Home / Expertise / Competition & EU / Staatssteun

Staatssteun

Nederland

Wij hebben op dit gebied ruime ervaring met het adviseren van zowel verleners als ontvangers van staatssteun, waaronder provincies, gemeenten, waterschappen, woningcorporaties, projectontwikkelaars en andere ondernemingen die steun ontvangen. Bij staatssteun gaat het niet alleen om subsidies, maar ook om bijvoorbeeld leningen, vrijstelling van belastingen, garanties, vastgoedtransacties, gronduitgifte, PPS, overheidsdeelname in ondernemingen, steun voor duurzame projecten of andere financiële afspraken met ondernemingen.
 
Vanwege het complexe, volledig EU gereguleerde, karakter van dit rechtsgebied is praktijkgericht advies op maat van groot belang. Handelen in strijd met de regelgeving over staatssteun brengt grote risico’s met zich mee, waaronder de kans dat een onderneming de ontvangen financiële steun (met rente) moet terugbetalen en alle gemaakte afspraken binnen een project moeten worden teruggedraaid. Daar komt bij dat toezicht vanuit Brussel op naleving van het staatssteunrecht in zeer sterke mate toeneemt. Ook concurrenten van ondernemingen die steun ontvangen weten steeds vaker de weg naar de rechter te vinden. 
 
Wij kunnen u in dit verband onder andere:

  • adviseren over het zodanig vormgeven van projecten of overheidsmaatregelen dat deze in overeenstemming zijn met het staatssteunrecht;
  • bijstaan bij juridische geschillen over staatssteun;
  • begeleiden bij meldingen van staatssteun aan de Europese Commissie;
  • bijstaan bij een onderzoek van de Europese Commissie naar mogelijk verboden staatssteun.
Lees meer Lees minder
July 2019
CMS Com­pe­ti­ti­on & EU Glo­bal Bro­chu­re
19/06/2017
Gui­de to the EU pu­blic pro­cure­ment ru­les

Feed

Toon alleen
June 2018
Mul­tij­u­ris­dic­ti­o­nal mer­ger con­trol fi­lings – a joi­ned-up...
An­nu­al Re­view 2017-2018
24/10/2016
SEW: Recht­spraak van het Ge­recht van de Eu­ro­pe­se Unie
Zaak T-386/14, FIH Hol­ding A/S en FIH Er­h­vers­bank A/S/Com­mis­sie
23/06/2016
SEW: Recht­spraak van het Ge­recht van de Eu­ro­pe­se Unie
Ge­voeg­de za­ken T-60/06 RENV II en T-62/06 RENV II,...
01/10/2015
Ver­meen­de ver­koop van grond on­der de markt­prijs door...
01/09/2015
Helpt Eu­ro­pe­se staats­steunuit­spraak de bouw­prak­tijk?
16/04/2012
Kro­niek Staats­steun­recht 2011
25/07/2011
Vast­goed­trans­ac­ties snel­ler staats­steun­p­roof
11/03/2011
CMS be­ge­leidt Pro­vin­cie Utrecht bij ini­ti­ë­ren Ont­wik­ke­lings­maat­schap­pij...
27/12/2010
CMS ad­vi­seert AM en Ro­ch­da­le bij de ver­koop van het...
23/11/2010
Eu­ro­pa­p­roof of an­ders... :
scher­per toe­zicht op na­le­ving Eu­ro­pe­se re­gel­ge­ving
25/11/2009
ln hoe­ver­re zijn wo­ning­cor­po­ra­ties ge­bon­den aan het...
13/10/2009
Sti­mu­le­rings­re­ge­ling wo­ning­bouw (twee­de tran­che) en...