Home / Juristen / Robbert van Brakel
De foto van Robbert van Brakel

Robbert van Brakel

Advocaat

CMS
Newtonlaan 203
3584 BH Utrecht
Postbus 85250
3508 AG Utrecht
Nederland
Talen Duits, Engels, Nederlands

Robbert van Brakel is als advocaat werkzaam binnen de Praktijkgroep Litigation & Insurance van ons kantoor. Hij is onder meer gespecialiseerd in ondernemingsrecht en contractenrecht. Robbert procedeert en adviseert onder meer op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid, aandeelhoudersgeschillen en contractuele aansprakelijkheid. Hij treedt op voor grote en middelgrote nationale en internationale ondernemingen.

Robbert is sinds 2011 werkzaam bij CMS.

Meer Minder

Opleidingen

  • Nederlands recht (ondernemingsrecht), Radboud Universiteit

Meer Minder

Feed

Toon alleen
27/06/2019
Ac­tu­a­li­tei­ten Pro­ces- en Ver­bin­te­nis­sen­recht
28 Nov. 19
Ac­tu­a­li­tei­ten Aan­spra­ke­lijk­heid, Ver­ze­ke­ring en Scha­de
20-01-2017
Kans­scha­de in ge­val van me­di­sche aan­spra­ke­lijk­heid
Ho­ge Raad 23 de­cem­ber 2016, ECLI:NL:HR:2016:2987 In dit ar­rest er­kent de Ho­ge Raad de mo­ge­lijk­heid tot het vor­de­ren van "kans­scha­de" (scha­de door het ver­lie­zen van een kans) in ge­val van me­di­sche aan­spra­ke­lijk­heid.
03/04/2018
Ac­tu­a­li­tei­ten Pro­ces- en Ver­bin­te­nis­sen­recht
16-11-2016
Aan­spra­ke­lijk­heid van com­man­di­tai­re ven­no­ten bij een per­so­ne­le unie...
Ho­ge Raad 4 no­vem­ber 2016, ECLI:NL:HR:2016:2516 In dit ar­rest van de Ho­ge Raad staat de sanc­tie van ar­ti­kel 21 Wet­boek van Koop­han­del (WvK) cen­traal. Op grond van ar­ti­kel 20 WvK is het een com­man­di­tai­re ven­noot ver­bo­den om be­heers­da­den te ver­rich­ten.
16/03/2018
Aan­dachts­pun­ten bij het ne­men van re­gres
16-11-2016
Ho­ge Raad nu­an­ceert ge­vol­gen van on­te­recht be­roep op op­schor­tings­recht
Ho­ge Raad 4 no­vem­ber 2016, ECLI:NL:HR:2016:2517. Op 21 de­cem­ber 2007 heeft de co­ö­pe­ra­tie He­re­di­um Co­ö­pe­ra­tie U. A. ("He­re­di­um") de door haar ge­hou­den aan­de­len in He­re­di­um Mag­num B. V. ("He­re­di­um Mag­num") voor een be­drag van in to­taal EUR 22.
26/06/2017
Ac­tu­a­li­tei­ten Pro­ces- en Ver­bin­te­nis­sen­recht
11-07-2016
In­vloed van scha­de­ver­ze­ke­ring op vast­stel­ling scha­de op grond van...
In 2001 is in het be­drijfs­pand van Mo­ram­plas­tics brand ont­staan. De brand is over­ge­sla­gen naar een naast­ge­le­gen op­slag­loods waar­door voor de ver­koop be­stem­de land­bouw­ma­chi­nes van Deere ver­lo­ren zijn ge­gaan.
20/01/2017
Kans­scha­de in ge­val van me­di­sche aan­spra­ke­lijk­heid
11-07-2016
Be­roep op exo­ne­ra­tie­be­ding in Me­taal­unie­voor­waar­den
B B. V. heeft bij Ve­ka het cas­co be­steld van een schip. Ei­ser in cas­sa­tie heeft in op­dracht van Ve­ka be­re­ke­nin­gen en con­struc­tie­te­ke­nin­gen voor het schip ge­maakt. Het schip is vol­gens de­ze te­ke­nin­gen en ge­bouwd en op­ge­le­verd.
16/11/2016
Ho­ge Raad nu­an­ceert ge­vol­gen van on­te­recht be­roep op...