De foto van Maartje Speksnijder

Maartje Speksnijder

Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Engels, Nederlands
Public Procurement

Maartje Speksnijder is als advocaat werkzaam binnen de Praktijkgroep Real Estate & Construction van ons kantoor, waarbinnen zij zich bezighoudt met aanbestedingsrecht.

Maartje vertegenwoordigt en adviseert zowel aanbestedende diensten, als inschrijvende ondernemingen in alle relevante sectoren, met een speciale focus op Life Sciences. 

Naast het optreden in aanbestedingsgeschillen (in kort geding en in bodemprocedures), is Maartje ervaren in het (preventief) toetsen van aanbestedingstrajecten, het (mede)redigeren van aanbestedingsdocumenten en het begeleiden van aanbestedingsprocedures.

Ook verzorgt Maartje mede interne cursussen over aanbestedingsrecht en is zij annotator voor het tijdschrift JAAN (Jurisprudentie Aanbestedingsrecht).

Maartje is sinds 2011 werkzaam bij CMS, daarvoor werkte zij bij de rechtbank Amsterdam. 

Meer Minder

Opleidingen

  • Nederlands recht (privaatrecht), Universiteit Maastricht

Meer Minder

Lidmaatschappen

  • Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (NVvA)

  • Vereniging Jong Onroerend Goed Utrecht (JOU)

Meer Minder

Docentschappen

  • Verdiepingscursus Aanbestedingsrecht 2015 (CMS)
Meer Minder
Real Estate & Construction

Maartje Speksnijder is als advocaat werkzaam binnen de Praktijkgroep Real Estate & Construction van ons kantoor, waarbinnen zij zich bezighoudt met aanbestedingsrecht.

Maartje vertegenwoordigt en adviseert zowel aanbestedende diensten, als inschrijvende ondernemingen in alle relevante sectoren, met een speciale focus op Life Sciences. 

Naast het optreden in aanbestedingsgeschillen (in kort geding en in bodemprocedures), is Maartje ervaren in het (preventief) toetsen van aanbestedingstrajecten, het (mede)redigeren van aanbestedingsdocumenten en het begeleiden van aanbestedingsprocedures.

Ook verzorgt Maartje mede interne cursussen over aanbestedingsrecht en is zij annotator voor het tijdschrift JAAN (Jurisprudentie Aanbestedingsrecht).

Maartje is sinds 2011 werkzaam bij CMS, daarvoor werkte zij bij de rechtbank Amsterdam. 

Meer Minder

Opleidingen

  • Nederlands recht (privaatrecht), Universiteit Maastricht

Meer Minder

Lidmaatschappen

  • Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (NVvA)

  • Vereniging Jong Onroerend Goed Utrecht (JOU)

Meer Minder

Feed

Toon alleen
15/02/2019
Te­rug­hou­dend­heid ge­bo­den bij de toe­pas­sing van uit­slui­tings­gron­den...
15-01-2018
Ne­ther­lands to be­co­me a new hub for in­ter­na­ti­o­nal com­mer­ci­al dis­pu­te...
Re­cent ye­ars has seen a down­ward trend in in­ter­na­ti­o­nal tra­de and com­mer­ci­al ca­ses brought be­fo­re Dut­ch courts. But with the Dut­ch par­li­a­ment sche­du­led to de­ba­te a bill for the es­ta­blish­ment of the Ne­ther­lands Com­mer­ci­al Court (NCC), in­ter­na­ti­o­nal com­mer­ci­al.
07/09/2018
Se­mi­nar So­ci­al In­ko­pen: 'Maat­schap­pe­lijk ver­ant­woord...
12-12-2016
Te­gen­strij­di­ge ar­res­ten over ex­ploi­ta­tie van ge­meen­te­lij­ke abri's
Het ge­rechts­hof Den Bosch heeft op 29 no­vem­ber 2016 een op­mer­ke­lij­ke uit­spraak ge­daan in de Eind­ho­ven­se zaak over de vraag of spra­ke is van een grens­over­schrij­dend be­lang bij de con­ces­sies voor de ex­ploi­ta­tie van de ge­meen­te­lij­ke abri's en re­cla­me­zui­len (ECLI:NL:GHS­HE:2016:5304).
18/07/2018
Qbuzz wint OV-con­ces­sie Gro­nin­gen-Dren­the on­der CMS-be­ge­lei­ding
22-11-2016
Nieu­we pro­ce­du­re voor ge­schil­len­be­slech­ting in de bouw
Tij­dens de uit­voe­ring van een werk ont­staan niet zel­den ge­schil­len. Op­dracht­ge­ver en aan­ne­mer zien zich dan ge­steld voor een uit­da­ging; het ge­schil moet wor­den op­ge­lost, zon­der dat de bouw ern­stig wordt ver­traagd en de kos­ten hoog op­lo­pen.
13/03/2018
Ook so­ci­aal on­der­ne­mers kun­nen Eu­ro­pe­se aan­be­ste­din­gen...
15/01/2018
Ne­ther­lands to be­co­me a new hub for in­ter­na­ti­o­nal com­mer­ci­al...
10/01/2018
Ver­voers­be­drijf Qbuzz wint aan­be­ste­ding on­der CMS-be­ge­lei­ding
08/01/2018
Meer­vou­dig on­der­hand­se pro­ce­du­re (Vzr. Rb. Oost-Bra­bant,...
21/11/2017
The Be­ne­fits of Joint Cross-Bor­der Pu­blic Pro­cure­ment
14/11/2017
(On-)gel­dig­heid in­schrij­ving. Voe­ging (Vzr. Rb Gel­der­land,...