Home / Evenementen

Evenementen

Ontdek welke events eraan komen, zowel digitaal als live, rond de voor u relevante onderwerpen en issues. Ga met ons in gesprek en ontdek waar de experts in uw industrie over praten.  


Expertise
Eerdere evenementen
15/07/2021
EU Com­pe­ti­ti­on Law Brie­fings
The EU Com­pe­ti­ti­on Law Brie­fings ha­ve been cre­a­ted to pro­vi­de a plat­form for our clients and other com­pe­ti­ti­on law ex­perts to stay up to da­te on the de­vel­op­ments of EU Com­pe­ti­ti­on Law.  Eve­ry month...
13/07/2021
The new EU standard con­trac­tu­al clau­ses
In light of cur­rent events we would li­ke to in­vi­te you to our on­li­ne se­mi­nar   The new EU standard con­trac­tu­al clau­ses  Over­view, tips on hand­ling and sig­ni­fi­can­ce for da­ta trans­fers af­ter Schrems-II­Tu­es­day...
12/07/2021
We­bi­nar: Re­al Es­ta­te & In­sol­ven­cy
Alt­hough the eco­no­my see­ms to re­co­ver quick­ly, the re­al es­ta­te pla­net is and will con­ti­nue to be fa­cing chal­len­ging ti­mes. The end of the pro­tec­ti­on and sup­port me­a­su­res put in pla­ce by our govern­ments...
22/06/2021
HR tran­si­tie­plan
SES­SI­ON EN FRAN­ÇAIS­Vraag u zich af hoe u uw per­so­neel op de best mo­ge­lij­ke ma­nier te­rug naar het werk laat ko­men nu de CO­VID-maat­re­ge­len lang­zaam aan ver­soe­peld zul­len wor­den? Wilt u we­ten wel­ke nieu­we...
08/06/2021
Ar­ti­fi­ci­al In­tel­li­gen­ce – how to na­vi­ga­te the legal and re­gu­la­to­ry pit­falls
Or­ga­ni­sed to­gether with Omi­na Tech­no­lo­giesThe de­vel­op­ment and use of ar­ti­fi­ci­al in­tel­li­gen­ce co­mes with legal and re­gu­la­to­ry chal­len­ges.  For example, da­ta pro­tec­ti­on laws re­strict the use of per­so­nal...
01/06/2021
WE­BI­NAR/DE­BA­TE: Who will pay for the Co­vid-re­la­ted pu­blic de­fi­cits?
The out­break of the co­ro­na­vi­rus has dra­ma­ti­cally chan­ged the eco­no­mic si­tu­a­ti­on in Eu­ro­pe. Over the past year, most Wes­tern coun­tries ha­ve car­ried out the most sig­ni­fi­cant fi­nan­ci­al in­ter­ven­ti­ons sin­ce...
01/06/2021
WE­BI­NAR/DE­BAT: Wie zal de over­heids­te­kor­ten als ge­volg van CO­VID-19 be­ta­len?
Door de uit­braak van het co­ro­na­vi­rus is de eco­no­misch si­tu­a­tie in Eu­ro­pa in­grij­pend ver­an­derd. De mees­te wes­ter­se lan­den heb­ben het af­ge­lo­pen jaar de be­lang­rijk­ste fi­nan­ci­ë­le tus­sen­kom­sten ge­le­verd sinds...
25/05/2021
The Fu­tu­re is Now: The New World of Work
As coun­tries con­ti­nue to strug­gle with CO­VID-19 whi­le al­so trying to re­tain at least a sem­blan­ce of bu­si­ness as usu­al, the way we work has been chan­ged ex­ten­si­ve­ly, in so­me res­pects po­ten­ti­al­ly fo­re­ver.The...
20/05/2021
"Trans­ac­ties be­tref­fen­de on­roe­ren­de goe­de­ren (bv. de huur en koop van ge­bouw...
Het team over­heids­op­drach­ten van CMS heeft het ge­noe­gen om u uit te no­di­gen voor een nieu­we vir­tu­e­le op­lei­dings­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot-to­pics in het over­heids­op­drach­ten­recht van 11.00...
11/05/2021
What is ethi­cal and trust­wort­hy Ar­ti­fi­ci­al In­tel­li­gen­ce? How to mi­ti­ga­te...
Or­ga­ni­sed to­gether with Omi­na Tech­no­lo­gies­Ar­ti­fi­ci­al in­tel­li­gen­ce is used to au­to­ma­te harm­less de­ci­si­ons such as re­com­men­ding the right mo­vie. Mo­re re­cent­ly, com­pa­nies and the govern­ment al­so use ar­ti­fi­ci­al...
04/05/2021
What is Ar­ti­fi­ci­al In­tel­li­gen­ce? What are the op­por­tu­ni­ties and risks of...
Or­ga­ni­sed to­gether with Omi­na Tech­no­lo­gies­W­hat is ar­ti­fi­ci­al in­tel­li­gen­ce? AI can in­crea­se ope­ra­ti­o­nal ef­fi­ci­en­cy, re­du­ce costs, in­crea­se job sa­tis­fac­ti­on and re­ten­ti­on. It has the po­ten­ti­al to ma­ke mo­re...
22/04/2021
Hoe te on­der­han­de­len in het ka­der van een over­heids­op­dracht
Het team over­heids­op­drach­ten van CMS heeft het ge­noe­gen om u uit te no­di­gen voor een nieu­we vir­tu­e­le op­lei­dings­cy­clus die ge­wijd is aan ver­schil­len­de hot-to­pics in het over­heids­op­drach­ten­recht van 11.00...