Home / Publicaties / Wet flexibel werken

Wet flexibel werken

26/06/2015

Op 14 april 2015 heeft de Eerste Kamer het initiatiefwetsvoorstel Wet flexibel werken (Wfw) aangenomen. De Wfw regelt dat werknemers meer mogelijkheden krijgen om de werktijden aan te passen en om op een andere plek, bijvoorbeeld thuis, te werken. Het doel van de Wfw is om de combinatie van arbeid en privé effectief te ondersteunen. Dat klinkt vooruitstrevend, maar wat betekent de Wfw exact voor de werkgever?

Recht op thuiswerken?

De Wfw is in de media ook wel gepresenteerd als het recht op thuiswerken, maar dat is niet geheel juist. Met de Wfw krijgt de werknemer weliswaar het recht om een aanvraag in te dienen om de werkplaats te wijzigen, maar de werkgever kan dit verzoek weigeren. Op dit moment is het uiteraard ook al mogelijk voor werknemers om toestemming voor thuiswerken te vragen. De regels hieromtrent worden met name beheerst door goed werkgeverschap en er is verder geen duidelijk wettelijk kader. Daar brengt de Wfw verandering in.

Overige wijzigingen

De Wfw wijzigt de Wet aanpassing arbeidsduur (Waa). Naast het recht om te vragen om een andere werkplaats, heeft de Wfw nog meer wijzigingen tot gevolg. Hieronder een overzicht met de belangrijkste wijzigingen:

Waa

Wfw

Werknemers kunnen een verzoek indienen


om de arbeidsduur te wijzigen.

Werknemers kunnen een verzoek indienen om de arbeidsduur, werktijden en werkplaats te wijzigen.

Werknemers mogen na 1 jaar dienstverband het verzoek indienen

Werknemers mogen al na een half jaar dienstverband het verzoek indienen

Het verzoek moet minstens vier maanden voor de ingang van de gewenste wijziging schriftelijk ingediend te worden.

Het verzoek moet twee maanden voor de ingang van de gewenste wijziging schriftelijk ingediend te worden.

De werknemer kan sinds 1 januari 2015 al jaarlijks een verzoek indienen. 


Daarvoor kon het iedere twee jaar.

De werknemer kan jaarlijks een verzoek indienen.

Recht om te weigeren

De werkgever kan momenteel het verzoek om een gewijzigde arbeidsduur weigeren indien zwaarwegende bedrijfsbelangen of dienstbelangen zich daartegen verzetten. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als de wijziging leidt tot veiligheidsproblemen, roostertechnische problemen of financiële of organisatorische problemen. Uit rechtspraak volgt dat de rechter er niet snel vanuit gaat dat er sprake is van dergelijke belangen. Onder de Wfw blijft deze toets voor de arbeidsduur hetzelfde en ook het verzoek om de werktijden te wijzigen, krijgt dezelfde toets.

Het weigeren van een verzoek om de werkplek te wijzingen kent een lichtere toets. De werkgever dient het verzoek te overwegen maar er hoeft geen sprake te zijn van "zwaarwegende bedrijfsbelangen of dienstbelangen".

Voor zowel het verzoek tot wijziging van de arbeidsduur, als het verzoek tot wijziging van de werkplek en/of de werktijden geldt dat de werkgever overleg met de werknemer zal moeten plegen ten aanzien van het verzoek. Als de werkgever het verzoek niet (volledig) inwilligt, zal dat in een schriftelijke beslissing en onder schriftelijke opgave van de redenen aan de werknemer moeten worden meegedeeld. Deze motiveringsplicht geldt ook voor het verzoek ten aanzien van het wijzingen van de werkplek. Let op, deze mededeling dient een maand voordat het verzoek zou ingaan te worden medegedeeld, anders wordt het verzoek alsnog ingewilligd.

Let ook op de Arbowet

Wellicht overweegt u als werkgever om werknemers thuis te laten werken. In dat geval wordt u als werkgever verantwoordelijk wordt voor de kwaliteit van de werkplek thuis. De Inspectie SWZ kan zelfs bij uw werknemers thuis langsgaan om de arbeidsomstandigheden te controleren. De voorzieningen die de werknemer thuis nodig heeft om de werkzaamheden te verrichten dienen aan de vereisten van de Arbeidsomstandighedenwet en aanverwante regelingen te voldoen. Een goede werkplek bestaat in ieder geval uit een ergonomisch verantwoorde en goed afgestelde stoel en tafel en de juiste verlichting. Thuiswerken dient dan ook te worden opgenomen in de RI&E.

Status

De beoogde ingangsdatum van de Wfw is 1 januari 2016. U heeft zodoende nog tijd zich voor te bereiden op de komst van de Wfw.

Auteurs

De foto van Viola Zanetti
Viola Zanetti