Home / Juristen / Aysegül Avci
De foto van Aysegul Avci

Aysegül Avci

Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Turks, Engels, Nederlands

Ayşegül Avcı is sinds 2008 als advocaat werkzaam in de Praktijkgroep Employment & Pensions. Zij houdt zich onder meer bezig met het adviseren van (internationale) middelgrote- en grote ondernemingen over: (harmonisatie van) arbeidsvoorwaarden, beloningsystemen, bonus en optieregelingen, doorstart na faillissement, internationale mobiliteit (expats, immigratie), (internationale) medezeggenschapsrecht, ontslagrecht (individueel en collectief (reorganisaties)), (ontslag) statutair bestuurder, overgang van onderneming en de zieke werknemer. Ook procedeert Ayşegül in eerste aanleg en hoger beroep over uiteenlopende arbeidsrechtelijke geschillen.

Daarnaast is Ayşegül Co-Head van de CMS Expat Desk, maakt zij onderdeel uit van de CMS Lifesciences (sector focusgroep) en Ayşegül is Head van de Turkish Business Desk.

Meer Minder

Opleidingen

  • Arbeidsrecht, Grotius Academie
  • Nederlands recht (privaatrecht), Universiteit Utrecht
Meer Minder

Lidmaatschappen

  • Vereniging voor Arbeidsrecht
  • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland
  • VAAN lidmaatschap
Meer Minder

Feed

Toon alleen
29/05/2019
De Wet Ar­beids­markt in Ba­lans is aan­ge­no­men; wat be­te­kent...
16-10-2017
Re­geer­ak­koord 2017-2021 Ar­beids­recht
Op dins­dag 10 ok­to­ber 2017 heb­ben de par­tij­en VVD, CDA, D66 en Chris­ten­Unie hun re­geer­ak­koord "ver­trou­wen in de toe­komst" ge­pre­sen­teerd. Dit re­geer­ak­koord be­vat een groot aan­tal be­lang­rij­ke wij­zi­gin­gen op het ge­bied van het ar­beids­recht.
26/02/2019
Ar­beids­duur uit­brei­den
03/12/2018
Kle­ding­ver­bod in de zorg
20/06/2018
Ver­an­de­rin­gen in de WNT
30/04/2018
Ex­tra rech­ten voor OR
30/04/2018
Me­disch spe­ci­a­list: geen toe­gang
30/04/2018
Sek­su­e­le in­ti­mi­da­tie
30/04/2018
Re­gels voor over­werk
30/04/2018
Af­spie­ge­lings­be­gin­sel : wat hou­den de­ze re­gels pre­cies...
23/04/2018
Me­de­zeg­gen­schap : met wel­ke maat­re­ge­len moe­ten we re­ke­ning...
05/04/2018
Plicht tot me­de­wer­king of recht op zwij­gen?
‘De po­si­tie van de werk­ge­ver bij een in­val door de...