Home / Expertise / Employment & Pensions / Pensioenrecht

Pensioenrecht

Nederland

Voor werkgevers en werknemers is het pensioenrecht niet altijd even transparant.

Het kan onduidelijk zijn of pensioentoezeggingen zijn gedaan, wat deze inhouden en of ze wel worden nagekomen. Daarnaast komen kwesties rondom de waardeoverdracht van het ene fonds naar het andere veel voor.

CMS kan u adviseren bij deze en andere regelingen en geschillen over de aanspraken van werknemers op ouderdoms- en andere pensioenen.

Lees meer Lees minder
March 2019
CMS Gui­de to Em­ploy­ment Is­sues in M&A Trans­ac­ti­ons
January 2019
CMS Gui­des to Dis­mis­sals
June 2019
CMS Em­ploy­ment & Pen­si­ons Glo­bal Bro­chu­re

Feed

Toon alleen
Paulus van den Bos
26/04/2019
Pen­si­oen bij ein­de dienst­ver­band – de ge­lijk­waar­di­ge...
29 Okt. 19
Ar­beids­recht­lunch
June 2018
Glo­bal em­ploy­ment trans­fer cru­ci­al to suc­cess of HP...
An­nu­al Re­view 2017-2018
09 Dec. 19
Ar­beids­recht­lunch
Katarzyna Dulewicz
February 2018
CMS Gui­de to Pen­si­ons
Key is­sues re­la­ted to pen­si­ons sche­mes across CMS ju­ris­dic­ti­ons...
15/02/2017
On­der­steu­ning voor so­ci­al en­ter­pri­ses
09/11/2016
Be­drijfs­tak­pen­si­oen­fonds kan soms recht­streeks clai­men...
12/07/2016
In­stem­mings­recht on­der­ne­mings­raad om­trent pen­si­oen...
28/06/2016
Op­zeg­ging duur­over­een­komst
24/06/2016
CMS Gui­de to Em­ploy­ment Is­sues in an M&A Trans­ac­ti­on
03/06/2015
De WWZ in­tro­du­ceert de pen­si­oen­op­zeg­ging
26/05/2015
Net­to­pen­si­oen: de nieu­we stan­daard