Home / Publicaties / Wat te doen bij ziekmelding

Wat te doen bij ziekmelding

09/10/2014

Onlangs, 11 september 2014, oordeelde de kantonrechter in Eindhoven over een geschil tussen een werkgever en werknemer naar aanleiding van een ziekmelding van de werknemer. De uitspraak benadrukt nogmaals het belang van snel en vooral adequaat handelen van een werkgever wanneer een werknemer zich ziek meldt. In deze zaak werd de werkgever veroordeeld om het achteraf ten onrechte ingehouden loon alsnog aan de werknemer te betalen, vermeerderd met wettelijke rente en verhoging. Een situatie die voorkomen had kunnen worden.

Tussen werkgever en werknemer was daags voor de ziekmelding van de werknemer een discussie ontstaan over een verlofaanvraag van de werknemer. Deze discussie liep zo hoog op dat de werknemer zich liet bijstaan door een van de ondernemingsraadleden. Na deze pittige discussie had de werkgever de werknemer uiteindelijk toch toestemming gegeven om een verlofdag op te nemen. Aan het eind van de dag op de verlofdag, belde de werknemer naar de werkgever met de mededeling dat hij zich ziek meldde. Hoewel de leidinggevende, hetgeen is toegestaan, de werknemer vroeg wat er aan de hand was, gaf de werknemer aan niets te willen zeggen over de aard en achtergrond van zijn ziekmelding. Voor de werkgever was de ziekmelding in het licht van de gebeurtenissen daags daarvoor aanleiding om de ziekmelding niet te accepteren. De werkgever verzocht de werknemer vervolgens zelf om contact op te nemen met de bedrijfsarts, terwijl het binnen de onderneming van de werkgever gebruik was dat de werkgever de bedrijfsarts inschakelde bij ziekmeldingen van werknemers.

Uiteindelijk, 10 dagen na de ziekmelding, bezocht de werknemer de bedrijfsarts die vervolgens oordeelde dat de werknemer arbeidsongeschikt was. Uit het niet in helderheid uitblinkende oordeel van de bedrijfsarts volgde de conclusie dat de werknemer op de dag van ziekmelding ook al arbeidsongeschikt was. De werkgever weigerde echter het ingehouden salaris over de periode van 10 dagen alsnog te betalen, waardoor de werknemer zich tot de rechter wendde met een loonvordering.

De werkgever was uiteindelijk gehouden om het ten onrechte ingehouden loon alsnog te betalen. De werkgever betoogde dat de belangrijkste reden om de bedrijfsarts niet zelf in te schakelen was geweest omdat de werkgever dan naar eigen zeggen de ziekmelding alsnog zou hebben geaccepteerd.

Het is goed voor ogen te houden bij een ziekmelding van een werknemer dat de weigering van een ziekmelding slechts in zeer uitzonderlijke gevallen toelaatbaar is. Zelfs wanneer een werkgever sterke vermoedens heeft, bijvoorbeeld omdat er een pittige discussie met de werknemer heeft plaatsgevonden of een slechte beoordeling is gegeven, dat de werknemer zich ziek meldt als drukmiddel, is het verstandig om zelf de bedrijfsarts in te schakelen. Dat geldt ook wanneer de werknemer bijvoorbeeld een al dan niet schriftelijke verklaring van de eigen huisarts heeft die stelt dat de werknemer arbeidsongeschikt is en minstens een aantal weken rust nodig heeft.

Voor dergelijke geschillen, arbeidsconflicten in combinatie met een ziekmelding, is de STECR-werkwijzer Arbeidsconflicten in het leven geroepen die zeer helder beschrijft wat de bedrijfsarts dient te doen en op welke wijze gerapporteerd wordt over de ziekmelding van de werknemer. Wanneer een werkgever misbruik vermoedt bij een ziekmelding, is het advies om zelf de bedrijfsarts te bellen, kort de omstandigheden te schetsen, daarbij ook het vermoeden te uiten dat de ziekmelding als drukmiddel wordt ingezet. Vervolgens kan aan de bedrijfsarts worden gevraagd in het oordeel aan te geven of de werknemer in de zin van de hiervoor aangehaalde STECR een zogenaamde C of D werknemer is. Dat laatste is ook weer relevant, mocht de bedrijfsarts al te klakkeloos een zogenaamde rustperiode van twee weken adviseren. Onder omstandigheden dient de werkgever toe te staan dat een zieke werknemer betaald thuis blijft.

Kortom snel en adequaat handelen bij een ziekmelding is cruciaal, al was het alleen om extra kosten en een vergroting van een conflict te voorkomen.

Auteurs

Katja-vanKranenburg-CMS-NL
Katja van Kranenburg - Hanspians
Partner
Amsterdam