Home / Expertise / Infrastructure & Projects

Infrastructure & Projects

Nederland

Bent u als investeerder, financier of publiek orgaan betrokken bij de financiering van een infrastructuurproject of ander groot project? Het kan gaan om een publiek werk of om een project in de private sector. Onze specialisten begeleiden u hierbij en beschikken over alle expertise op het gebied van transport, gezondheid, onderwijs, afval, energie, IT/telecom, leisure, het gevangeniswezen, havens, spoorwegen, en weg- en waterbouw. Ons Infrastructure & Project-team bestaat uit meer dan 200 juristen wereldwijd. Daarom kunnen wij de financiering van uw project begeleiden, ongeacht of dat plaatsvindt in het Verenigd Koninkrijk, Centraal- of Oost-Europa, West-Europa, het Midden-Oosten, Turkije, India, Afrika, Azië of Noord- of Zuid-Amerika.

Wij hebben vele grote transacties begeleid in de sociale, economische en energiesector. We adviseerden dan bijvoorbeeld over publiek-private samenwerkingen en duurzame energieprojecten, waaronder het grootste offshore-windmolenpark van Europa. Ook adviseerden we over investeringen in infrastructuur en nutsbedrijven, en over een breed scala aan corporate finance-transacties. Als u als investeerder uw aandeel in een project wilt verkopen, of juist een aandeel wilt verwerven, begeleiden wij u in dit traject. Bij het vormgeven van een transactie zorgen wij ervoor dat er snel gehandeld wordt en dat tegelijkertijd de voorwaarden zo gunstig mogelijk zijn. Het succes van projectfinanciering valt of staat bij het goed vastleggen van alle afspraken. Wij zorgen ervoor dat dit correct en zorgvuldig gebeurt. Indien u te maken krijgt met een potentieel geschil, dan gaan onze specialisten samen met u op zoek naar de beste oplossing. Ook staan zij u bij in een eventuele procedure.

Lees meer Lees minder

"The firm's "network in Europe is one of its strengths.""

Chambers Global, 2020

The firm's "network in Europe is one of its strengths."

Chambers Global, 2020

“Good knowledge, clear advice and good communications. Timelines are met.”

IFLR1000, 2019

Selecteer een gebied

  Publiek Private Samenwerking

  Wanneer een overheid en een private partij (marktpartij) met elkaar een overeenkomst sluiten over de realisatie van een bepaald project, is er sprake van een publiek-private samenwerkingsovereenkomst (een PPS- ofwel PPP-overeenkomst).

  Lees meer
  March 2019
  Ener­gy Stor­a­ge
  In­fra­struc­tu­re for our 'Con­nec­ted Fu­tu­re'
  Nov 2018
  Con­nec­ted Fu­tu­re
  Glo­bal in­fra­struc­tu­re re­port
  June 2019
  CMS In­fra­struc­tu­re & Pro­jects Glo­bal Bro­chu­re

  Feed

  Toon alleen
  24/01/2020
  Dij­ken­bouw met de beurs open op ta­fel | NRC
  16 jun. 16
  Nieu­we ste­de­lij­ke ont­wik­ke­ling óók mo­ge­lijk bij en­ke­le, sub­stan­ti­ë­le...
  De ju­ris­pru­den­tie over het toe­pas­sings­be­reik van de zo­ge­he­ten "Lad­der voor duur­za­me ver­ste­de­lij­king" (hier­na: "de Lad­der") blijft in be­we­ging. Met haar uit­spraak van 1 ju­ni jongst­le­den heeft de Af­de­ling...
  27/11/2019
  Ne­der­land­se in­fra­struc­tuur blijft mag­neet voor in­ves­teer­ders
  30/10/2019
  Mo­bi­li­ty as a Ser­vi­ce: OV con­ces­sies
  Pod­cast
  09/10/2019
  Mo­bi­li­ty as a Ser­vi­ce: een in­tro­duc­tie
  Pod­cast
  05/08/2019
  Op­roep tot in­ten­sie­ve sa­men­wer­king markt en over­heid...
  12/06/2019
  Pet­ra Heems­kerk: Aan­be­ste­din­gen van gro­te mo­bi­li­teits­pro­jec­ten...
  12/06/2019
  De fi­nan­cie­ring van Mo­bi­li­ty ini­ti­a­tie­ven
  22/11/2018
  CMS pu­bli­ceert rap­port 'Con­nec­ted Fu­tu­re' over in­fra­tech
  17/09/2018
  CMS en PPS Net­werk NL lan­ce­ren pu­bli­ca­tie 'Aan­be­ste­den...
  17/09/2018
  In­no­va­tie­ve con­trac­ten voor wa­ter­schap­pen
  Tijd voor een be­na­de­ring 2.0
  June 2018
  De­li­ve­ring qua­li­ty ad­vi­ce you can act on
  An­nu­al Re­view 2017 – 2018