de verhaalsgrondslag verschilt. Excess only is populairder in de VS maar komt minder voor in Europa waar het beginsel dat in dat geval de gehele schade moet worden vergoed (first dollar) prevaleert;

(c) Basket drempels in de VS zijn in het algemeen lager, in 89% van de gevallen is het drempelbedrag gelijk aan 1% van de koopprijs, tegen 49% in Europa; en

(d) Koopprijsaanpassingen met werkkapitaal als grondslag blijven met afstand de meest gebruikte methode in de Verenigde Staten.

Voor meer informatie over het onderzoek of om een exemplaar aan te vragen, klik hier.

Juristen

De foto van Reinout Slot
Reinout Slot
Partner
Amsterdam
De foto van Roman Tarlavsky
Roman Tarlavski
Partner
Amsterdam