Home / Expertise / Corporate/M&A / Kapitaalmarkten

Kapitaalmarkten

Nederland

Binnen onze kapitaalmarktenpraktijk richten wij ons vooral op het adviseren bij IPO's en secundaire aanbiedingen van aandelen en obligaties op Euronext in Amsterdam en andere beurzen. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd op het gebied van openbare biedingen en andere soorten overnames van naamloze vennootschappen, fusies, acquisities en herstructureringen.

CMS adviseert het management van naamloze vennootschappen over alle relevante zaken betreffende vennootschaps- en effectenrecht, waaronder eisen ten aanzien van periodieke rapportage, corporate governance, maatregelen om overnames te verhinderen, handel met voorkennis en marktmisbruik en kwesties betreffende beloning van bestuurders en beloning in aandelen. Ook begeleiden wij bij de structurerings, oprichtings, financiering en corporate governance van zowel genoteerde als niet-genoteerde fondsen in een groot aantal bedrijfstakken.

Aan transacties op de kapitaalmarkten worden zware juridische eisen gesteld. Het is essentieel dat die pro-actief en creatief worden opgepakt. Onze focus richt zich eerst op de commerciële oplossing en pas daarna op het opstellen van de documentatie.

Genoteerde vennootschappen en vennootschappen die een effectennotering wensen kunnen bij ons terecht. Dat geldt ook voor tussenpersonen, underwriters, financieel adviseurs, (investerings)banken en andere financiële instellingen. Daarnaast voorzien wij private equity fondsen, onroerendgoedfondsen en hedge fondsen van juridisch advies en verzorgen wij begeleiding op maat. In Nederland, Europa en daarbuiten, dankzij ons internationale CMS netwerk.

Lees meer Lees minder
Sep 2018
CMS Eu­ro­pean M&A Out­look
Scan­ning the ho­ri­zon: Eu­ro­pean M&A Out­look 2018
March 2019
CMS Eu­ro­pean M&A Stu­dy
June 2019
CMS Cor­po­ra­te / M&A Glo­bal Bro­chu­re

Feed

Toon alleen
June 2018
Sun­ri­se’s CHF 500m Swiss To­wers sa­le lights up M &...
An­nu­al Re­view 2017-2018
May 2018
ICOs – new means of fund­rai­sing
#la­w­vo­lu­ti­on
02/05/2018
Ini­ti­al Coin Of­fe­rings in the Ne­ther­lands
An over­view of the re­gu­la­to­ry en­vi­ron­ment
20/06/2017
Sha­re­hol­der Ac­ti­vism: A Eu­ro­pean Per­spec­ti­ve
Reinout Slot
10/06/2016
Mar­ket Abu­se Re­gu­la­ti­on: im­pact on com­pa­nies li­sted...
11/11/2015
CMS ad­vi­seert Cu­re­tis bij beurs­gang
07/01/2015
Client Brie­fing Fi­nan­ci­al Ser­vi­ces
20/06/2013
Up­da­te Ban­king & Fi­nan­ce, nieuws en ach­ter­gron­den
07/06/2013
CMS ad­vi­seert Pho­ton Ener­gy NV bij no­te­ring op Ne­w­Con­nect
24/05/2012
CMS re­port Mar­ket abu­se across Eu­ro­pe - in­ves­ti­ga­ti­on,...
09/05/2012
Im­ple­men­ta­ti­on of the re­vi­sed Pros­pec­tus Di­rec­ti­ve...
24/11/2011
CMS Gui­de to Equi­ty Mar­kets in Eu­ro­pe