Home / Juristen / Niels Koene
Niels-Koene-CMS-NL

Niels Koene

Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Engels, Nederlands

Niels Koene is vanaf 2011 als advocaat werkzaam binnen de Praktijkgroep Employment & Pensions van ons kantoor. Hij treedt op voor nationale en internationale organisaties en ondernemingen in diverse branches. Niels houdt zich bezig met zowel collectief als individueel arbeidsrecht en hij adviseert onder meer op het gebied van (collectieve) ontslagzaken, arbeidsvoorwaarden, cao-kwesties, sociale zekerheidskwesties, medezeggenschap, overgang van onderneming en tewerkstellingsvergunningen. Niels adviseert eveneens op het gebied van arbeidsrechtelijke vraagstukken in transacties, alsmede over de positie van de statutair bestuurder.

Daarnaast publiceert hij in diverse vakbladen en verzorgt regelmatig workshops voor cliënten.

Niels is in twee masters onder het judicium "met genoegen" afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast heeft Niels in 2018 de Postacademische Leergang Arbeidsrecht cum laude afgerond aan de Erasmus Universiteit.

Niels is Co-Head van de internationale CMS Expat Desk en onderdeel van de CMS Mobility Group.

Meer Minder

Relevante ervaring

  • Ondersteuning en advies aan retailer TJX (TK Maxx) over dagelijkse HR/arbeidsrechtelijke-zaken, CBA-interpretatievragen, medezeggenschapskwesties en het opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten, personeelshandboeken en ondernemingsbeleid.
  • Advies aan een toonaangevende hightech multinational, genoteerd aan de effectenbeurzen van Hong Kong en Shenzhen, met betrekking tot internationale tewerkstelling van expats, verblijfs- en tewerkstellingsvergunningen, beëindiging van internationale opdrachtovereenkomsten en Nederlandse arbeidsovereenkomsten van expats.
  • Ondersteuning en advies aan één van 's werelds grootste hotelketens met betrekking tot een herstructurering, inclusief advies over collectief ontslag, medezeggenschapskwesties, sociaal plan, vaststellingsovereenkomsten en ontslagvergoedingen.
Meer Minder

Opleidingen

  • Nederlands recht (privaatrecht), Universiteit Utrecht

  • Nederlands recht (strafrecht), Universiteit Utrecht

Meer Minder

Lidmaatschappen

  • Nederlandse Orde van Advocaten

  • Vereniging voor Arbeidsrecht

  • CMS Expat Desk

Meer Minder

Feed

Toon alleen
28/05/2019
Adi­eu en vaar­wel
Hoe be­ëin­digt u een ar­beids­over­een­komst voor on­be­paal­de...
16-06-2016
Meld­plicht bij grens­over­schrij­den­de dienst­ver­le­ning
U hebt als werk­ge­ver al veel ver­plich­tin­gen. On­der het mot­to "leu­ker kun­nen we het niet ma­ken, ook niet mak­ke­lij­ker" is de kans groot dat de wet­ge­ver, ge­stuurd van­uit Eu­ro­pa, bin­nen­kort een nieu­we ad­mi­ni­stra­tie­ve plicht in­tro­du­ceert.
18/07/2018
Qbuzz wint OV-con­ces­sie Gro­nin­gen-Dren­the on­der CMS-be­ge­lei­ding
31/05/2018
Het con­cur­ren­tie­be­ding bij zzp’ers, uit­zend­krach­ten...
05/04/2018
Plicht tot me­de­wer­king of recht op zwij­gen?
‘De po­si­tie van de werk­ge­ver bij een in­val door de...
02/03/2018
We­bi­nar 'Work smart, not har­d'
10/04/2017
Heb­ben werk­ne­mers op Goe­de Vrij­dag recht op een vrije...
01/03/2017
El­ke ont­slag­si­tu­a­tie z’n ei­gen re­ken­re­gel
23/02/2017
Nieu­we boe­te­re­gels Wet ar­beid vreem­de­lin­gen (WAV)
03/02/2017
U.K. em­ploy­ees in Eu­ro­pe af­ter Brexit? Be smart and...
25/10/2016
CMS be­ge­leidt Al­bron bij de tot­stand­ko­ming van de part­ner­ship...
13/09/2016
CMS be­ge­leidt Enda­va bij de ver­wer­ving van ISDC