Consumer Products

Nederland

Als speler in de consumentenproducten-industrie loopt u tegen allerlei uitdagingen aan: grote concurrentie, globalisering en digitalisering, veranderende regelgeving, de roep om duurzame en milieuvriendelijke producten, de roep om producten die de gezondheid niet schaden, schommelingen van grondstofprijzen, supply chain management, druk van consumenten en de media, de groeiende macht van retailers, de gigantische opmars van e-commerce en de vertroebeling van de markt door namaakproducten. Al deze zaken vragen van u een duidelijke strategie en maken goede juridische advisering onontbeerlijk. Ons Consumer Products-team is vertegenwoordigd in heel Europa en heeft alle kennis in huis over consumentenproducten als cosmetica, kleding, elektronica, health & beauty, voedsel en drank en huishoudartikelen, alsmede over retailers en producenten. Of u nu een leverancier, investeerder, toezichthouder of andere stakeholder bent, wij beschikken over alle kennis en ervaring om u te kunnen assisteren.

Om u het juridische advies te kunnen bieden waar uw onderneming om vraagt zijn onze teams samengesteld uit experts op elk juridisch gebied dat uw sector raakt. Wij begeleiden u bij financieringen, acquisities, mededinging, de omgang met media, voedings- en gezondheidsclaims, adverteren en marketing, bescherming van intellectueel eigendom, databescherming, outsourcing, distributieovereenkomsten, vastgoedtransacties en product recalls. We houden u op de hoogte van de laatste juridische ontwikkelingen binnen uw sector en adviseren u over de mogelijkheden die niet alleen juridisch de beste zijn, maar die ook het best aansluiten bij uw commerciële doelstellingen.

Lees meer Lees minder

"CMS advises on the tax and legal aspects of operating in the retail/consumer products sector."

The Legal 500, 2019

Selecteer een gebied

  Automotive

  De ervaren automative-specialisten van CMS weten wat er speelt in de automobielbranche en geven u advies en hulp op maat.

  Lees meer

  Aansprakelijkheidsrecht

  Het overkomt iedere ondernemer vroeg of laat: een wederpartij die zijn verplichtingen niet nakomt. Indien u er in slaagt er voor te zorgen dat hij dit alsnog doet, blijft u toch nog zitten met kosten die door de nakoming niet worden gecompenseerd.

  Lees meer
  25 February 2019
  Dis­rup­ti­on 2.0 – he­re we go again
  AI in Con­su­mer and Re­tail
  Feb 2019
  Elec­tric ve­hi­cles and char­ging in­fra­struc­tu­re
  In­fra­struc­tu­re for our ‘Con­nec­ted Fu­tu­re’
  Sub­scri­be to Con­su­mer Pro­ducts to­pics

  Feed

  Toon alleen
  Eva Schothorst - Gransier
  20/05/2019
  Zie­ken­huis aan­spra­ke­lijk on­danks on­be­kend­heid met de...
  20-01-2017
  Kans­scha­de in ge­val van me­di­sche aan­spra­ke­lijk­heid
  Ho­ge Raad 23 de­cem­ber 2016, ECLI:NL:HR:2016:2987 In dit ar­rest er­kent de Ho­ge Raad de mo­ge­lijk­heid tot het vor­de­ren van "kans­scha­de" (scha­de door het ver­lie­zen van een kans) in ge­val van me­di­sche aan­spra­ke­lijk­heid.
  20/05/2019
  Hof doet voor­stel voor pre­ju­di­ci­ë­le vra­gen aan HR over...
  16-11-2016
  Aan­spra­ke­lijk­heid van com­man­di­tai­re ven­no­ten bij een per­so­ne­le unie...
  Ho­ge Raad 4 no­vem­ber 2016, ECLI:NL:HR:2016:2516 In dit ar­rest van de Ho­ge Raad staat de sanc­tie van ar­ti­kel 21 Wet­boek van Koop­han­del (WvK) cen­traal. Op grond van ar­ti­kel 20 WvK is het een com­man­di­tai­re ven­noot ver­bo­den om be­heers­da­den te ver­rich­ten.
  Yasar Çelebi
  18/04/2019
  Be­scher­ming van be­drijfs­ge­hei­men
  11-07-2016
  In­vloed van scha­de­ver­ze­ke­ring op vast­stel­ling scha­de op grond van...
  In 2001 is in het be­drijfs­pand van Mo­ram­plas­tics brand ont­staan. De brand is over­ge­sla­gen naar een naast­ge­le­gen op­slag­loods waar­door voor de ver­koop be­stem­de land­bouw­ma­chi­nes van Deere ver­lo­ren zijn ge­gaan.
  07/03/2019
  Een greep uit de re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen – ja­nu­a­ri...
  11-07-2016
  Be­roep op exo­ne­ra­tie­be­ding in Me­taal­unie­voor­waar­den
  B B. V. heeft bij Ve­ka het cas­co be­steld van een schip. Ei­ser in cas­sa­tie heeft in op­dracht van Ve­ka be­re­ke­nin­gen en con­struc­tie­te­ke­nin­gen voor het schip ge­maakt. Het schip is vol­gens de­ze te­ke­nin­gen en ge­bouwd en op­ge­le­verd.
  01/03/2019
  BNR Za­ken­doen over het In­ter­toys fail­lis­se­ment met...
  Pod­cast
  11-07-2016
  Pri­vaat­rech­te­lijk kos­ten­ver­haal ge­meen­ten op Staat en scha­de­ver­goe­ding...
  Op 12 de­cem­ber 2007 vlie­gen twee pi­lo­ten van het Mi­nis­te­rie van De­fen­sie met een Apa­che he­li­kop­ter te­gen hoog­span­nings­lei­din­gen het­geen leidt tot een gro­te stroom­sto­ring. Vier ge­meen­ten ma­ken kos­ten ter be­strij­ding van de ge­vol­gen van dit on­ge­val en stel­len.
  01/03/2019
  Fail­lie­te In­ter­toys: wat zijn de kan­sen voor een door­start?...
  28-06-2016
  Hof van Jus­ti­tie over de rech­ter­lij­ke be­voegd­heid bij zui­ve­re ver­mo­gens­scha­de
  In de­ze zaak heeft Uni­ver­sal Ne­der­land drie ad­vo­ca­ten, waar­on­der een ad­vo­caat in Tsje­chië, voor de Ne­der­land­se rech­ter ge­daagd van­we­ge na­la­tig­heid bij het in Tsje­chië op­stel­len van een aan­de­len­op­tie­over­een­komst voor de over­na­me van het Tsje­chi­sche B&M.