Home / Publicaties / Afschaffing BTW integratieheffing voor woningen

Afschaffing BTW integratieheffing voor woningen

10/09/2013

Aedes, de koepel voor woningbouwverenigingen en het Kabinet hebben op 28 augustus j.l. de afspraak gemaakt dat de integratieheffing voor woningbouwverenigingen afgeschaft gaat worden. Dit zou betekenen dat bij de oplevering van een nieuwe huurwoning een belegger geen btw meer hoeft af te dragen over de voortbrengingskosten van de woning. Deze afschaffing van de integratieheffing zou een compensatie zijn voor het accepteren van de verhuurdersheffing door de woningbouwverenigingen. Hoe deze afschaffing van de integratieheffing vorm gaat krijgen is thans nog niet bekend, vermoedelijk zal daar pas op Prinsjesdag meer over bekend worden.

Het lijkt er op dat hiermee de oude "Mededeling 26 faciliteit" weer zal herleven. Het zou echter opmerkelijk zijn als deze afschaffing van de integratieheffing alleen voor woningbouwverenigingen zou gaan gelden. Alsdan valt te vrezen dat de Europese Commissie opnieuw zal stellen dat er sprake is van ongeoorloofde staatssteun.

Wat niet uit te sluiten is dat deze nieuwe faciliteit nu opengesteld gaat worden voor alle woningen, of voor alle niet geliberaliseerde woningen. De kans is daarbij groot dat het Kabinet het niet aan zal durven om de faciliteit te beperken tot niet geliberaliseerde woningen, omdat een dergelijke beperkte faciliteit toch weer grotendeels zou terechtkomen bij woningbouwverenigingen waardoor de faciliteit in de praktijk als een selectief voordeel voor woningbouwcorporaties kan worden - en derhalve ook als ongeoorloofde staatsteun aangemerkt zou kunnen worden.

De nieuwe afspraken komen in een tijd waarin Den Haag heeft benadrukt het toezicht op naleving van de staatssteunregelgeving door woningcorporaties te gaan intensiveren. Vorig jaar dienden alle Nederlandse gemeenten al verantwoording af te leggen aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken met betrekking tot de vraag in hoeverre hun afspraken met woningcorporaties aan de staatssteunregelgeving voldeed.

Het is voor ontwikkelaars en beleggers van huurwoningen zaak thans verstandig om eventuele aankopen van grond uit te stellen totdat meer bekend wordt over de faciliteit. Zeker als deze woningontwikkelaars of -belegger nog de keus zouden hebben tussen het aankopen van grond in de overdrachtsbelasting of het aankopen van een met btw belast bouwterrein, kan het de moeite waard zijn om keuzes uit te stellen. De kans is namelijk groot dat het voor woningontwikkelaars en woningbeleggers fiscaal veel aantrekkelijk wordt om de grond in de overdrachtsbelastingsfeer te verwerven.

Voor het bericht van Minister Blok over de beperking van de integratieheffing verwijzen wij u naar Rijksoverheid.nl

Auteurs

De foto van Willie Ambergen
Willie Ambergen
Belastingadviseur
Amsterdam
Allard Knook