Home / Publicaties / Subsidies en regelingen voor zieke/arbeidsgehandicapte...

Subsidies en regelingen voor zieke/arbeidsgehandicapte werknemers

12/03/2015

De overheid stimuleert het in dienst nemen of hebben van zieke of arbeidsgehandicapte werknemers door het verstrekken van verschillende subsidies en regelingen. Door middel van deze subsidies en regelingen kunnen de (loon)kosten worden verlaagd ten aanzien van nieuwe of reeds in dienst zijnde zieke of arbeidsgehandicapte werknemers.

In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de subsidies en regelingen waar een werkgever bij het in dienst nemen of hebben van zieke of arbeidsgehandicapte werknemers gebruik van kan maken.

Tijdelijke premiekorting

Op grond van de Wet Financiering Sociale Verzekeringen kan een werkgever een tijdelijke korting ontvangen op de premies voor werknemersverzekeringen. Het voordeel dat hiermee te behalen valt is € 7.000,- per arbeidsongeschikte werknemer per jaar. De korting geldt maximaal één jaar bij werknemers die al in dienst zijn en maximaal drie jaar bij werknemers die nieuw in dienst worden genomen. Om aanspraak te maken op een dergelijke korting moet de werkgever aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • de in dienst te nemen werknemer ontvangt een WIA- of Wajonguitkering; of
  • de werknemer die reeds in dienst is moet recht hebben op een WIA-uitkering en heeft zijn werk bij de werkgever (deels) hervat.

Voor jonggehandicapten met een Wajong-uitkering bedraagt de premiekorting maximaal € 3.500,-. Deze korting valt onder de loondispensatieregeling. Bij deze regeling mag de werkgever gedurende een periode van tussen een half jaar en vijf jaar minder dan het minimale loon aan de werknemer betalen.

Proefplaatsing

Om een werkgever tegemoet te komen bij het in dienst nemen van een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer kan, op grond van de UWV Beleidsregels Proefplaatsing (welke gebaseerd zijn op de WAO-, WIA-, WAZ-, Wajong-, of Ziektewetuitkering), een werknemer tijdelijk in dienst worden genomen zonder dat de werkgever loon verschuldigd is. De periode van proefplaatsing is in beginsel twee maanden, maar kan mogelijk worden verlengd tot zes maanden wanneer meer tijd nodig is om de werknemer te beoordelen. De werkgever moet wel de intentie hebben om de werknemer na de proefperiode een arbeidsovereenkomst voor minstens zes maanden aan te bieden.

Jobcoaching

Wanneer een werkgever een langdurig zieke of arbeidsgehandicapte werknemer in dienst heeft, kan de werkgever op grond van de UWV Beleidsregels Protocol interne jobcoach, aanspraak maken op kosteloze begeleiding van een jobcoach. Deze jobcoach biedt de werknemer persoonlijke begeleiding op het werk met als doel de werknemer op zelfstandige wijze zijn functie te laten uitoefenen. Voor de aanvraag van begeleiding door een jobcoach moet de werkgever een begeleidingsplan opstellen waarin hij aangeeft waarom de werknemer de jobcoach nodig heeft en wat het doel is van het inzetten van de jobcoach. Daarnaast moet het gaan om een werknemer met een structureel functionele beperking.

Subsidie aanpassingen werkplek

Om een zieke of arbeidsgehandicapte werknemer zoveel mogelijk ondersteuning te bieden bij het uitoefenen van de werkzaamheden kunnen aanpassingen van de werkplek of het bedrijf noodzakelijk zijn. Deze aanpassingen kunnen voor vergoeding in aanmerking komen op grond van de Participatiewet. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de noodzakelijke aanpassingen. Als voorwaarde geldt onder meer dat de werknemer nog minimaal zes maanden in dienst moet zijn bij de werkgever en de aanpassing die vereist is niet een "meeneembaar"-hulpmiddel betreft.

Conclusie

Er bestaat een breed scala aan mogelijkheden om de (loon)kosten te beperken bij het in dienst nemen of hebben van zieke of arbeidsgehandicapte werknemers. Daarnaast bestaan er ook op binnen provincies en gemeenten verschillende subsidiemogelijkheden en kan het zijn dat afhankelijk van de branche van de werkgever sectorspecifieke subsidies gelden.

Let op: per subsidie of regeling kunnen bijzondere voorwaarden voor toekenning van de subsidie of regeling gelden, waarover wij u in het bijzonder kunnen adviseren.

Tot slot wordt opgemerkt dat werkgevers erop bedacht moeten zijn dat ook voor jongere, oudere en buitenlandse werknemers subsidies en regelingen gelden om de (loon)kosten te beperken. Wij informeren u graag over de verschillende mogelijkheden die in dat verband bestaan.

Auteurs

Bibiche van Berkel