Telecoms

Nederland

Telecommunicatie heeft invloed op ons dagelijks leven. Door toenemende convergentie van technieken en toepassingen zal deze invloed in de toekomst verder toenemen. Telecommunicatie ontwikkelt zich niet alleen op het gebied van communicatie tussen personen, maar ook tussen apparaten onderling zoals betaling via mobiele telefoon, slimme energiemeters en navigatie.

Als gevolg van deze ontwikkelingen zal er steeds meer behoefte zijn aan de schaarse bronnen waarvan telecommunicatiemiddelen gebruikmaken. Onbelemmerd toegang tot deze bronnen stimuleert de ontwikkelingen van nieuwe mogelijkheden, maar vormen tegelijkertijd een bedreiging voor bestaande marktpartijen en bestaande businessmodellen.

Naast infrastructurele aspecten zoals exploitatie, toegang en neutraliteit van netwerken is het telecommunicatierecht ook nauw verbonden met de inhoud en vorm van de diensten die over de netwerken worden geleverd. Controle en het efficiënt beheren en exploiteren van netwerken aan de ene kant, staan op gespannen voet met het recht op privacy en met netneutraliteit aan de andere kant. CMS heeft - als onderdeel van de internationale CMS-organisatie - een aparte praktijkgroep op het gebied van telecommunicatie. 

De Telecommunicatie Groep van CMS bestaat uit een groot aantal gespecialiseerde advocaten, verdeeld over 54 kantoren in 29 landen, waaronder Centraal en Oost Europa. In een sector die wordt gekenmerkt door snelle technologische ontwikkelingen en daarmee samenhangend, Europese en nationale (markt)regulering, is diepgaande kennis van de sector onontbeerlijk. De CMS Telecommunicatie Groep is door haar geografische spreiding in staat elders in Europa opgedane kennis en ervaring op nationaal en internationaal niveau in te zetten. In Nederland bestaat de telecommunicatiepraktijk uit vier gespecialiseerde advocaten, die marktpartijen adviseren in procedures en bijstaan bij onder meer de volgende onderwerpen:

  • Toegang- en interconnectie tot netwerken en (media-)platforms
  • Tariefregulering
  • Marktanalysebesluiten/marktregulering
  • Privacywetgeving en consumentenbescherming
  • Bouw- en milieuvergunningen voor plaatsing van UMTS-antennes en zendmasten
Lees meer Lees minder
Jan 2019
Di­gi­tal - In­fra­struc­tu­re for our 'Con­nec­ted Fu­tu­re'
Glo­bal in­fra­struc­tu­re re­port
Nov 2018
Con­nec­ted Fu­tu­re
Glo­bal in­fra­struc­tu­re re­port
Sub­scri­be to TMC to­pics

Feed

Toon alleen
18/01/2019
Deal­waar­de in op­ko­mend Eu­ro­pa naar € 80,5 mil­jard in...
08/10/2018
Te­le­com­mu­ni­ca­tie­wet, be­stuur­lij­ke boe­te (Rb Rot­ter­dam,...
June 2018
HP inks USD 1.05bn deal for Sams­ung’s prin­ter bu­si­ness
An­nu­al Re­view 2017-2018
Jan 2018
Net­work Sha­ring 3.0
In­fra­struc­tu­re sha­ring and in­vest­ment 2017
18/08/2016
Nieu­we edi­tie pu­bli­ca­tie 'Trans­mit' nu be­schik­baar
30/06/2016
Slim­me ap­pa­ra­ten
21/10/2015
Pu­bli­ca­tie 'Trans­mit' nu be­schik­baar
28/05/2015
Wets­voor­stel Meld­plicht da­ta­lek­ken aan­ge­no­men door...
13/10/2014
'Cookie­wet' ge­wij­zigd
16/09/2014
Eu­ro­pe lags US in 4G net­work rol­lout
07/07/2014
OPT OUT niet lan­ger ver­plicht voor al­le elek­tro­ni­sche...
26/09/2013
CMS Tech­no­lo­gy, Me­dia and Te­le­com­mu­ni­ca­ti­ons Sec­tor...
Key Ca­pa­bi­li­ties and Con­tacts