Home / Expertise / Dispute Resolution / Arbitration

Arbitration

Nederland

Civiel procesrecht
Civiel procesrecht is de verzamelterm voor de beslechting van geschillen tussen (rechts)personen door een wettelijk gereguleerde instantie. De geschillen gaan over privaatrechtelijke onderwerpen. Zoals bijvoorbeeld handelszaken, arbeidszaken, personen- en familierecht, contractenrecht, aansprakelijkheidszaken, aanbestedingen en aanneming van werken.

Kort geding
In het Nederlands recht wordt een belangrijk onderscheid gemaakt tussen een gewone rechtszaak, een bodemprocedure en een kort geding. Bij een kort geding vraagt de eisende partij aan een ervaren rechter, de voorzieningenrechter, om met spoed een voorlopige maatregel te nemen. De voorzieningenrechter zal de zaak niet uitgebreid onderzoeken. De beslissing van de voorzieningenrechter heeft dan ook een voorlopig karakter.

Bodemprocedure
Vaak leggen partijen zich bij het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter neer. Maar dat hoeft niet, de verliezende partij kan in een bodemprocedure dezelfde discussie nog eens voorleggen aan de gewone rechter. Deze bodemrechter onderwerpt de zaak, zo nodig, aan een grondig inhoudelijk onderzoek. Het kan zijn dat de winnaar van het kort geding toch de bodemzaak verliest.

Hoger beroep
In bijna alle Nederlandse rechtszaken bestaat het recht van hoger beroep. In eerste instantie legt de eiser het geschil voor aan de rechtbank. De verliezende partij kan dan binnen een wettelijk bepaalde termijn het geschil nog een keer voorleggen aan het Gerechtshof. Wel moet de verliezer duidelijk aangegeven waarom de eerste rechter de verkeerde beslissing heeft genomen.

Arbitrage
Het wetboek van burgerlijke rechtsvordering geeft ook het raamwerk van een Nederlandse arbitrageprocedure. De arbiters en partijen hebben binnen dat raamwerk de vrijheid om de procedure zelf in te richten. Partijen kunnen daarbij zelf een scheidsrechter aanwijzen, de arbiter. Arbiters zijn niet altijd juristen. Meestal zijn arbiters juist deskundig op het gebied van de kern van het geschil. Bij arbitrage is hoger beroep in beginsel niet mogelijk, tenzij partijen dit juist hebben afgesproken.

In alle bovengenoemde vormen van procederen is bijstand van een advocaat onontbeerlijk. De advocaat stroomlijnt de discussie en zorgt dat de rechter of arbiter de benodigde informatie in een begrijpelijke vorm ontvangt. CMS heeft jarenlange ervaring op dit gebied om u hierin deskundig bij te staan.

Lees meer Lees minder
Sub­scri­be to Dis­pu­te Re­so­lu­ti­ons to­pics
June 2019
CMS Dis­pu­te Re­so­lu­ti­on Glo­bal Bro­chu­re

Feed

Toon alleen
Robert Bosman
11/04/2019
Top ran­kings CMS in The Legal 500 EMEA 2019
30/10/2018
Ac­tu­a­li­tei­ten Pro­ces­recht
12/10/2018
De (nieu­we) rol van de kan­ton­rech­ter in het be­slag-...
12/10/2018
Doel en mis­bruik van be­slag
June 2018
Cross-bor­der ex­per­ti­se key to ad­vi­sing mul­ti­na­ti­o­nals...
An­nu­al Re­view 2017-2018
20/02/2017
CMS staat FC Twen­te bij in pro­ce­du­re te­gen spe­lers­ma­ke­laars­kan­toor...
21/11/2016
Nieu­we pro­ce­du­re voor ge­schil­len­be­slech­ting in de bouw
21/07/2016
De (be­perk­te) mo­ge­lijk­he­den van mul­ti­bank­be­slag
04/07/2016
Op­hef­fing con­ser­va­toir be­slag. Ze­ker­heid­stel­ling (vzr....
04/07/2016
Pro­ces­recht. Be­wijs­aan­bod in ho­ger be­roep (HR, 15 ja­nu­a­ri...
26/10/2015
Op­hef­fing con­ser­va­toir be­slag (HR, 17 april 2015)
27/03/2015
Als goe­de man­nen naar bil­lijk­heid door­schui­ven van...