Banking & Finance

Nederland

Wij zijn met onze Banking & Finance-praktijk één van de grootste praktijken van Europa. Onze expertise beslaat het gehele spectrum van banking, finance en gereguleerde markten. In lokale én in internationale situaties. Wij leveren een op uw maat gemaakte aanpak, waarbij uw commerciële belangen net zoveel aandacht krijgen als de juridische. Advocaten die al decennia (internationaal) samenwerken en daardoor bewezen ervaring hebben in elke denkbare situatie geven u een niet te evenaren voorsprong.

Een op maat gemaakte aanpak, waarbij uw commerciële belangen net zoveel aandacht krijgen als de juridische. Dit doen wij, omdat we willen dat uw onderneming floreert en klaar is voor de toekomst.

Of u nu een bank bent of een organisatie met een financieringsbehoefte, een financiële dienstverlener of een onderneming binnen een gereguleerde markt, een investeringsfonds of een organisatie uit de publieke sector, het hoofd bieden aan én benutten van uw uitdagingen is onze hoogste prioriteit.

Onze organisatie bestaat uit meer dan 500 banking & finance-advocaten in Europa en daarbuiten die decennialang (internationaal) samenwerken en daardoor bewezen ervaring hebben in elke denkbare situatie.

U kunt bij ons terecht voor solide advies over lokale regels, maar ook voor kwesties waarbij u met meerdere jurisdicties te maken heeft. Wij stellen een team voor u samen dat naadloos aansluit bij uw situatie. U kunt daarbij een beroep doen op teams die zich focussen op bepaalde sectoren, zoals: de energiegroep, de hotelgroep, de infrastructuurgroep en de lifesciencesgroep.

Wat u van ons mag verwachten: ervaring en kennis, gecombineerd met gedegen project management. Wij begeleiden u van a tot z. In onze advisering houden wij rekening met veranderende regelgeving, innovatieve en marktontwikkelingen. Kortom, een duurzaam advies dat u in staat stelt om de juiste beslissingen te nemen. Voor nu en in de toekomst.

Wilt u weten welke bijdrage wij aan uw onderneming kunnen leveren? Bekijk dan hieronder de gerelateerde pagina’s of neem direct contact op met een van onze specialisten.

Lees meer Lees minder

"The European network is really a decisive factor for us in multi-jurisdictional financing."

Chambers Global, 2018

CMS’ well-regarded practice has experience in financing transactions across a broad range of sectors, including real estate, leisure and energy.

The Legal 500, 2018

"I think they present the highest quality of detailed work. They helped us through hard and complex transactions, providing support throughout."

Chambers Europe, 2017

They are proactive thinkers; lawyers that think in solutions rather than problems.

IFLR1000, 2017

“Good knowledge, clear advice and good communications. Timelines are met.”

IFLR1000, 2018

Selecteer een gebied

  Financial Services

  De financiële sector is na het ontstaan van de crisis van 2007 onderworpen aan extreme veranderingen als het gaat om toezicht en daaruit voortvloeiende grenzen aan het ondernemingsmodel. Traditionele structuren moeten opnieuw tegen het licht worden gehouden. Product- en dienstenpakket ondervinden grote wijzigingen als gevolg van de toenemende bemoeienis van overheid en toezichthouders. Het traditionele ‘stakeholder-model’ is op de schop gegaan en bestuurders en commissarissen ondervinden grote gevolgen van de nieuwe regelgeving als het gaat om hun eigen functioneren en de eisen die daaraan door de externe toezichthouder worden gesteld. Regelgeving voor de financiële sector is in een versneld tempo volledig herzien en de komende jaren volgen nog vele andere initiatieven.

  Lees meer

  Transactional Banking

  Bedrijven zijn altijd op zoek naar de beste financieringsstructuren. Daarnaast zoeken banken naar manieren om ondernemingen daarin zo goed mogelijk te voorzien in een markt met steeds meer concurrentie en risico.

  Lees meer
  Feb 2018
  CMS Gui­de to Pri­va­te Pla­ce­ment of Funds
  Ac­ces­sing Eu­ro­pean In­ves­tors post AIFMD
  14/07/2017
  Cash poo­ling
  Sub­scri­be to Ban­king & Fi­nan­ce to­pics

  Feed

  Toon alleen
  Marc van Zanten
  16/11/2018
  BNR Ju­ri­di­sche Za­ken over be­slag­recht met Marc van...
  Pod­cast
  21 Feb. 19
  We­bi­nar: The Se­cu­ri­ti­sa­ti­on Re­gu­la­ti­on: a Round-Up
  16-11-2016
  Aan­spra­ke­lijk­heid van com­man­di­tai­re ven­no­ten bij een per­so­ne­le unie...
  Ho­ge Raad 4 no­vem­ber 2016, ECLI:NL:HR:2016:2516 In dit ar­rest van de Ho­ge Raad staat de sanc­tie van ar­ti­kel 21 Wet­boek van Koop­han­del (WvK) cen­traal. Op grond van ar­ti­kel 20 WvK is het een com­man­di­tai­re ven­noot ver­bo­den om be­heers­da­den te ver­rich­ten.
  June 2018
  De­li­ve­ring qua­li­ty ad­vi­ce you can act on
  An­nu­al Re­view 2017 – 2018
  21 Mrt. 19
  We­bi­nar: Pros­pec­tus Re­gu­la­ti­on (PD3)
  24-06-2016
  Brexit: de ver­volg­pro­ce­du­re
  De Brit­se be­vol­king heeft zich ne­ga­tief uit­ge­la­ten over de vraag of het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk ("VK") lid moet blij­ven van de Eu­ro­pe­se Unie. Met de­ze stem voor uit­tre­ding is de eer­ste stap ge­zet in wat be­looft een ja­ren­lan­ge on­der­han­de­lings­strijd tus­sen de EU.
  June 2018
  DTEK bank debt re­struc­tu­red in mar­ket-in­flu­en­cing USD...
  An­nu­al Re­view 2017-2018
  May 2018
  ICOs – new means of fund­rai­sing
  #la­w­vo­lu­ti­on
  02/05/2018
  Ini­ti­al Coin Of­fe­rings in the Ne­ther­lands
  An over­view of the re­gu­la­to­ry en­vi­ron­ment
  17/04/2018
  CMS ran­kings in The Legal 500 EMEA 2018
  28-03-2018
  Ini­ti­al Coin Of­fe­rings - New means of fund­rai­sing
  07/03/2017
  Cor­po­ra­te and In­ter­na­ti­o­nal Tax
  Lo­cal Ex­per­ti­se | Glo­bal Reach | Sec­to­ral In­sight