Home / Publicaties / Witboek schadevergoedingsacties in geval van schending...

Witboek schadevergoedingsacties in geval van schending mededingingsregels

16/06/2008

De Europese Commissie (EC) heeft begin april een beleidsdocument, een zogenaamd "witboek", gepubliceerd waarin zij aanbevelingen doet over de mate waarin en de wijze waarop, slachtoffers hun schade zouden moeten kunnen verhalen die zij lijden wegens inbreuken op de mededingingsregels. Het betreft zowel kartelinbreuken als inbreuken wegens het misbruiken van een machtspositie. De EC acht het witboek noodzakelijk om het debat te stimuleren over de vraag hoe deze slachtoffers doeltreffender hun schade vergoed kunnen krijgen. Met het witboek heeft de EC een "consultatieronde" geopend waarin iedereen die dat wenst, zijn visie over dit onderwerp schriftelijk bij de EC kan indienen. Aan de hand van alle ontvangen reacties beslist de EC òf en zo ja wat voor een soort ontwerpwetgeving zij hiervoor zal gaan uitwerken. Opmerkingen kunnen bij de EC worden ingediend tot 15 juli 2008.

Dit zijn de belangrijkste aanbevelingen:

  • De EC pleit voor volledige vergoeding van de daadwerkelijk geleden schade, dus inclusief de reële waarde van de verliezen (bijvoorbeeld wegens concurrentieverstorende prijsverhogingen of winstderving door omzetdaling) en inclusief rente. De EC is niet voor meervoudige schadevergoeding zoals bijvoorbeeld in de VS mogelijk is (de "double/treble damages");

  • Collectieve acties door bijvoorbeeld erkende (consumenten)verenigingen/ brancheorganisaties etc., moeten mogelijk zijn evenals schadeacties waarbij slachtoffers zich kunnen aansluiten of hun individuele claims bundelen tot één actie;

  • Partijen zouden onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid moeten hebben via de rechter de inbreukmakende partij(en) te laten verplichten bewijsmateriaal openbaar te maken;

  • De overtreder kan een "passing-on-defence" voeren waartoe hij dient te bewijzen dat de partij die schadevergoeding vordert, uiteindelijk geen schade heeft geleden omdat die partij de schade, bijvoorbeeld een prijsverhoging, heeft doorberekend aan zijn klanten. In dat geval zijn de klanten aan wie de schade uiteindelijk is doorberekend uitsluitend slachtoffer van de inbreuk en derhalve rechthebbende op een schadevergoeding.

  • Alle definitieve besluiten van nationale mededingingsautoriteiten moeten als voldoende bewijs gelden van de mededingingsinbreuk, zoals thans ook al geldt voor definitieve besluiten van de EC.

Klik hier voor het witboek.

Auteurs

La foto van Robert-Bosman-CMS-NL
Robert Bosman
Partner
Amsterdam
De foto van Elisabeth Elias
Elisabeth Elias
Advocaat
Amsterdam