Home / Juristen / Dolf Segaar
De foto van Dolf Segaar

Dolf Segaar

Partner
Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Engels, Nederlands

Dolf Segaar is in 1989 als advocaat bij CMS begonnen en werd partner in 1998. Sinds 2003 is hij bestuurslid en van april 2008 tot april 2016 Managing Partner van CMS Nederland. Tevens is hij lid van het overkoepelend bestuur van CMS.

Hij maakt onderdeel uit van de Praktijkgroep Vennootschapsrecht, waarbinnen hij zich voornamelijk bezig houdt met rechtsvragen op het gebied van Boek 2 BW, waarbij Corporate Litigation en Corporate Governance zijn bijzondere interesse hebben. Vanuit vraagstukken op het gebied van verenigingsrecht heeft hij zich gespecialiseerd in sport (en daaraan verbonden media en hotels & leisure). In de sportbranche bekleedt hij inmiddels - naast het zijn van advocaat - ook verschillende (internationale) bestuurlijke posities. Hij publiceert met enige regelmaat over met name sportrechtelijke aangelegenheden. In 2015 ontving hij de erepenning van NOC*NSF voor zijn betrokkenheid bij de sport.

Tot zijn cliënten behoren Betaald Voetbalorganisaties, sportbonden, sportmarketingbureaus, eventorganisatoren en een van de grote sport- en kledingmerken.

Meer Minder

Opleidingen

  • Ondernemingsrecht, Grotius Academie

  • Nederlands recht, Universiteit Utrecht

Meer Minder

Lidmaatschappen

  • Vereniging voor Sport en Recht

  • Vereeniging Handelsrecht

  • Executive Committee van CMS

  • Vereniging voor Media- en Communicatierecht

  • Vereniging voor Corporate Litigation

  • Bestuurslid van de Anti-Doping Autoriteit Nederland

  • Bestuurslid Fonds Gehandicaptensport

Meer Minder

Feed

Toon alleen
CMS Ex­pert Gui­de to On­li­ne Gam­bling Re­gu­la­ti­on in Eu­ro­pe
19/12/2018
CMS staat Adi­das suc­ces­vol bij in kort ge­ding te­gen...
20/09/2018
CMS be­ge­leidt de ver­koop van uit­vaart­ver­ze­ke­raar Nu­ve­ma
23/08/2018
CMS be­ge­leidt Ad­van­ce bij de over­na­me van Sta­ge En­ter­tain­ment
August 2018
Sum­mer of sports 2018
July 2018
How to ad­dress mal­prac­ti­ce in sports: The is­sue of...
20/02/2017
CMS staat FC Twen­te bij in pro­ce­du­re te­gen spe­lers­ma­ke­laars­kan­toor...
15/02/2017
On­der­steu­ning voor so­ci­al en­ter­pri­ses
30/01/2017
Van Gel­der/NOC*NSF: een ana­ly­se van­uit Ne­der­lands...
17/02/2016
CMS en Va­lo­ry gaan struc­tu­re­le sa­men­wer­king aan
We­ten­schap­pe­lij­ke ken­nis toe­gan­ke­lij­ker voor be­drij­ven
19/11/2015
Ere­pen­ning NOC*NSF voor Dolf Se­gaar
18/08/2015
CMS team zwemt 2000 me­ter in de Am­ster­dam­se grach­ten...