Home / Expertise / Infrastructure & Projects

Infrastructure & Projects

Nederland

Bent u als investeerder, financier of publiek orgaan betrokken bij de financiering van een infrastructuurproject of ander groot project? Het kan gaan om een publiek werk of om een project in de private sector. Onze specialisten begeleiden u hierbij en beschikken over alle expertise op het gebied van transport, gezondheid, onderwijs, afval, energie, IT/telecom, leisure, het gevangeniswezen, havens, spoorwegen, en weg- en waterbouw. Ons Infrastructure & Project-team bestaat uit meer dan 200 juristen wereldwijd. Daarom kunnen wij de financiering van uw project begeleiden, ongeacht of dat plaatsvindt in het Verenigd Koninkrijk, Centraal- of Oost-Europa, West-Europa, het Midden-Oosten, Turkije, India, Afrika, Azië of Noord- of Zuid-Amerika.

Wij hebben vele grote transacties begeleid in de sociale, economische en energiesector. We adviseerden dan bijvoorbeeld over publiek-private samenwerkingen en duurzame energieprojecten, waaronder het grootste offshore-windmolenpark van Europa. Ook adviseerden we over investeringen in infrastructuur en nutsbedrijven, en over een breed scala aan corporate finance-transacties. Als u als investeerder uw aandeel in een project wilt verkopen, of juist een aandeel wilt verwerven, begeleiden wij u in dit traject. Bij het vormgeven van een transactie zorgen wij ervoor dat er snel gehandeld wordt en dat tegelijkertijd de voorwaarden zo gunstig mogelijk zijn. Het succes van projectfinanciering valt of staat bij het goed vastleggen van alle afspraken. Wij zorgen ervoor dat dit correct en zorgvuldig gebeurt. Indien u te maken krijgt met een potentieel geschil, dan gaan onze specialisten samen met u op zoek naar de beste oplossing. Ook staan zij u bij in een eventuele procedure.

Lees meer Lees minder

Clients are impressed by the firm's "high service level, availability and speedy follow-up both towards the client and within the team. They are proactive in identifying potential issues and pointing out the dos and don'ts."

Chambers Europe, 2017

"The team is accessible and experienced. The lawyers know and understand us well, so we get advice which is well tailored to our organisation and the way we make decisions."

Chambers Europe, 2016

Successful insolvency team, recognised for its strength in both Dutch and cross-border insolvency administration and bankruptcy cases, particularly pre-pack proceedings.

Chambers Europe, 2016

Good team with cross-border capabilities, which is service-orientated.

Chambers Europe, 2017

An engaged team which is very co-operative and solution-driven.

Chambers Europe, 2016

“Good knowledge, clear advice and good communications. Timelines are met.”

IFLR1000, 2019

Selecteer een gebied

  Publiek Private Samenwerking

  Wanneer een overheid en een private partij (marktpartij) met elkaar een overeenkomst sluiten over de realisatie van een bepaald project, is er sprake van een publiek-private samenwerkingsovereenkomst (een PPS- ofwel PPP-overeenkomst).

  Lees meer
  March 2019
  Ener­gy Stor­a­ge
  In­fra­struc­tu­re for our 'Con­nec­ted Fu­tu­re'
  Nov 2018
  Con­nec­ted Fu­tu­re
  Glo­bal in­fra­struc­tu­re re­port
  June 2019
  CMS In­fra­struc­tu­re & Pro­jects Glo­bal Bro­chu­re

  Feed

  Toon alleen
  Herman Boersen
  09/10/2019
  Mo­bi­li­ty as a Ser­vi­ce: een in­tro­duc­tie
  Pod­cast
  16-06-2016
  Nieu­we ste­de­lij­ke ont­wik­ke­ling óók mo­ge­lijk bij en­ke­le, sub­stan­ti­ë­le...
  De ju­ris­pru­den­tie over het toe­pas­sings­be­reik van de zo­ge­he­ten "Lad­der voor duur­za­me ver­ste­de­lij­king" (hier­na: "de Lad­der") blijft in be­we­ging. Met haar uit­spraak van 1 ju­ni jongst­le­den heeft de Af­de­ling Be­stuurs­recht­spraak van de Raad van Sta­te (de Af­de­ling).
  05/08/2019
  Op­roep tot in­ten­sie­ve sa­men­wer­king markt en over­heid...
  12/06/2019
  Pet­ra Heems­kerk: Aan­be­ste­din­gen van gro­te mo­bi­li­teits­pro­jec­ten...
  Simon Hardonk
  12/06/2019
  De fi­nan­cie­ring van Mo­bi­li­ty ini­ti­a­tie­ven
  22/11/2018
  CMS pu­bli­ceert rap­port 'Con­nec­ted Fu­tu­re' over in­fra­tech
  17/09/2018
  CMS en PPS Net­werk NL lan­ce­ren pu­bli­ca­tie 'Aan­be­ste­den...
  17/09/2018
  In­no­va­tie­ve con­trac­ten voor wa­ter­schap­pen
  Tijd voor een be­na­de­ring 2.0
  June 2018
  De­li­ve­ring qua­li­ty ad­vi­ce you can act on
  An­nu­al Re­view 2017 – 2018
  June 2018
  CMS In­fra­struc­tu­re In­dex – gui­de to glo­bal in­vest­ment...
  An­nu­al Re­view 2017-2018
  30/11/2017
  Ne­der­land op plek 1 voor kli­maat voor in­ves­te­rin­gen
  29-11-2017
  Glo­bal In­fra­struc­tu­re Re­port - CMS In­fra­struc­tu­re In­dex...
  An Over­view