Home / Publicaties / Tien gouden regels bij het gebruik van algemene voorwaarden:...

Tien gouden regels bij het gebruik van algemene voorwaarden: regel 1 uitgelicht

21/10/2009

In de vorige Newsflash Distributie & Franchising hebben wij tien gouden regels voor het gebruik van algemene voorwaarden gegeven. In dit artikel werken wij de eerste regel nader uit.

Regel 1. Toepasselijkheid

Belangrijk is dat u ervoor zorgt dat uw algemene voorwaarden op de juiste wijze van toepassing worden verklaard, zodat u op de inhoud van deze algemene voorwaarden ook daadwerkelijk een beroep kunt doen in de relatie tot uw klant of leverancier.

De vraag of de algemene voorwaarden van toepassing zijn, moet worden beantwoord aan de hand van de wettelijke bepalingen omtrent aanbod en aanvaarding. Kort gezegd houdt dit in dat de voorwaarden onderdeel gemaakt moeten worden van de overeenkomst met uw klant of leverancier. Dit kan eenvoudig worden bereikt door vóór of uiterlijk tijdens het sluiten van de overeenkomst - bij voorkeur schriftelijk - aan te geven dat u algemene voorwaarden hanteert. Wij adviseren u dan ook om op al uw uitingen (waaronder ook e-mailberichten) te vermelden dat uw algemene voorwaarden van toepassing zijn op alle door u te verrichten werkzaamheden of te leveren diensten. U kunt bijvoorbeeld een dergelijke zin standaard op uw briefpapier laten drukken en voor de volledigheid vermelden op uw website. <BR>Wij attenderen u er voorts op dat het verwijzen naar uw algemene voorwaarden enkel op een opdrachtbevestiging of factuur te laat is. De overeenkomst is op dat moment immers al gesloten (de offerte aanvaard) en de voorwaarden maken daar geen deel van uit. U kunt zich in een dergelijk geval niet op de algemene voorwaarden beroepen.

Overeenkomsten via internet

Als u overeenkomsten met klanten aangaat via internet dient op soortgelijke wijze (aanbod en aanvaarding) de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden tot stand te worden gebracht. Op de betreffende website moet ergens, (vlak) vóór het moment dat de klant zijn bestelling definitief maakt en verzendt, een venster worden getoond (waar de klant altijd langs moet voordat hij zijn bestelling doet en niet "omheen" mag kunnen) dat er als volgt uit zou kunnen zien:

"http://www.cms-dsb.com/PublishingImages/publications/Newflash_DF01.gif"

Indien een klant of leverancier uw offerte, waarin u heeft aangegeven dat uw algemene voorwaarden van toepassing zijn, accepteert dan maken uw voorwaarden deel uit van de overeenkomst. Het is al voldoende dat de wederpartij de voorwaarden als geheel accepteert. Daarbij is niet van belang of de wederpartij de inhoud van de voorwaarden ook daadwerkelijk kent. Een klant of leverancier die uw algemene voorwaarden op de wijze als hiervoor aangegeven heeft aanvaard, kan zich niet met succes op het standpunt stellen dat een of meer bedingen uit die voorwaarden niet gelden, omdat hij de inhoud daarvan niet kende.

Algemene voorwaarden zijn derhalve snel van toepassing. Daartegenover staat dat de klant of leverancier enkele mogelijkheden heeft om (bepaalde bedingen in) de voorwaarden te vernietigen. Hier komen wij op terug bij de uitwerking van de volgende regels in onze  Newsflash Distributie & Franchising.

Standaardvoorwaarden

Veel branches hanteren hun eigen standaardvoorwaarden. Deze zijn bekend bij de bedrijven binnen de branche en daarmee wordt veelvuldig gecontracteerd. In de rechtspraak is echter uitgemaakt dat als niet aangegeven wordt dat deze standaardvoorwaarden van toepassing zijn, deze geen deel uitmaken van de overeenkomst tussen partijen. Ook bij standaard branchevoorwaarden geldt dus dat u tijdig en duidelijk dient aan te geven dat deze voorwaarden deel uit maken van de door u te sluiten overeenkomsten.

Tot slot willen wij u nog wijzen op een veelgemaakte fout. Grote concerns hebben nog wel eens verschillende algemene voorwaarden per onderneming of per soort transactie. Het lijkt een open deur, maar let u er goed op dat u de juiste algemene voorwaarden van toepassing verklaart voor de juiste onderneming en de juiste transactie. Onduidelijkheid bij het hanteren van algemene voorwaarden (bijvoorbeeld in een transactie naar verschillende algemene voorwaarden verwijzen) wordt altijd in het nadeel van u, als gebruiker van de algemene voorwaarden, uitgelegd. Dit kan er toe leiden dat de voor de klant of leverancier meest gunstige bepalingen zullen gelden of dat de algemene voorwaarden zelfs in het geheel niet van toepassing zullen zijn.

Auteurs

Anita-Canta-CMS-NL
Anita Canta
Advocaat
Utrecht
De foto van Ellen Gielen
Ellen Gielen
Partner
Utrecht