Home / Publicaties / OPT OUT niet langer verplicht voor alle elektronische...

OPT OUT niet langer verplicht voor alle elektronische berichten

07/07/2014

Begin juni heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven ("CBb") zich uitgesproken over de eisen die gelden bij het verzenden van elektronische berichten. Aanleiding voor deze uitspraak was een door de Autoriteit Consument en Markt ("ACM") aan een bedrijf opgelegde boete. De ACM, belast met de handhaving van de Telecommunicatiewet, had het bedrijf beboet wegens overtreding van de Telecommunicatiewet. De overtreding bestond uit het versturen van SMS berichten zonder dat daarin 'opt-out informatie' was opgenomen. Het boetebesluit werd aangevochten tot aan het CBb, de hoogste bestuursrechter op het gebied van het sociaaleconomisch bestuursrecht.

Spamverbod en verplichte opt-out melding

De Telecommunicatiewet ("Tw") reguleert de verzending van elektronische berichten, zoals SMS en e-mail. Artikel 11.7 lid 1 Tw bepaalt dat het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden is toegestaan indien de ontvanger daarvoor zijn toestemming heeft gegeven (opt-in). Onder verwijzing naar het eerste lid bepaalt lid 4 dat in een dergelijk bericht tevens informatie moet worden opgenomen waarmee de ontvanger zich eenvoudig kan afmelden (opt-out informatie) voor het ontvangen van dergelijke berichten in de toekomst.

Opt-out ook bij 'gevraagde' berichten?

Aan de orde was hoe die verwijzing van lid 4 precies moet worden gelezen. Meer concreet stond de vraag centraal of ieder bericht voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden opt-out informatie moet bevatten, of dat deze verplichting slechts geldt voor ongevraagde berichten voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden. De ACM meent dat niet van belang is of het gevraagde of ongevraagde communicatie betreft. Volgens de ACM moet in ieder commercieel, ideëel of charitatief bericht opt-out informatie worden opgenomen. Dit werd door de verzender van de betreffende SMS berichten weersproken.

Oordeel CBb

Het CBb volgt het standpunt van de ACM niet. Hoewel volgens het CBb de wettekst anders suggereert, hoeven niet alle elektronische berichten opt-out informatie te bevatten. Volgens het CBb is met de verwijzing in lid 4 naar "commerciële, ideële of charitatieve doeleinden" bedoeld om de verzending van "direct marketing" berichten te reguleren. Een direct marketing bericht wordt gekenmerkt door enige vorm van reclame, werving of verkoopbevordering. De SMS berichten in kwestie, waarin de ontvanger slechts geïnformeerd werd over de diensten die hem werden geleverd, hadden deze kenmerken niet. Opt-out informatie was dus niet vereist.

What's new?

De uitspraak schept zekerheid, maar is inhoudelijk niet verrassend. Tijdens de behandeling van de Telecommunicatiewet in de Eerste Kamer is al opgemerkt dat de opt-out verplichting alleen geldt voor ongevraagde communicatie voor marketingdoeleinden. Daaronder moet niet worden gerekend de berichten die een dienstverlener stuurt naar aanleiding van een eerder gesloten overeenkomst, zoals een e-mail met daarin een bevestiging van de overeenkomst. Voor de aanprijzing van een product of dienst die niet rechtstreeks uit die overeenkomst voortvloeit, geldt dit uiteraard niet. Hoewel de ACM hier anders over denkt, is dit standpunt nu bevestigd door het de hoogste rechter.