Home / Wet Werk en Zekerheid / Doorwerken na AOW

Doorwerken na AOW

Doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd wordt versoepeld

Opzeggen zonder pensioenontslagbeding

Per 1 juli 2015 geldt dat een arbeidsovereenkomst met een werknemer kan worden opgezegd bij of na het bereiken van de voor hem geldende AOW- of pensioenleeftijd (de "Pensioenopzegging"). De werkgever kan van deze Pensioenopzegging gebruik maken als er geen pensioenontslagbeding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen, waarin is bepaald dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt wanneer de werknemer de pensioengerechtigde of AOW-leeftijd bereikt.

De Pensioenopzegging kan plaatsvinden tegen de dag waarop de werknemer de AOW-leeftijd heeft bereikt. Een werkgever mag er ook voor kiezen om de werknemer te laten doorwerken en pas op een later moment gebruik te maken van de Pensioenopzegging. Als voorwaarde hiervoor geldt wel dat de arbeidsovereenkomst vóór het bereiken van de AOW-leeftijd moet zijn aangegaan.

De invoering van de Pensioenopzegging biedt een aantal voordelen voor de werkgever:

  • De werkgever kan de arbeidsovereenkomst eenzijdig opzeggen. Hiervoor is geen instemming van de werknemer of tussenkomst van het UWV of de kantonrechter vereist.
  • Een werkgever kan zonder verdere verplichtingen bepalen wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt na het bereiken van de AOW-leeftijd.
  • De transitievergoeding is niet verschuldigd als de arbeidsovereenkomst eindigt of niet wordt voortgezet, nadat de werknemer de AOW-leeftijd heeft bereikt, of als de arbeidsovereenkomst niet wordt voortgezet in verband met het bereiken van die leeftijd.

Echter, er is een aantal zaken waar de werkgever goed op moet letten:

  • De wetsgeschiedenis bepaalt nadrukkelijk dat een werkgever maar één keer de mogelijkheid heeft om gebruik te maken van de Pensioenopzegging. Het is nog niet helemaal duidelijk of een werkgever zijn mogelijkheid tot opzegging heeft verspeeld als een pensioenontslagbeding is overeengekomen. Uit recente rechtspraak blijkt echter dat de werkgever mag opzeggen na de datum van een overeengekomen pensioenontslagbeding, zo lang hij zich slechts één keer beroept op het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd als grond voor opzegging
  • Bij de Pensioenopzegging dient de toepasselijke opzegtermijn in acht te worden genomen. Daarnaast kunnen bepaalde opzegverboden het gebruik van de Pensioenopzegging blokkeren.  
  • Wanneer er op grond van een arbeidsovereenkomst een hogere leeftijd dan de AOW-leeftijd geldt waarop de arbeidsovereenkomst eindigt, dan kan de arbeidsovereenkomst pas wegens het bereiken van die hogere leeftijd worden opgezegd. Zie ook [ECLI:NL:GHSHE: 2016: 1093]. Indien er een eerdere pensioenleeftijd is afgesproken en tegen deze leeftijd opgezegd wordt, kan dat leeftijdsdiscriminatie opleveren. 
  • Daarnaast zijn er nog andere voorwaarden, beperkingen en onzekerheden aan deze pensioenopzegging verbonden. Voor een uitgebreide uiteenzetting van deze problematiek zie: De WWZ introduceert de Pensioenopzegging.
Doorwerken na AOW/pensioengerechtigde leeftijd vereenvoudigd

Verder wordt doorwerken na de AOW/pensioengerechtigde leeftijd vereenvoudigd, doordat de Ragetlie-regel niet langer geldt voor deze groep werknemers. De Ragetlie-regel houdt in dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die binnen 6 maanden een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd opvolgt bij dezelfde (of opvolgende) werkgever, niet van rechtswege eindigt. Dit betekent dat deze arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd alleen beëindigd kan worden met toestemming van de werknemer, door (pro forma) ontbinding door de kantonrechter of middels een opzegvergunning van het UWV. Aangezien deze regel niet meer geldt nadat een arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens het bereiken van de AOW/pensioengerechtigde leeftijd, is het zodoende mogelijk om met deze groep werknemers een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd te sluiten, ook als deze arbeidsovereenkomst volgt op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Let wel, de ketenregeling blijft gewoon van toepassing bij doorwerken na de AOW/pensioengerechtigde-leeftijd. Voor de regels hieromtrent zie Ketenregeling.

Wetsvoorstel "Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd"

Per 1 januari 2016 is de "Wet Werken na AOW-gerechtigde leeftijd van kracht". Hiermee worden belemmeringen voor werkgevers om AOW-gerechtigden in dienst te nemen nog verder beperkt.

Tips voor de praktijk
  • Bedenk tijdig of het voor u en de werknemer een optie is om de werknemer te laten doorwerken na de AOW/pensioengerechtigde leeftijd.
  • Onderzoek of u een hogere pensioenleeftijd overeengekomen bent met uw werknemer, bijvoorbeeld in het pensioenontslagbeding, en of dit (nog steeds)wenselijk is.
  • Wees terughoudend met het schrappen van het pensioenontslagbeding uit de arbeidsovereenkomst en laat u hierover eerst adviseren. Gelet op de onduidelijkheden die nog bestaan ten aanzien van de Pensioenopzegging, is het pensioenontslagbeding in veel gevallen nog altijd een veilig instrument om het dienstverband met de werknemer die de AOW/pensioengerechtigde leeftijd bereikt te beëindigen.