Home / Publicaties / Europees Parlement op de bres voor filesharing

Europees Parlement op de bres voor filesharing

16/04/2008

Onlangs stemde het Europees Parlement in meerderheid tegen een bepaling die het mogelijk zou moeten maken dat toegang tot internet aan filesharers ontzegd kan worden. Filesharing is het delen van bestanden waarbij de bestanden op de servers van de pc's van de gebruikers worden opgeslagen. De discussie in het Europees Parlement (EP) kwam ter sprake naar aanleiding van het verslag over de creatieve industrie en de culturele sector in Europa. Dit verslag behandelt onder meer de vlucht die het downloaden van muziek op het internet heeft genomen en suggereert repressieve maatregelen ter aanzien van veelplegers. Concreet komen deze maatregelen neer op het ontzeggen van internettoegang, waarbij de providers verplicht zouden moeten worden hieraan mee te werken voor zover zij dat niet vrijwillig doen.

Controverse in het EP

De harde aanpak van filesharers bleek een niet onomstreden onderwerp in het EP, zo blijkt uit de hoeveelheid amendementen die door de voor- en tegenstanders zijn ingediend. Niettemin stelt een krappe meerderheid zich op het standpunt dat er een balans moet bestaan tussen de belangen van rechthebbenden en die van consumenten, en dat drastische maatregelen als het afsluiten van internettoegang niet door de beugel kunnen. In het amendement op het voorstel worden de Europese Commissie en de lidstaten opgeroepen om "geen maatregelen te nemen die strijdig zijn met de mensenrechten, burgerrechten en beginselen van evenredigheid, doelmatigheid en ontradende werking, zoals onderbreking van de internettoegang." Het EP roept dus op een evenwicht te vinden tussen vrijheid van toegang versus rechten van intellectuele eigendom.

Dit standpunt licht in lijn met de uitspraak van het Europese Hof van Justitie (EHvJ) in de Telefónicazaak, waarover u reeds in een eerder artikel, Auteursrecht versus Privacy 1-0? kon lezen. Weliswaar ging het in die zaak om het verstrekken van persoonsgegevens van veelplegers aan Internet Service Provider ISP, niettemin was de strekking van de uitspraak vergelijkbaar met het standpunt van het EP: bij de uitleg van Europees recht moet een juist evenwicht tussen grondrechten en rechten van intellectuele eigendom worden gevonden, waarbij geen conflict mag ontstaan tussen deze grondrechten en algemene beginselen van gemeenschapsrecht, zoals het evenredigheidsbeginsel.

Gevolgen

Het aangenomen amendement behelst slechts een aanbeveling aan de Europese Commissie en de lidstaten en heeft dus als zodanig geen rechtsgevolg. De lidstaten zijn (en blijven) vrij de aanpak van filesharing naar eigen inzicht te regelen. Het amendement geeft echter weer dat op dit moment de politieke consensus zich tegen al te rigoureuze maatregelen verzet. Daarnaast blijkt uit het standpunt van het EHvJ, dat de verhouding tussen grondrechten (als privacy en recht op informatie) in iedere maatregel tegen filesharing centraal moet staan en evenredig moet zijn aan het te bereiken doel. In dat licht lijken draconische maatregelen tegen filesharing weinig levensvatbaar.