Home / Expertise / Real Estate & Construction

Real Estate & Construction

Nederland

Wij kennen de wereld van de investeerder, ontwikkelaar, huurder, bouwconsortium of asset manager als geen ander. Onze adviezen maken daarom altijd het juiste verschil en stimuleren uw ondernemerschap. We lezen vanzelfsprekend lokale markten, maar zijn al net zo thuis in de internationale markten. En daar profiteert u maximaal van. U staat voor ons centraal dus sturen we onze internationale teams aan vanuit het land waar u gevestigd bent. Met voor u de zekerheid dat wij alle expertise in huis hebben die u nodig heeft om in de vastgoedmarkt het verschil te maken.

Als investeerder, ontwikkelaar, huurder, bouwconsortium of asset manager, hebt u bij vastgoedtransacties te maken met strakke deadlines en complexe lokale rechtssystemen. Als bijvoorbeeld meerdere landen betrokken zijn bij de overdracht van vastgoed, dan kunt u aanlopen tegen nationale wetgevingen, en tegen culturele en economische verschillen. Wij hebben ruim 450 vastgoedspecialisten verdeeld over meer dan 33 landen. Dat stelt ons in staat consistente adviezen te geven waarin rekening wordt gehouden met alle lokale regels. Deze internationale teams sturen wij aan, vanuit het land waar u gevestigd bent. Wij hebben alle expertise in huis die u nodig heeft, of u nu actief bent op het gebied van retail, woningen, hotels, infrastructuur, zorgcentra, kantoren, logistiek, duurzame energie of studentenhuisvesting.

Al decennia lang begeleiden wij deals in Europa. Onze internationale teams zijn op elkaar ingespeeld: ze gebruiken dezelfde templates, processen en standaarden, en managen projecten op dezelfde wijze. Daardoor kunnen wij razendsnel een team formeren om u te begeleiden, ongeacht waar het vastgoed zich bevindt. Wanneer u een vastgoedfonds wilt oprichten of exploiteert, of een vastgoedgerelateerde joint venture wilt opzetten, begeleidt onze Corporate Real Estate-groep u daarbij. Zij voorzien u van alle lokale informatie die u nodig hebt. Wij hebben de expertise in huis om u te begeleiden op het gebied van belasting, planning, leningen, bouw en management-kwesties, alsmede bij het traditionele vastgoedbeheer.

Een greep uit klanten die wij bedienen: ASR, BAM, Ballast Nedam, Borghese, Bouwfonds.

Lees meer Lees minder

"The CMS practice serves domestic and international clients including developers, investors, and real estate funds, which benefit from the CMS global network. The team also advises on the planning, leasing, and finance aspects of projects ranging from office, leisure, and residential property developments to green and brownfield developments and upgrades."

The Legal 500, 2019

"Very focused personal attention to client needs."

Chambers Global, 2019

"CMS is known for its international capabilities and for us, this is of utmost importance."

Chambers Europe, 2019

"I could not have been more satisfied with the attention to detail that was given throughout the process."

Chambers Europe, 2019

Clients highlight the lawyers' "knowledge, network and execution skills" as key strengths, adding: "They are not afraid to propose solutions and make decisions."

Chambers Europe, 2019

"The advice they give is practical. They know the market and they know what they are talking about."

Chambers Europe, 2019

"Experience, efficiency and regional set-up with many offices in Europe."

Chambers Europe, 2018

"The team is excellent and very accessible."

Chambers Europe, 2018

Especially strong in transactions and development, CMS’ "practical" team handles all sorts of asset classes, including warehouses, hotels, student housing and offices.

The Legal 500, 2018

Selecteer een gebied

  Agrarische sector

  De agrarische sector is voortdurend in beweging. Verduurzaming van de landbouw en aandacht voor dierenwelzijn stellen nieuwe eisen aan een evenwicht tussen milieu en economie. Landbouwbedrijven worden geconfronteerd met nieuwe regels voor de omvang (‘megastallen’), mestverwerking en plattelandswoningen. Verder zijn toeslagrechten en pachtprijzen van invloed op de bedrijfsvoering. Daarnaast ontwikkelt de pacht- en onteigeningsrechtspraak zich voortdurend en kunnen landbouwbedrijven en gemeenten worden geconfronteerd met langdurige onderhandelingen over de condities waaronder herinrichting van het landelijk gebied kan plaatsvinden. Een groot aantal zaken die de ontwikkeling en productie in de agrarische sector beïnvloeden.

  Lees meer

  Bouw

  Onze bouwrechtspecialisten zijn door hun gedegen kennis van het bouw- en aanbestedingsrecht in staat u op heldere en duidelijke wijze te adviseren over uiteenlopende bouw- en aanbestedingsrechtelijke kwesties. Niet alleen omdat onze specialisten op de hoogte zijn van de meest recente juridische ontwikkelingen op het gebied van bouw- en aanbestedingsrecht, maar ook omdat zij kennis hebben van de voor de bouw gebruikelijke werkwijzen. Zowel in de burgerlijke en utiliteitsbouw, de installatietechniek, als de grond-, weg en waterbouw (GWW).

  Lees meer

  Corporate Real Estate

  Onze Corporate Real Estate Groep is opgericht om in te spelen op veranderingen in vastgoedtransacties en portefeuillestructuren, waarbij vastgoed- en  vennootschappelijke aspecten steeds nauwer met elkaar verweven raken. De groep richt zich vooral op portefeuilletransacties –gestructureerd als overdracht van activa, overdracht van aandelen in vastgoedmaatschappijen of een combinatie van beide -  en advies inzake het opzetten en exploiteren van vastgoedfondsen. Wij hanteren een geïntegreerde aanpak waarin fiscalisten, notarissen en advocaten nauw met elkaar samenwerken, zodat de cliënt altijd via één contactpersoon een totaaloplossing krijgt. Tot onze cliëntenkring behoren vastgoedbeleggers, vastgoedbeheerders, oprichters en beheerders van fondsen, projectontwikkelaars en banken.

  Lees meer

  Duurzaamheid

  Duurzaamheid heeft de toekomst, ook in de vastgoedwereld. Van planvorming tot en met het gebruik van vastgoed, steeds vaker is duurzaamheid een eis. Een eis die fiscale en financiële voordelen op kan leveren, maar nog niet helemaal is uitgekristalliseerd. Regelgeving en jurisprudentie zijn op dit gebied volop in ontwikkeling. Onze vastgoedspecialisten volgen die ontwikkelingen op de voet.

  Lees meer

  Projectontwikkeling

  Bij projectontwikkeling komen vragen over ruimtelijke ordening, het aangaan van huur-, koop- en samenwerkingsovereenkomsten en de verwerving van gronden, aan de orde.

  Lees meer

  Ruimtelijke Ordening & Milieu

  Projectontwikkelaars en overheden hebben een grote ambitie om talrijke bouw- en infrastructurele projecten te realiseren. Daar tegenover staat dat het grondgebied van Nederland beperkt is. Het ruimtelijk ordeningsrecht speelt hierbij dus een grote rol. Door toenemende regelgeving op dit gebied, ook vanuit Europa, is goede juridische begeleiding vanaf de start van een project noodzakelijk en leidt tot het beste resultaat. Daarnaast maken de permanente wijzigingen van nationale en provinciale regelgeving op het terrein van het ruimtelijk bestuursrecht het er niet eenvoudiger op. U kunt hierbij denken aan de totstandkoming van strategisch omgevingsbeleid in structuurvisies en de totstandkoming van het juridisch bindende beleid in bestemmingsplannen van gemeenten, alsook inpassingsplannen en algemeen verbindende voorschriften van provincies en Rijk.

  Lees meer

  Vastgoedexploitatie

  Zonder gebruik van vastgoed geen rendement. De exploitatievorm van het vastgoed is bepalend voor de waarde van het vastgoed. Maar het soort gebruik is ook van invloed op de duurzaamheid van het vastgoed. En voor elke vorm van exploitatie gelden andere juridische en fiscale regels. Zowel voor de exploitant van het vastgoed als degene die eigenaar is van het vastgoed. Daarom is het van belang dat de zaken rondom de exploitatie goed geregeld zijn. Onze vastgoedspecialisten beschikken over de juiste kennis en ervaring om u daarin te adviseren.

  Lees meer
  08/10/2018
  CMS Eu­ro­pean Re­al Es­ta­te Deal Point Stu­dy 2018
  Sub­scri­be to Re­al Es­ta­te & Con­struc­ti­on to­pics
  June 2019
  CMS Re­al Es­ta­te & Con­struc­ti­on Glo­bal Bro­chu­re

  Feed

  Toon alleen
  23/01/2020
  Koop­over­een­komst. Wenk on­der Rb. Noord-Hol­land, 29...
  03 okt. 17
  Stren­ge ei­sen aan uit­zon­de­ring op aan­be­ste­dings­plicht bij spe­ci­a­le...
  De voor­zie­nin­gen­rech­ter heeft een streep ge­zet door de am­bi­ti­eu­ze plan­nen van Cu­re en Dong voor de ont­wik­ke­ling en re­a­li­sa­tie van een af­val­ver­wer­kings­in­stal­la­tie. Cu­re en Dong stel­den de op­dracht hier­voor...
  15/12/2019
  Ap­par­te­ments­recht. Split­sing. Wenk on­der Ho­ge Raad,...
  12 dec. 16
  Te­gen­strij­di­ge ar­res­ten over ex­ploi­ta­tie van ge­meen­te­lij­ke abri's
  Het ge­rechts­hof Den Bosch heeft op 29 no­vem­ber 2016 een op­mer­ke­lij­ke uit­spraak ge­daan in de Eind­ho­ven­se zaak over de vraag of spra­ke is van een grens­over­schrij­dend be­lang bij de con­ces­sies voor de ex­ploi­ta­tie...
  06/01/2020
  Ont­bin­ding koop­over­een­komst. Wenk on­der Hof Arn­hem-Leeu­war­den,...
  22 nov. 16
  Nieu­we pro­ce­du­re voor ge­schil­len­be­slech­ting in de bouw
  Tij­dens de uit­voe­ring van een werk ont­staan niet zel­den ge­schil­len. Op­dracht­ge­ver en aan­ne­mer zien zich dan ge­steld voor een uit­da­ging; het ge­schil moet wor­den op­ge­lost, zon­der dat de bouw ern­stig wordt...
  03/01/2020
  CMS ad­vi­seert Avi­va In­ves­tors bij in­za­ke de aan­koop...
  13 okt. 16
  Mi­nis­te­rie van Fi­nan­ci­ën start markt­con­sul­ta­tie over ver­be­te­ring DBF­MO...
  Het Mi­nis­te­rie van Fi­nan­ci­ën heeft de be­lang­rijk­ste sta­ke­hol­ders ge­vraagd in­put te ge­ven op de hui­di­ge stan­daar­den van de DBF­MO – con­trac­ten. Het Mi­nis­te­rie wenst aan de hand van de er­va­rin­gen in de...
  18/12/2019
  Voor niets gaat de zon op
  Over de ju­ri­di­sche en fis­ca­le com­pli­ca­ties bij zon­ne­pa­ne­len...
  13 okt. 16
  Nieuw in­koop- en aan­be­ste­dings­be­leid
  Op 30 sep­tem­ber 2016 heeft de com­mis­sie Be­stuurs­za­ken, Com­mu­ni­ca­tie en Fi­nan­ci­ën het nieu­we in­koop- en aan­be­ste­dings­be­leid van de Wa­ter­schap­pen vast­ge­legd. Het doel van dit nieu­we be­leid is om wa­ter­schap­pen...
  17/12/2019
  CMS be­noemt drie coun­sels: Jan Pe­ter IJspeert, Eti­en­ne...
  20 sep. 16
  Prins­jes­dag: het be­grip "bouw­ter­rein" wordt aan­ge­past
  Van­daag - met Prins­jes­dag - heeft de wet­ge­ver nieu­we fis­ca­le re­gel­ge­ving ge­pu­bli­ceerd. Het span­nend­ste item voor de vast­goed­we­reld is de aan­pas­sing van het be­grip "bouw­ter­rein", zo­als dat in de btw wet­ge­ving...