Home / Publicaties / De loondoorbetalingsplicht van de werkgever: maak...

De loondoorbetalingsplicht van de werkgever: maak duidelijke afspraken!

05/08/2015

Onlangs heeft het Hof Den Bosch geoordeeld dat een werkgever gedurende de twee jaar arbeidsongeschiktheid van een werknemer 100% van het salaris moest doorbetalen, ondanks dat hierover geen schriftelijk afspraken waren gemaakt. Dit is opmerkelijk omdat een werkgever op grond van de wet enkel verplicht is tot uitbetaling van 70% van het salaris. In deze bijdrage wordt de uitspraak en het belang van het opstellen van verzuimvoorschriften besproken.

De uitspraak van het Hof Den Bosch

Een werknemer is arbeidsongeschikt geraakt door een burn-out. De werkgever begint met het uitbetalen van 100%, maar na enige tijd besluit de werkgever over te gaan tot uitbetaling van 70% van het salaris. De werknemer is het hier niet mee eens en eist uitbetaling van het volledige loon. In de arbeidsovereenkomst is geen regeling opgenomen ten aanzien van op welk bedrag de werknemer recht heeft bij ziekte. In kort geding wordt de vordering van de werknemer afgewezen, maar in hoger beroep krijgt de werknemer alsnog gelijk.

Het Hof stelt voorop dat werkgever 100% van het salaris heeft doorbetaald waarbij geen sprake was van een wettelijke of contractuele verplichting tot het doorbetalen van loon. Op grond hiervan mag werknemer er gerechtvaardigd op vertrouwen dat hij bij arbeidsongeschiktheid recht heeft op 100% loondoorbetaling. Het is aan de werkgever om aan te tonen dat er sprake is van zodanige feiten en omstandigheden dat werknemer er niet meer op mocht vertrouwen dat zijn salaris 100% zou worden doorbetaald. De werkgever kan dergelijke omstandigheden niet aantonen en daarom blijft het recht op de uitbetaling van 100% van het salaris bestaan.

Wat kan de werkgever met de werknemer overeenkomen ten aanzien van ziekte?

Het is van belang om duidelijk in de arbeidsovereenkomst op te nemen welke loondoorbetalingsverplichting geldt in geval van ziekte, zodat dergelijke conflicten worden voorkomen. Een werkgever kan daarnaast nadere voorwaarden stellen in een verzuimreglement. Ten aanzien van de volgende zaken kan een werkgever met zijn werknemers afspraken maken:

 • Een werkgever dient in de arbeidsovereenkomst overeen te komen op hoeveel procent van het salaris de werknemer recht heeft bij arbeidsongeschiktheid door ziekte.
 • Indien wordt gekozen voor een aanvulling tot 100%, kan daarbij als voorwaarde worden gesteld dat de arbeidsongeschiktheid niet is ontstaan door eigen schuld of toedoen.
 • In een verzuimreglement of in de arbeidsovereenkomst kunnen aanvullende voorschriften worden gesteld waaraan de werknemer moet voldoen ten aanzien van zijn herstel/re-integratie.
  • De werknemer kan worden verplicht om voor een bepaald tijdstip de werkgever op de hoogte te stellen van de arbeidsongeschiktheid.
  • Daarbij kan de werknemer worden verplicht de werkgever in te lichten.
  • Er kan een wachttijd van twee dagen per ziektegeval worden overeengekomen waarbij geen aanspraak bestaat op loon.
  • Werkgever kan de werknemer verplichten zich te onderwerpen aan de controlevoorschriften met betrekking tot het ziekteverzuim.
  • Werknemer kan worden verplicht een globaal inzicht te geven van de maatregelen die hij heeft getroffen ter bevordering van zijn genezing.
  • Werknemer kan worden verplicht om voor controle door werkgever op bepaalde tijdstippen thuis aanwezig te zijn.

De hoge kosten van een zieke werknemer

Zieke werknemers brengen hoge kosten met zich mee voor de werkgever. Naast de plicht om de werknemer ten minste twee jaar aan loon uit te betalen, komt bij ontslag na twee jaar een plicht tot het betalen van een transitievergoeding te ontstaan. Alleen als een werknemer zijn re-integratieverplichtingen niet is nagekomen, kan het recht op een transitievergoeding komen te vervallen. Echter, op de niet-nakoming moet de werknemer wel uitdrukkelijk zijn gewezen. De hoge kosten van deze zieke werknemers zijn vooral nadelig voor kleine werkgevers. Daarom heeft Minister Asscher van Sociale Zaken toegezegd om te onderzoeken hoe de kleine werkgever kan worden ontlast bij de wettelijke plicht om ziek personeel door te betalen. Echter, op dit moment zijn er nog geen veranderingen bekend gemaakt. De verwachting is dat de Minister op korte termijn zijn plannen zal presenteren.

Conclusie

Voor een werkgever is het van belang om duidelijk overeen te komen waar een werknemer recht op heeft indien hij arbeidsongeschikt is. Daarbij is het raadzaam om een verzuimreglement op te stellen waaruit volgt aan welke verplichtingen een werknemer tijdens zijn ziekte dient te voldoen. Als geen schriftelijke afspraken zijn gemaakt en een werkgever betaalt 100% van het salaris uit, zal het gerechtvaardigd vertrouwen worden gewekt dat gedurende de totale duur van de arbeidsongeschiktheid 100% van het loon zal worden uitbetaald.

Tips voor de praktijk

 • Maak duidelijke afspraken met de werknemer ten aanzien van de loondoorbetalingsverplichting en leg dit vast in zowel de arbeidsovereenkomst als in een verzuimreglement.
 • Zorg voor schriftelijke vastlegging van het niet nakomen van controlevoorschriften en/of re-integratieverplichtingen;
 • Zeg een arbeidsovereenkomst nooit op wegens het niet nakomen van verplichtingen zonder eerst andere maatregelen te hebben getroffen (bijv. het nemen van een loonsanctie).

Auteurs

De foto van Tjeerd Hoekstra
Tjeerd Hoekstra
Advocaat
Amsterdam